X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13266
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego*

Nauczyciel odbywający staż: mgr Katarzyna Janiec
Placówka oświatowa:
Okres stażu: 01.09.2010 – 31.05.2013 (2 lata i 9 miesięcy)
Opiekun stażu:

Lp.I Kierunki rozwoju
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
1. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela:
- autorefleksja,
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu:
- omówienie zasad współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- konsultacje oraz analiza skuteczności podejmowanych działań edukacyjnych,
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności w celu dokonywania zmian w pracy dydaktycznej.

2. Planowanie pracy dydaktycznej:
- diagnoza potrzeb edukacyjnych i oczekiwań uczniów,
- opracowanie i realizacja rocznych planów nauczania,
- opracowanie wymagań i kryteriów oceniania z religii,
- nanoszenie korekt i uzupełnień do planów pracy.

3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych:
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,
- udział w konferencjach i warsztatach metodycznych,

- udział w konferencjach organizowanych przez Świdnicką Kurię Biskupią,
- ukończenie Podyplomowych Studiów Socjoterapii,
- samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki,
- korzystanie z publikacji i portali internetowych,
- wykorzystanie wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych,
- opracowanie kart pracy do zajęć,
- opracowanie testów diagnostycznych i arkuszy ewaluacyjnych,
- podsumowanie i ewaluacja własnej działalności.

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2 pkt. 2)
1. Rozpoznanie potrzeb i problemów uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej:
- analiza dokumentacji uczniowskiej (opinie, orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej),
- bieżąca obserwacja i rozmowy z uczniami,
- systematyczna współpraca z rodzicami,
- rozmowy z wychowawcami, pedagogiem oraz asystentami romskimi.

2. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej:
- uczestnictwo w imprezach, uroczystościach i konkursach organizowanych przez Kłodzki Ośrodek Kultury, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kłodzku,
- organizacja wycieczek do zakładów pracy, punktów usługowych, urzędów i innych instytucji.

3. Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły:
- zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy religijnej,
- współ organizacja uroczystości i imprez szkolnych,
- przygotowanie uczniów do występów artystycznych i konkursów.

III.

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
1. Wykorzystywanie technologii komputerowej w pracy:

- wykonywanie pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera,
- opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć przy pomocy komputera,

- dbanie o atrakcyjny i estetyczny wygląd placówki poprzez tworzenie dekoracji tematycznych,
- tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć,

- wykorzystywanie w swojej pracy zasobów Internetu jako źródła informacji,
- organizowanie zajęć w pracowni komputerowej,

- korzystanie w pracy z uczniami multimedialnych programów edukacyjnych,

- wykorzystanie podczas zajęć filmów, słuchowisk, audycji muzycznych,

- opracowanie dokumentacji z przebiegu stażu,
- opublikowanie własnych materiałów w Internecie.

IV.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zagadnień
(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
1. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych uczniów, pomoc doraźna rodzinie we współpracy z osobami i instytucjami:
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- systematyczna współpraca z wychowawcami klas i innymi nauczycielami,
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz asystentami romskimi,
- pozyskanie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji.

2. Pedagogizacja rodziców:
- indywidualne rozmowy z rodzicami (omówienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, problemów wychowawczych oraz wyznaczanie kierunków pracy dydaktyczno – wychowawczej z dzieckiem),
- sukcesywne tworzenie gazetki dla rodziców,
- organizowanie zajęć otwartych.

3. Opracowanie i wdrożenie programu warsztatów profilaktyczno-terapeutycznych dla uczniów w celu przeciwdziałaniu przemocy.

5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2. pkt. 5)
1. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne
studium prawa oświatowego:
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Karta Praw Dziecka,
- Karta Praw Człowieka,
- Rozporządzenie dotyczące oceniania i promowania uczniów,
- Rozporządzenie dotyczące nowej podstawy programowej.

2. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
- analiza programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, Statutu szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych,
- udział w pracach zespołów zadaniowych opracowujących i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne.

3. Stosowanie się do zapisów regulaminów obowiązujących w szkole (regulamin pracy, instrukcja BHP, procedura organizowania wycieczek).

4. Stworzenie podręcznej kartoteki podstawowych aktów prawnych w formie pisemnej i elektronicznej.

Termin realizacji:
w okresie trwania stażu,
systematycznie według potrzeb.

Sposoby dokumentowania:

wniosek,
plan rozwoju zawodowego,
arkusze obserwacji,
arkusze diagnostyczne,
rozkłady materiału,
przedmiotowy system oceniania,
zaświadczenia,
potwierdzenia,
pomoce dydaktyczne,
karty pracy,
arkusze ewaluacyjne
scenariusze imprez,
notatki własne,
biblioteczka dokumentów.

*Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.