X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13228
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Kluczbork dnia, 01.09.2008r.

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Mgr Magdalena Pankiewicz
Nauczyciel- wychowawca w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Opiekun stażu: mgr Krzysztof Bednarski
Termin stażu od 01.09.2008r. do 31.05.2011r.


&7 ust.2 pkt. 1 rozporządzenia – umiejętności i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Poznanie procedury przepisów dotyczących systemu oświaty
Analiza dokumentacji:
> Rozporządzenie MENiS z 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
> Karta Nauczyciela
> Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
> Ustawa o systemie oświaty
> Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego(publikacje w prasie, Internet)
> Aktualizacja Wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
> Zawarcie kontraktu
> Ustalenie terminów spotkań
> Hospitacje zajęć w obecności opiekuna, a także innych nauczycieli (zajęcia otwarte)
> Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
> Omówienie mocnych i słabych stron zajęć

Modyfikacja organizacji i zasad funkcjonowania ośrodka
• Planu wychowawczego Internatu
• Regulaminu Internatu
• Uczestnictwo w WDN
Doskonalenie warsztatu pracy
> Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
- Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
- Opiekun stażu w awansie zawodowym nauczyciela
- Kurs języka angielskiego dla nauczycieli – poziom średniozaawansowany
> Studiowanie literatury oraz korzystanie z Internetu:
- www.literka.pl
- www.wikipedia.org
- www.edux.pl
- www.interklasa.pl
- www.menis.pl

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
> Prowadzenie dziennika
> Gromadzenie dokumentów: scenariuszy zajęć, zdjęcia, zaświadczeń, potwierdzeń itd.

Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
> Omówienie projektu sprawozdania z opiekunem stażu

&7ust. 2pkt. 2 rozporządzenia – umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród młodzieży, niwelowanie zachowań agresywnych
> Współpraca z KPP w Kluczborku
> Cykliczne spotkania młodzieży z dzielnicowym
> Organizowanie spotkań dla młodzieży z funkcjonariuszem Policji do spraw nieletnich
> Spotkanie z Panią do spraw nieletnich
> Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki(uzależnienie od alkoholu, narkotyków, przeciwdziałanie agresji)
> Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych – promocja zdrowego stylu zycia
> Pogadanki udziałem z Pani pielęgniarki w zakresie:
- Dbania o higienę osobistą
- Profilaktyka raka szyjki macicy
- Higiena ciąży
- Skutki i zagrożenia spowodowane paleniem papierosów
- Antykoncepcja
• Zajęcia na Sali gimnastycznej:
- Rozgrywki w siatkówkę
- Turnieje tenisa stołowego
- Gry i zabawy na boisku
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce i kontaktach z rówieśnikami
> Organizowanie pomocy koleżeńskiej przy nauce
> Zajęcia z zakresu kontaktu interpersonalnego:
- Moje miejsce w grupie
- Jacy jesteśmy

&7 ust. 2 pkt. 3 rozporządzenia – umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami
> Wykorzystanie w swojej pracy Internetu
> Pisanie scenariuszy zajęć
> Organizowanie quizów i teleturniejów
> Wykonywanie pomocy dydaktycznych tj. dyplomy, ankiety, gazetki itp.
> Archiwizowanie zajęć, spotkań (umieszczanie zdjęć na stronie ośrodka)
www.klucznet.pl/wodidz/
Publikowanie własnych prac
> Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
> Publikacje wybranych scenariuszy zajęć w internecie

&7 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia – umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
> Korzystanie z biblioteki pedagogicznej
> Aktywna praca nad samokształceniem
Poszerzanie wiedzy i wymiana do świadczeń
> Udział w kursach i innych formach doskonalenia zawodowego
> Wymiana spostrzeżeń i uwag z innymi nauczycielami
Uwrażliwienie młodzieży na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi
> Wyjazd młodzieży do Powiatowego Ośrodka Socjalno – Interwencyjnego „Nasz Dom” w Bogacicy
> Zaangażowanie młodzieży do pomocy przy spotkaniach charytatywnych dla ubogich i bezdomnych
Współpraca z organizacjami i instytucjami
> KPP w Kluczborku
> Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
> Powiatowy Ośrodek Socjalno – Interwencyjny „nasz Dom” w Bogacicy


&7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia – uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Udział w radach pedagogicznych
> Czynny udział w radach pedagogicznych
Współorganizowanie imprez i wycieczek środowiskowych
> Wycieczki tematyczne
> Zapoznanie z historią Kluczborka
> Wyjście do muzeum
Udział w pracach Komisji Pomiaru Jakości Pracy
> Przeprowadzeni ankiet wśród młodzieży
> Analiza i wnioski
> Prowadzenie Komisji stołówkowej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.