X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13142
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka angielskiego ubiegającego się o stopień zwodowy nauczyciela dyplomowanego

Brzoza, 29 sierpnia 2008

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO –
nauczyciela języka angielskiego Gimnazjum w Brzozie
ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Okres stażu:
- data rozpoczęcia 01.09.2008 r.
- data zakończenia 31.06.2011 r.


I. ZADANIA ORGANIZACYJNE

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznawanie procedury awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przygotowanie planu rozwoju.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
- Analiza wzorów planów rozwoju zawodowego
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
VIII-IX 2008
Kopia wniosku o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego

2.
Aktualizacja wiedzy na temat zasad funkcjonowania i organizacji
szkoły.
Analiza dokumentacji – statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
IX 2008
Udział w radach pedagogicznych

3.
Dokumentowanie realizacji planu
rozwoju zawodowego i jego ewaluacja.
Gromadzenie materiałów, dokumentów i zaświadczeń, opracowywanie materiałów i sprawozdań.
Okres stażu
Opracowane materiały, potwierdzenia i zaświadczenia

4.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
V-VI 2011
VI 2011
Ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


II. REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCYCH AWANSU ZAWODOWEGO

1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Par. 8 ust.2 pkt.1

Zadania
- Pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez samokształcenie, studiowanie literatury metodycznej,
wymianę doświadczeń, obserwację zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli oraz kontynuacja współpracy z doradcami metodycznymi w celu śledzenia nowości wydawniczych – udział w dniach języka angielskiego

- Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez dbałość o wystrój pracowni i systematyczne jej wzbogacanie materiałami dydaktycznymi sporządzanymi głównie przez uczniów, oraz pozyskiwanie pomocy dydaktycznych – akcja „Słownik
dla każdego ucznia”

- Rozszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym nauczycieli poprzez udział w konferencjach metodycznych i spotkaniach organizowanych przez wydawnictwa Oxford, Longman i Macmillan oraz w szkoleniowych radach pedagogicznych i innych możliwych formach doskonalenia zawodowego

- Organizowanie konkursów przedmiotowych z j.angielskiego przy współpracy z nauczycielami z Gimnazjum w Nowej Wsi Wielkiej

Okres stażu
Zestawienie bibliografii.
Notatki ze spotkań.
Zdjęcia gazetek tematycznych, plakatów i prac wykonywanych przez uczniów
Świadectwa i certyfikaty uczestnictwa
Opracowane regulaminy konkursów, dyplomy

Zadania
- Wdrożenie autorskiego pomysłu „Nauka poprzez zabawę w teatr” i organizowanie cyklicznych konkursów na przedstawienie teatralne pod nazwą „A Quite Different Fairy Tail”- pomoc przy pisaniu scenariuszy, próby przedstawień

- Działania mające na celu uzyskiwanie jak najlepszych wyników egzaminów gimnazjalnych poprzez:
. opracowanie i wdrażanie programów naprawczych dla uczniów z ocenami niedostatecznymi i prowadzenie zajęć wyrównawczych „Help”
. opracowanie i przeprowadzanie tzw. testów na wejściu i wyjściu oraz ich analiza porównawcza
. prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów klas III
pomagających przygotować się do egzaminu
. udział w szkoleniach i warsztatach związanych tematycznie z egzaminem gimnazjalnym z języka angielskiego
. współpraca z metodykami i śledzenie nowości wydawniczych przygotowujących uczniów i nauczycieli do egzaminu gimnazjalnego
. opracowanie testów zgodnie z podstawą programową i ze standardami wymagań egzaminacyjnych ,
. przeprowadzenie egzaminu próbnego, opracowanie, analiza i prezentacja wyników
. ukończenie kursu na egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego i monitorowanie prac uczniów pod kątem egzaminu

Zdjęcia, dyplomy
Zeszyt obecności
Zestawienia wyników
Zaświadczenia i certyfikaty
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Analiza i interpretacja wyników
Świadectwo ukończenia kursu

- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez śledzenie nowinek z wykorzystaniem internetowych stron wydawnictw anglojęzycznych, studiowanie literatury metodycznej i forum dla nauczycieli lingwistów

- Ewaluacja własnej pracy poprzez opracowywanie i przeprowadzanie ankiet wśród uczniów celem badania jakości własnej pracy dydaktycznej oraz ich analiza

- Udział w pracach zespołów zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły, głownie w zespole przedmiotowym – praca nad modyfikacją programu

Okres stażu
Ankiety
Potwierdzenie dyrektora szkoły


2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Par. 8 ust.2 pkt 2

Zadania
- Pozyskiwanie informacji dotyczących wszelkich spraw związanych z pracą nauczyciela j. angielskiego m.in.:
. awansu zawodowego,
. egzaminów gimnazjalnych
. nowości wydawniczych
. warsztatów metodycznych

- Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz wykonywanie dyplomów, zaproszeń, testów i dokumentacji

- Korzystanie z programów i urządzeń multimedialnych, sieci Internet i serwisów edukacyjnych oraz

- Wykorzystanie na lekcjach komputerowych programów edukacyjnych dotyczących nauki języków obcych

Na bieżąco
Kserokopie materiałów
Opis realizacji zadań
Dowody realizacji

3.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przeprowadzanie otwartych zajęć dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć
Par. 8 ust.2 pkt. 3

Zadania
Praca w zespole humanistycznym

- Współpraca z anglistami również z innych szkół, wymiana doświadczeń

- udostępnianie innym nauczycielom wszelkich interesujących ich materiałów, dzielenie się zasobami biblioteczki pracowni lingwistycznej oraz własnymi zbiorami

- Wspólne opracowywanie konkursów przedmiotowych

- Wspólna praca nad doskonaleniem przedmiotowego systemu oceniania

- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela j. angielskiego oraz nauczyciela stażysty lub studentów odbywających praktykę językową

- Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami oraz z pedagogiem szkolnym odnośnie pracy z uczniami dysfunkcyjnymi i z orzeczeniami z poradni PPP

W miarę potrzeb i możliwości
Na bieżąco

Protokoły spotkań
Opis realizacji zadań
Opis realizacji zadań
Potwierdzenie pedagoga
Opis realizowanych działań

4.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Par 8 ust. 2 pkt. 4a

- Praca z uczniem zdolnym:
. opracowanie i wdrażanie kontraktu na ocenę celującą
. prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych,
monitorowanie ich postępów, przydzielanie dodatkowych zadań wykraczających poza program danego poziomu nauczania
. zachęcanie uczniów do czytelnictwa w języku angielskim poprzez zorganizowanie biblioteczki lingwistycznej, pozyskiwanie magazynów, podręczników i książek
. przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych z j. angielskiego na zajęciach dodatkowych
. wykorzystywanie potencjału uczniów do pracy przy układaniu scenariuszy przedstawień i scenek teatralnych
lub innych imprez
. wdrażanie uczniów do indywidualnego rozwoju poprzez literaturę, internet, filmy
. indywidualizacja pracy na lekcjach, różnicowanie zadań domowych

Wzór kontraktu
Zeszyty obecności
Wykaz materiałów znajdujących się na stanie pracowni lingwistycznej
Zaświadczenia, dyplomy
Przykłady scenariuszy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.