X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13122
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Sylwia Dziedziak
nauczyciel Gimnazjum im. Ignacego Łukasiewicza w Świerzowej Polskiej

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Wykształcenie:
* wyższe magisterskie na kierunku fizyka
* licencjat na kierunku fizyka z dodatkową specjalnością matematyka

Cel podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8. ust. 2. p. 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
- Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych.
- Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym. Dyskusje na temat awansu z nauczycielami, wymiana dokumentów, przygotowanych projektów.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- Samodoskonalenie poprzez studiowanie literatury i poradników metodycznych
- Bieżące śledzenie publikacji w Internecie związanych z dydaktyką fizyki i matematyki
- Udział w kursach i warsztatach
- Udział w konferencjach metodycznych
- Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w pracach zespołu międzyprzedmiotowego.

3. Diagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów:
- konstruowanie testów kompetencji ucznia, przeprowadzanie badań, analiza i wnioski do dalszej pracy
- przeprowadzanie próbnych egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno – przyrodniczej oraz ich opracowanie, analiza i wnioski do dalszej pracy

4. Wykorzystanie wyników z egzaminu w celu podniesienia jakości pracy szkoły:
- Analiza raportów OKE.
- Współudział w tworzeniu raportów wewnątrzszkolnych.

5. Działania na rzecz uczniów w celu podniesienia jakości pracy szkoły:
- Organizacja i pomoc w organizacji imprez, akcji, uroczystości, wycieczek i apeli szkolnych.

6. Realizacja projektu „Sesje z plusem”:
- Zapoznanie uczniów z zasadami projektu.
- Przeprowadzanie sprawdzianów.
- Analiza wyników.

7. Współpraca z rodzicami:
- Organizowanie ogólnych i indywidualnych spotkań z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.

8. Praca w zespole matematyczno - przyrodniczym

9. Udział w pracach zespołu wychowawczego.
Opracowanie programu wychowawczego dla klas I – III gimnazjum.

10. Przygotowanie uczniów do konkursów
- Indywidualna praca z uczniami


§ 8. ust. 2. p. 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy
z uczniami:
- Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.
- Wykorzystanie technologii komputerowej do tworzenia pomocy dydaktycznych.
- Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej

2. Wykorzystanie Internetu jako źródła cennych informacji, systematyczne odwiedzanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno – oświatowej.
Gromadzenie informacji.

3. Opracowanie i analiza pomiaru dydaktycznego z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych klas I, II


§ 8. ust. 2. p. 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie lekcji otwartych.

2. Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej:
- Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych.
- Kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń.

3. Współpraca z innymi nauczycielami w ramach zespołów przedmiotowych:
- Stała współpraca w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego.
- Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wychowawczego.

4. Współpraca z pedagogiem szkolnym:
- Zaproszenie pedagoga na lekcje wychowawcze, ciągła współpraca dotycząca uczniów sprawiających problemy wychowawcze, uczniów posiadających opinie PPP, potrzebujących wsparcia psychologicznego lub materialnego, itp.


§ 7. ust. 2. p. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich.
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego:
- Koła fizycznego
- Opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego dla klasy I A.


§ 8. ust.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

2. Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów:
- Organizacja etapu szkolnego konkursów kuratoryjnych z fizyki oraz matematyki
- Organizacja olimpiad przedmiotowych z fizyki i matematyki

3. Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego:
- Organizowanie wycieczek dla uczniów
- Organizacja lub współorganizacja imprez szkolnych i środowiskowych


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną:
- Dbałość o zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów.
- Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

3. Współpraca ze strukturami samorządowymi
i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji (biblioteki, muzea itp.).


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków:
- Przeprowadzenie i analiza ankiety „Poznajmy się” wśród wychowanków oraz ich rodziców
- Spotkania z rodzicami
- Rozmowy z uczniami

2. Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

Opracowała: mgr Sylwia Dziedziak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.