X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 13112
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel ubiegający się : Marta Rolicz
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2008
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2011
Opiekun stażu: Jolanta Proszak
Miejsce stażu: Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
Dyrektor : Monika Kamieńska


§ 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

Formy realizacji
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Termin: Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
2. Sprawowanie opieki nad uczestnikami zajęć podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
Termin: Według terminarza. W okresie trwania stażu.§ 7 ust.1 pkt.2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Formy realizacji
1. Ukończenie szkolenia BHP.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresy dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych.
• Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
Termin:W okresie trwania stażu.

§ 7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Formy realizacji
1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Termin: W okresie trwania stażu

§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Formy realizacji
1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
Termin: Wrzesień 2008

• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
Termin: Raz w miesiącu

• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• opracowanie programów nauczania.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych.
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariusza lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki zajęć.
Termin Cały okres stażu.

§ 7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Formy realizacji
1. Przygotowanie „gazetek” o różnorodnej tematyce.
2. Współorganizowanie i udział w realizacji projektów edukacyjnych
3. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów
4. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
5. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.
Termin Co roku. W ciągu całego stażu

§ 7 ust.2 pkt.3
umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Formy realizacji
1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali żonglerskich oraz edukacyjnych, założenie strony www.
3. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych zdjęć do publikacji, muzyki do przedstawień, materiałów poglądowych na zajęcia ceramiki i rzeźby.
4. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
Termin Cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

Formy realizacji
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
3. Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego.
4. Aktywna praca nad samokształceniem.
Współpraca z rodzicami.
Termin Przez cały okres stażu

§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Formy realizacji
1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
2. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek.
3. Konstruowanie planów pracy i innych dokumentów nauczania.
4. Udział w pracach różnorodnych komisji ( np. konkursów przedmiotowych)
Termin W ciągu całego stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.