X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1299
Przesłano:

Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla klas I - IV technikum

Cele kształcenia i wychowania
1. Wszechstronne przygotowanie ucznia do uczestnictwa w kulturze fizycznej poprzez odpowiedni dobór środków wspomagających funkcjonowanie układu ruchowego, krążenia, oddychania i układu nerwowego.
2. Wyposażenie człowieka w zasób wiedzy, sprawności i umiejętności umożliwiające stałą i wszechstronną aktywność w kulturze fizycznej.
3. Kształtowanie i wzmacnianie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju organizmu uwzględniając indywidualne właściwości organizmu.
4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.

Treści kształcenia i wychowania
I. Wzmacnianie i utrzymanie sprawności fizycznej.
SPRAWNOŚĆ KONDYCYJNA
Szybkość
- biegi na krótkich odcinkach ze startu niskiego i wysokiego
- biegi sztafetowe
- gry i zabawy bieżne
- wykonywanie różnorodnych czynności ruchowych w krótkich przedziałach czasowych z maksymalną szybkością
Siła
- ćwiczenia na siłowni z wykorzystaniem przyrządów i przyborów
- dynamiczne i statyczne formy ruchu z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała oraz oporowaniem przez współćwiczącego
- zwisy, półzwisy, uginanie ramion w podporach, wspinania, zejścia, mocowanie i przeciąganie
Wytrzymałość
- biegi terenowe, marszobiegi wykonywane w dłuższych przedziałach czasowych
- tory przeszkód na boisku szkolnym lub sali gimnastycznej
- gry drużynowe, aerobic
- biegi długie

Skoczność

- skoki i wieloskoki
- ćwiczenia skocznościowe z różnymi przyborami


SPRAWNOŚĆ KOORDYNACYJNA

Szybkość reakcji

- szybkie reagowanie na sygnały wzrokowe i dźwiękowe
- reagowanie na ruchy partnera
- gry zręcznościowe

Orientacja

- podrzucanie i chwytanie przedmiotów
- przyjmowanie określonych pozycji ciała z zamkniętymi oczami
- biegi z omijaniem przeszkód stałych i będących w ruchu

Równowaga

- ćwiczenia na przyrządach równoważnych
- biegi po wyznaczonych liniach
- jazda na łyżwach , rolkach, nartach, rowerze
- ćwiczenia rozwijające umiejętności działania w różnych płaszczyznach

Rytmizacja ruchu

- stosowanie zmian tempa ruchu
- wykonywanie ruchów wg. zadanego rytmu
- ćwiczenia z przyborem do muzyki


SPRAWNOŚĆ MORFOFUNKCJONALNA

- ćwiczenia o charakterze aerobowym
- stosowanie różnych form ruchu stymulujących funkcjonowanie układu krążenia i oddychania
- stosowanie ćwiczeń zwiększających ruchomość w stawach i wzmacniających układ kostno – stawowo - więzadłowy
- specjalistyczne ćwiczenia dla kobiet (wzmacniające mięśnie wewnątrz - miednicze, ćwiczenia oddechowe i relaksujące)


II. Kształtowanie umiejętności

UMIEJĘTNOŚCI SPORTOWO – REKREACYJNE

Lekkoatletyka

- start niski i biegi krótkie
- skok w dal techniką naturalną, trójskok
- rzut piłką lekarską
- marszobiegi, biegi przełajowe, biegi sztafetowe
- biegi długie
- skok wzwyż
- pchnięcie kulą

Gimnastyka podstawowa

- przejście po przyrządzie równoważnym
- przewrót w przód i w tył
- przerzut bokiem
- wymyk, odmyk
- mostek
- stanie na rękach
- skok rozkroczny przez skrzynię, skok przez kozła
- gimnastyczny tor przeszkód
- piramidy wieloosobowe
- układ ćwiczeń gimnastycznych

Gimnastyka artystyczna

- poruszanie się zgodnie z rytmem muzycznym
- ćwiczenia z przyborem do muzyki

Piłka siatkowa

- poruszanie się po boisku
- odbijanie piłki sposobem górnym i dolnym
- wykonywanie zagrywki
- rozegranie i wystawienie piłki
- atak i blok
- przyjęcie piłki
- wykonywanie elementów taktyki
- przeprowadzenie rozgrywek klasowych
- elementy siatkówki plażowej
- sędziowanie

Piłka koszykowa

- podania i chwyty
- kozłowanie piłki z omijaniem przeszkód i przeciwnika
- rzut piłki do kosza jednorącz z miejsca i z wyskoku
- rzut piłki do kosza z biegu
- zbiórka piłki z tablicy
- zwody
- atak szybki, atak pozycyjny
- obrona strefowa i każdy swego
- wykonywanie elementów taktyki
- sędziowanie

Piłka ręczna

- podania , chwyty, kozłowanie
- rzuty do bramki
- zwody
- atak szybki i pozycyjny
- obrona strefowa, każdy swego i kombinowana
- technika gry bramkarza
- fragmenty gry
- zagrania sytuacyjne
- wykonywanie elementów taktyki
- sędziowanie

Piłka nożna

- elementy techniki gry – przyjęcia piłki, prowadzenie piłki, uderzenia wewnętrznym i zewnętrznym podbiciem, wewnętrzną częścią stopy, prostym podbiciem, drybling, żonglerka, zwody, gra ciałem, odbieranie piłki, wrzut z autu, rogu, strzały na bramkę.
- taktyka stałych fragmentów gry
- ćwiczenia taktyki gry (atak, obrona)
- samodzielna organizacja i przeprowadzenie rozgrywek międzyklasowych

Unihoc

- prowadzenie piłeczki po prostej i slalomem
- strzał do bramki w różnych sytuacjach
- przyjęcie piłeczki po podaniu partnera
- rozegranie szybkiego ataku w dwójkach i trójkach
- atak pozycyjny
- zmiany kierunku poruszania się
- obrona indywidualna i grupowa
- elementy techniczne i taktyczne we fragmentach gry
- samodzielna organizacja rozgrywek klasowych

Tenis stołowy

- odbicia piłeczki stroną forhendową i bekhendową
- ustawienie przy stole do podania i odbioru podania
- serwis forhendowi i bekhendowy
- atak stroną forhendową i bekhendową
- gra singlowa i deblowa
- sędziowanie

Tenis ziemny

- odbicie forhendowe i bekhendowe
- serwis
- smecz
- gra przy siatce
- gra z głębi kortu
- gra singlowa
- gra deblowa

Step aerobic

- układ ćwiczeń opracowany przez nauczyciela
- samodzielne opracowanie układu na stepie

Rytm – Taniec – Muzyka

- taniec towarzyski Cza-Cza
- „Polonez”

Stretching

- ćwiczenia relaksujące
- samodzielne opracowanie zestawu ćwiczeń (napinanie, naciąganie, wydłużanie mięśni)

Badminton

- odbicia lotki (lob, clir)
- skrót z głębi kortu, skrót przy siatce
- serw
- smecz
- przepisy gry i sędziowanie
- gra singlowa i deblowa

Ringo

- technika gry
- przepisy gry

Ćwiczenia siłowe

- ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion, pleców, klatki piersiowej, brzucha, nóg
- samodzielne opracowanie „Planu Treningowego”

Łyżwiarstwo

- przekładanka przodem i tyłem
- zabawy i gry na lodzie

Narciarstwo biegowe i zjazdowe

- kroki narciarskie – zwykły, jednokrok, krok z odbicia i krok łyżwowy
- jazda pługiem i łuki płużne


III. Przekazywanie wiadomości

- znajomość regulaminów obiektów sportowych wpływające na bezpieczeństwo uczestników zajęć
- przestrzeganie zasad „fair play”
- samokontrola i samoocena działań na rzecz własnego zdrowia
- określenie i zachowanie prawidłowej postawy ciała przy pracy umysłowej i fizycznej
- dobór i wykonywanie czynności ruchowych w celu korekcji wad postawy
- przygotowanie organizmu do wysiłku fizycznego
- określenie sprawności funkcjonowania układu krążenia i oddychania
- stosowanie odpowiednich do wieku obciążeń fizycznych
- samodzielny dobór ćwiczeń do utrzymania sprawności fizycznej
- historia sportu i olimpizmu
- wykorzystanie indywidualnych i zespołowych form ruchu w aktywności rekreacyjno – sportowej
- kultura uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej (wycieczki, zawody sportowe)
- przekazywanie wiedzy odnośnie stosowania kulturalnych form dopingu na stadionach sportowych
- przepisy poszczególnych dyscyplin sportowych ujętych w programie
- kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą i górach
- profilaktyka zagrożeń późnego wieku dojrzewania
- zapobieganie chorobom cywilizacyjnym


IV. Kształtowanie postaw

- poznanie i wdrażanie do stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć
- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własnych i innych
- wdrażania do dbania i kontrolowania własnej sylwetki i postawy ciała
- kształtowanie ambicji, wytrwałości w dążeniu do celu, rozbudzanie i pogłębianie wiary we własne siły
- wdrażanie do respektowania specyficznych dla sportu norm grupowych i umiejętności współpracy w zespole
- wypracowywanie u uczniów pozytywnego stosunku wobec „Zasady czystej gry”
- ukazywanie pozytywnych aspektów sportu i rekreacji jako elementów życia rodzinnego
- pomoc uczniom w identyfikowaniu najodpowiedniejszej formy ruchu jako sposobu dbania o własne zdrowie w okresie poedukacyjnym
- kształtowanie pozytywnego stosunku wobec muzycznych form aktywności ruchowej jako przydatnych w życiu osobistym
- ukazywanie potencjalnych korzyści wynikających z uprawiania sportu, rekreacji i relaksacji
- wdrażanie do uczestnictwa w poza obowiązkowych zajęciach sportowych i przejawiania własnej inicjatywy w organizowaniu zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole i środowisku społecznym


Opis założonych osiągnięć ucznia

Umiejętności – uczeń:

- potrafi wykonać podstawowe elementy z konkurencji lekkoatletycznych
- potrafi wykonać elementy gimnastyki podstawowej i artystycznej
- potrafi samodzielnie dobrać ćwiczenia do układu gimnastycznego
- potrafi samodzielnie przeprowadzić zawody i inne formy zabaw terenowych
- potrafi prawidłowo asekurować partnera podczas ćwiczeń
- potrafi wykonać poprawnie nauczany taniec „Cza-Cza i Polonez”
- ma opanowane podstawowe elementy techniki jazdy na łyżwach
- ma opanowane podstawowe elementy techniki jazdy na nartach
- potrafi wykorzystać poznane elementy techniki i taktyki w zespołowych grach sportowych
- potrafi dokonać pomiaru wydolności organizmu za pomocą testy Coopera i testu harwardzkiego
- potrafi opracować zestaw ćwiczeń wzmacniających i rozciągających
- potrafi przeprowadzić rozgrzewkę
- potrafi pełnić rolę sędziego w wybranej dyscyplinie sportowej
- potrafi zorganizować sobie i najbliższym czynny wypoczynek
- potrafi udzielić pierwszej pomocy
- potrafi rozróżniać wady postawy i zapobiegać im
- potrafi zadbać o własne zdrowie i higieną ciała


Wiadomości – uczeń:

- zna regulaminy obiektów sportowych
- wie co to jest „Zasada czystej gry”
- wie jak dokonać oceny stanu własnego zdrowia
- wie jakie wykonywać ćwiczenia w celu korekcji wady postawy
- wie jakie są skutki zażywania narkotyków, picia alkoholu i palenia tytoniu
- zna dokonania polskich olimpijczyków
- wie jak wykorzystać nabyte umiejętności sportowe w czasie wolnym od nauki
- zna podstawowe przepisy indywidualnych i zespołowych gier sportowych
- zna sposoby przeprowadzenia Indeksu Sprawności Fizycznej Zuchory i wie jak interpretować i oceniać wyniki sprzed kilku lat
- wie jak przeprowadzić pomiar tętna
- wie jakie są niebezpieczeństwa zażywania środków dopingujących
- zna zasady prawidłowego odżywiania się
- wie, że muzyka może być formą relaksu
- wie jakie są przyczyny i skutki występowania chorób cywilizacyjnych i jak im zapobiegać


Postawy – uczeń:

- wykazuje dbałość o bezpieczeństwo podczas ćwiczeń
- przejawia poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
- wykazuje świadomość potrzeby rozwoju swojego organizmu oraz potrzebę zapobiegania wadom postawy
- przejawia wytrwałość w dążeniu do celu
- chce pokonać własne słabości i zmęczenie
- chce stosować zasadę fair play
- chce samodzielnie kształtować swoje ciało
- interesuje się tańcem jako formą ruchu w czasie wolnym
- przejawia potrzebę uczestniczenia w różnych formach rekreacyjnych i turystycznych
- wykazuje chęć uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym
- właściwie i kulturalnie zachowuje się podczas imprez sportowych
- przejawia potrzebę nabywania i doskonalenia umiejętności ruchowych
- chce uczestniczyć w zajęciach sportowych poza lekcyjnych i przejawia własną inicjatywę w organizowaniu zajęć sportowychStandardy wymagań

Klasa I

1. Nabywanie umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w wybranych formach aktywności ruchowej.


LEKKOATLETYKA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- poprawnie wykonać start niski
- przebiegnie dystans 60m
- wykonać skok w dal techniką naturalną
- wykonać rzut piłką lekarską w tył z za głowy
- bieg w zmiennym tempie (marszobieg)
- bieg sztafetowy 4x100

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi
- przebiegnie dystans 60m w dobrym tempie
- wykona skok w dal techniką naturalną i prawidłowo odmierzy rozbieg
- samodzielnie przeprowadzić ćwiczenia przygotowujące do rzutu piłką lekarską
- zna techniki przekazania pałeczki sztafetowej

WIADOMOŚCI – uczeń wie (rozumie)

POZIOM PODSTAWOWY
- jak odczytać czas ze stopera
POZIOM ROZSZERZONY
- ma świadomość biegu długiego na układ krążenia


GIMNASTYKA PODSTAWOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- przejść po przyrządzie równoważnym
- przewrót w przód z odbicia obunóż
- przerzut bokiem

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi
- przewrót w tył, łączenie przewrotów
- odmyk z podporu przodem, wymyk
- mostek z leżenia

WIADOMOŚCI – uczeń wie (rozumie)

POZIOM PODSTAWOWY
- jak zachować bezpieczeństwo podczas ćwiczeń
- potrafi asekurować kolegę podczas ćwiczeń

POZIOM ROZSZERZONY
- zna ćwiczenia przygotowawcze do realizacji zadania głównego


GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- poruszać się zgodnie z rytmem muzycznym
- wykonać ćwiczenia z piłką do muzyki

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi
- wykonać układ ćwiczeń z piłką


WIADOMOŚCI – uczeń wie (rozumie)

POZIOM PODSTAWOWY
- zna zasady doboru ćwiczeń do układu

POZIOM ROZSZERZONY
- jaki jest wpływ ćwiczeń na układ krążenia i oddychania


PIŁKA SIATKOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- odbijać piłkę sposobem górnym i dolnym oraz poruszać się po boisku
- wykonać zagrywkę
- rozegrać piłkę na trzy

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać zagrywkę w punkt
- wykonać atak i zastawienie

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- przepisy gry dotyczące liczenia punktów

POZIOM ROZSZERZONY
- wykonywania zagrywki
- ćwiczenia kompensacyjne i korekcyjne


PIŁKA KOSZYKOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać poprawnie podanie i chwyt piłki
- kozłowanie z omijaniem przeciwnika
- rzut piłki do kosza jednorącz

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- rzut piłki do kosza z biegu
- atak szybki i obrona każdy swego
- zebrać piłkę z tablicy po własnym rzucie

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- przepisy gry (błąd kroków, podwójne kozłowanie, pole trzech sekund)

POZIOM ROZSZERZONY
- wie jakie ćwiczenia kompensacyjne przeciwdziałają wadą postawy


PIŁKA RĘCZNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać prawidłowe podanie, chwyt i kozłowanie
- wykonać prawidłowy rzut do bramki
- atak szybki w dwójkach
- obrót i zwód

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać prawidłowy rzut do bramki z wyskoku
- obrót i zwód z przeciwnikiem
- atak szybki w trójkach
WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- podstawowe przepisy gry dotyczące błędu kroków

POZIOM ROZSZERZONY
- regału współpracy w zespole


PIŁKA NOŻNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- żonglerkę udem
- przyjęcie piłki wew. częścią stopy, prostym podbiciem
- podanie wew. częścią stopy
- uderzenie wew. podbiciem

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- żonglerkę stopą i głową
- przyjąć piłkę klatką piersiową i udem
- podać piłkę głową
- uderzyć piłkę prostym podbiciem

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- zna ważniejsze kluby piłkarskie
- wie jak przeprowadzić rozgrzewkę

POZIOM ROZSZERZONY
- przepisy dotyczące wymiarów boiska, czasu gry


UNIHOC

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- prowadzić piłeczkę po prostej
- wykonać strzał do bramki
- przyjęcie piłeczki w dowolny sposób
- strzał do bramki
- rozegrać szybki atak w dwójkach

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- prowadzić piłeczkę slalomem
- wykonać strzał do bramki po podaniu partnera
- rozegrać atak szybki w trójkach

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- podstawowe przepisy gry dotyczące przyjęcia piłeczki

POZIOM ROZSZERZONY
- jakie są zadania atakującego


TENIS STOŁOWY

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- podbijać piłeczkę stroną forhendową
- podbijać piłeczkę w marszu
- ustawić się przy stole do podania
- przerzucić piłeczkę forhendem
POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- podbijać piłeczkę stroną bekhendową
- podbijać piłeczkę w biegu
- przerzucić piłeczkę bekhendem

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak liczyć punkty

POZIOM ROZSZERZONY
- zna najlepszego polskiego tenisistę


TENIS ZIEMNY

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać podanie forhendem

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać podanie bekhendem

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- wymiary kortu

POZIOM ROZSZERZONY
- zna dowolnego tenisistę


STEP AEROBIC

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- potrafi wykonać podstawowe kroki w aerobiku

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać prosty układ na stepie

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- wie jakie są rodzaje aerobiku

POZIOM ROZSZERZONY
- zna sygnalizację prowadzącego


RYTM – TANIEC – MUZYKA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- indywidualnie wykonać taniec towarzyski Cza-Cza

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- taniec towarzyski Cza-Cza w parach

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- wie o walorach rekreacyjnych tańca


STRETCHING

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- stosować ćwiczenia relaksujące

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- przygotować zestaw ćwiczeń (napinanie)

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- mechanizm powstawania zmęczenia

POZIOM ROZSZERZONY
- jak doprowadzić organizm po wysiłku do regeneracji


BADMINTON

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- odbicia lotki (lob, clir)
- serwis forhendowy

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- serwis bekhendowy

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- przepisy gry dotyczące serwisu

POZIOM ROZSZERZONY
- zna polskiego badmintonistę


RINGO

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać prawidłowy rzut z miejsca
- wykonać prawidłowy chwyt Ringa

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać rzut z wyskoku
- wykonać chwyt prawą i lewą ręką

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- przepisy gry dotyczące rzutu

POZIOM ROZSZERZONY
- jak przeprowadzić rozgrywki klasoweĆWICZENIA SIŁOWE

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- samodzielnie wykonać ćwiczenia wzmacniające mm. kl. piersiowej

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- za pomocą wybranych przyborów i przyrządów wzmacniać mm. kl. piersiowej

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jaki jest wpływ ćwiczeń na zachowanie prawidłowej postawy ciała

POZIOM ROZSZERZONY
- zasób ćwiczeń na wzmacnianie mm. kl. piersiowej


ŁYŻWIARSTWO

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- przekładanka przodem

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- przekładanka tyłem

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak należy się ubrać na zajęcia

POZIOM ROZSZERZONY
- jak nazywa się dowolna figura na lodzie


Standardy wymagań

Klasa II

1. Nabywanie umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w wybranych formach aktywności ruchowej.

LEKKOATLETYKA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- poprawnie przebiec 100m
- skok wzwyż techniką naturalną
- bieg sztafetowy 4x400
- pchnięcie kulą z miejsca

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- przebiegnie 100m w dobry czasie
- wykonać skok techniką flop
- wykonać pchnięcie kulą z doskoku

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- formy ruchu do kształtowania szybkości

POZIOM ROZSZERZONY
- formy ruchu do kształtowania skoczności


GIMNASTYKA PODSTAWOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- przewrót w przód i obunóż w tył,
- stanie na głowie
- układ ćwiczeń gimnastycznych
- skok kuczny przez 4 cz. skrzyni
- skok zawrotny przez 4 cz. skrzyni

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- łączenie przewrotów
- stanie na głowie po przewrocie w przód
- skok kuczny przez 5 cz. skrzyni
- skok zawrotny przez 5 cz. skrzyni


WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- zasady bezpieczeństwa podczas skoków gimnastycznych

POZIOM ROZSZERZONY
- systematykę ćwiczeń gimnastycznych


GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- poruszać się zgodnie z rytmem muzycznym
- wykonać ćwiczenia ze skakanką

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać układ ze skakanką


WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jaki jest wpływ ćwiczeń na układ krążenia

POZIOM ROZSZERZONY
- zasady doboru ćwiczeń do układu


PIŁKA SIATKOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać zagrywkę z wyskoku
- zastawienie i asekuracja
- wykonać atak z drugiej linii
- ustawić się w ataku i obronie

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać zagrywkę z wyskoku w punkt
- wykonać atak z drugiej linii
- szybko przejść z ataku do obrony

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- przepisy ataku z drugiej linii


POZIOM ROZSZERZONY
- znaczenie postawy siatkarskiej


PIŁKA KOSZYKOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- pivot, zwód
- ścięcia do piłki
- rzut piłki do kosza z wyskoku
- atak szybki i obrona każdy swego
- zebrać piłki z tablicy
- wykonać postawę w obronie

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- pivot, zwód po podaniu partnera
- rzut piłki do kosza z wyskoku po kozłowaniu
- szybkie przejście z ataku do obrony

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- znaczenie zwodu w ataku i obronie
- od czego zależy celny rzut

POZIOM ROZSZERZONY
- przepisy dotyczące wykonywania pivotu


PIŁKA RĘCZNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- kozłowanie z omijaniem przeciwnika
- obrót i zwód pojedynczy
- obrona strefowa
- atak szybki i pozycyjny

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- zwód podwójny
- obrona kombinowana
- atak szybki w trójkach

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- reguły współdziałania w zespole

POZIOM ROZSZERZONY
- technikę piłki ręcznej dotyczącej wykonywania zwodu


PIŁKA NOŻNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- prowadzić piłkę wew. cz. stopy
- rzut wolny
- piąstkowanie piłki
- wyrzut piłki z autu
- odebranie piłki
- drybling
- rzut rożny

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- prowadzić piłkę prostym podbiciem
- odebranie piłki wślizgiem
- drybling i strzał na bramkę prostym podbiciem

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- sposoby ustawienia się zawodników na boisku

POZIOM ROZSZERZONY
- zasady wykonywania rzutów wolnych pośrednich


UNIHOC

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać obronę indywidualna
- atak pozycyjny
- zatrzymanie
- gra bramkarza
- elementy ataku i obrony we fragmentach gry

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać obronę grupową
- elementy ataku i obrony w grze właściwej

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jaka jest technika wykonywania strzału


POZIOM ROZSZERZONY
- jaka jest technika gry bramkarza


TENIS STOŁOWY

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- atak stroną forhendową
- poruszać się w obronie
- ustawienie się przy stole
- serwis stroną forhendową

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- atak stroną bekhendową
- ustawić się przy stole do odbioru ataku
- serwis stroną bekhendową

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- zna przepisy gry dotyczące ataku

POZIOM ROZSZERZONY
- o potrzebie solidnej rozgrzewki


TENIS ZIEMNY

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać serwis forhendowy
- gra przy siatce

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać smecz

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- system liczenia punktów

POZIOM ROZSZERZONY
- jak przeprowadzić mecz singlowy


STEP AEROBIC

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać zestaw ćwiczeń proponowany przez nauczyciela
- ćwiczenia o charakterze wytrzymałościowym

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- samodzielnie opracować układ

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- sposoby informowania ćwiczących przejściu do następnego elementu

POZIOM ROZSZERZONY
- sam potrafi informować ćwiczących o przejściu do następnego elementu


STRETCHING

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- relaksacja oparta na treningu autogennym (A. Polender)

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- przygotować zestaw ćwiczeń (naciąganie)

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak zachowywać się podczas relaksacji

POZIOM ROZSZERZONY
- jak przeprowadzić relaksację indywidualną


BADMINTON

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- skrót przy siatce
- serwis bekhendowy krótki

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- skrót z głębi kortu
- serwis bekhendowy długiWIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- sposób liczenia punktów

POZIOM ROZSZERZONY
- zagranicznego badmintonistę


RINGO

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- serwis daleki

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- serwis krótki

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- wpływ ruchu na organizm na wolnym powietrzu

POZIOM ROZSZERZONY
- zabawy rekreacyjne


ĆWICZENIA SIŁOWE

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać ćwiczenia wzmacniające mm. ramion

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- samodzielnie dobrać zestaw ćwiczeń do wzmacniania mm. ramion


WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- wie jak dokonać ocenę stanu własnego zdrowia

POZIOM ROZSZERZONY
- wie jakie są niebezpieczeństwa zażywania środków dopingujących


NARCIARSTWO BIEGOWE

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- krok narciarski zwykły, krok z odbicia,

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- krok łyżwowy

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak prawidłowo się ubrać na narty

POZIOM ROZSZERZONY
- konkurencje biegu narciarskiegoStandardy wymagań

Klasa III
1. Nabywanie umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w wybranych formach aktywności ruchowej.

LEKKOATLETYKA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- bieg na dystansie ze startu wysokiego 200 m
- bieg przełajowy 3 km
- bieg na dystansie 1500 m

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- bieg na dystansie ze startu niskiego 200 m
- bieg przełajowy 3 km w dobrym tempie
- trójskok

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- formy ruchu do kształtowania wytrzymałości

POZIOM ROZSZERZONY
- dokonania najlepszego chodziarza na świecie


GIMNASTYKA PODSTAWOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- przewroty w przód, w tył łączone przerzutem bocznym
- stanie na rękach z asekuracją
- skok rozkroczny przez 4 cz. skrzyni

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- stanie na rękach bez asekuracji
- skok rozkroczny przez 5 cz. skrzyni

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak wykonać samoasekurację
POZIOM ROZSZERZONY
- jak asekurować partnera


GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- ćwiczenia z szarfą do muzyki

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać prosty układ gimnastyczny z szarfą

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- zasady doboru ćwiczeń do układu

POZIOM ROZSZERZONY
- rodzaje ćwiczeń z przyborami


PIŁKA SIATKOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- poprawnie wykonać atak z pierwszej piłki
- wykonać podwójny blok
- zagrywać w sposób urozmaicony
- przeprowadzić kontratak


POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać atak z krótkiej
- wykonać potrójny blok
- zagrywać w sposób urozmaicony w punkt
- przeprowadzić kontratak i zdobyć z niego punkt

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- przepisy dotyczące bloku

POZIOM ROZSZERZONY
- znaczenie zagrywki taktycznej


PIŁKA KOSZYKOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- obroty w ruchu podczas kozłowania
- wybieranie piłki z kozłowaniem
- atakowanie pozycyjne podczas krycia strefą

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- obroty w ruchu podczas kozłowania z zatrzymaniem i podaniem
- atak pozycyjny podczas krycia każdy swego

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- przepisy dotyczące kozłowania

POZIOM ROZSZERZONY
- jak wypisać protokół meczu


PIŁKA RĘCZNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- podania w dwójkach z zachowaniem miejsc w pozycjach działania
- rzut do bramki z biodra
- gra kołowego
- gra w obronie w ustawieniu 6:0

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- podania w trójkach z zachowaniem miejsc w pozycjach działania
- rzut do bramki po zwodzie
- gra w obronie w ustawieniu 5:1, 4:2

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- różnicę między grą ostrą a brutalną

POZIOM ROZSZERZONY
- zadania obrońców


PIŁKA NOŻNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać stałe fragmenty gry (rzut wolny z murem, rzut z autu)
- obronę murem
- strzał do bramki we fragmentach gry

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać rzut rożny
- strzał do bramki z pierwszej piłki

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak ustawić się przy rozpoczęciu gry

POZIOM ROZSZERZONY
- zasady wykonywania rzutów rożnych
- jak ustawić się w murze


UNIHOC

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- grać w małych zespołach
- prowadzić piłeczkę w dwójkach
- strzał po podaniu partnera po przyjęciu

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- prowadzić piłeczkę w trójkach
- strzał po podaniu partnera z pierwszej piłki

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- sygnalizację sędziowską

POZIOM ROZSZERZONY
- jak wdrożyć organizm do krótkotrwałego wysiłku

STEP AEROBIC

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać ćwiczenia na stepie o charakterze aerobowym

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- samodzielnie opracować układ o charakterze aerobowym

STRETCHING

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- stosować ćwiczenia relaksujące

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- przeprowadzić relaksację

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak wypoczywać po wysiłku

POZIOM ROZSZERZONY
- jakie znaczenie dla wypoczynku ma relaksacja


TENIS STOŁOWY

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- atak Flip
- gra w obronie blisko od stołu

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- gra w obronie daleko od stołu
- z obrony przejść do ataku

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak liczyć punkty i sędziować

POZIOM ROZSZERZONY
- wie jak wypisać protokół meczu


TENIS ZIEMNY

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- grać z głębi kortu forhendem
- podciąć piłeczkę forhendem
- zagrać mecz singlowy

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- grać z głębi kortu bekhendem
- podciąć piłeczkę bekhendem


WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak przeprowadzić mecz singlowy
POZIOM ROZSZERZONY
- jakie są zadania sędziów liniowych


BADMINTON

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać poprawnie atak z wyskoku obunóż
- ustawić się w obronie podczas gry singlowej
- grać debla

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać atak z jednej nogi
- ustawić się w obronie podczas gry deblowej

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- wie jak doskonalić swe umiejętności gry singlowej

POZIOM ROZSZERZONY
- jak wykorzystać nabyte umiejętności w czasie wolnym od nauki


ĆWICZENIA SIŁOWE

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- samodzielne wzmacniać mm. RR, kl. piersiowej, pleców

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- samodzielnie wzmacniać mm. brzucha, nóg

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- potrzebę wzmacniania mięśni posturalnych

POZIOM ROZSZERZONY
- jak ułożyć miesięczny plan treningowy


NARCIARSTWO ZJAZDOWE

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- jazda pługiem
- łuki płużne


POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- zjazd w skos stoku

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak zorganizować zabawy biegowe na nartach

POZIOM ROZSZERZONY
- jak trzeba zachować się na stokuStandardy wymagań

Klasa IV
1. Nabywanie umiejętności ruchowych umożliwiających uczestnictwo w wybranych formach aktywności ruchowej.


LEKKOATLETYKA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- bieg na dystansie 400 m
- skok wzwyż techniką flop
- test Coopera
- rzut dyskiem z miejsca

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- przebiec 400 m w dobrym tempie
- samodzielnie potrafi odmierzyć odległość do skoku wzwyż
- rzut dyskiem z obrotami

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- rekordy świata w nauczanych dyscyplinach

POZIOM ROZSZERZONY
- formy ruchu do kształtowania wytrzymałości


GIMNASTYKA PODSTAWOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- zwisy i wspierania na podudziu
- gimnastyczny tor przeszkód
- skok przez skrzynię (oboczny), 4 części skrzyni

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykona „Papugę”
- skok przez skrzynię (oboczny), 5 części skrzyni

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- pozycje wyjściowe do ćwiczeń

POZIOM ROZSZERZONY
- jak jest systematyka ćwiczeń gimnastycznych


GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać ćwiczenia do muzyki z piłką, skakanką i szarfą

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- ułożyć układ do muzyki z piłką, skakanką i szarfą

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- zasady doboru ćwiczeń do układu

POZIOM ROZSZERZONY
- jaki jest wpływ ćwiczeń z przyborem na sylwetkę


PIŁKA SIATKOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać elementy taktyki na boisku (w obronie i ataku) we fragmentach gry
- wykonać elementy techniki (przyjęcie piłki z zagrywki, rozegranie i wystawienie) we fragmentach gry
- pełnić rolę organizatora zajęć

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać elementy taktyki na boisku (w obronie i ataku) podczas gry właściwej
- wykonać elementy techniki (przyjęcie piłki z zagrywki, rozegranie i wystawienie) w grze właściwej
- grać w siatkówkę plażową

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- potrafi wymienić obowiązki kapitana

POZIOM ROZSZERZONY
- na czym polega system ataku w parach gdy wystawiającym jest prawoskrzydłowy ataku


PIŁKA KOSZYKOWA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń umie:
- kształtować umiejętności indywidualne we fragmentach gry
- kształtować umiejętności gry zespołowej we fragmentach gry

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- kształtować sprawność specjalną w ataku indywidualnym
- kształtować sprawność specjalną w obronie indywidualnej

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jakie ma znaczenie sprawność ogólna w uprawianiu gier sportowych

POZIOM ROZSZERZONY
- rodzaje ataku
- rodzaje obrony


PIŁKA RĘCZNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- rzut do bramki po zwodzie pojedynczym
- wykonać rzut karny dowolnym sposobem
- ustawić się na boisku przy wykonywaniu rzutu wolnego
- zastosować elementy taktyki ataku pozycyjnego

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- rzut do bramki po zwodzie podwójnym i po obrocie
- wykonać rzut karny z padem
- zastosować elementy taktyki ataku szybkiego

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- zna zadania graczy na różnych pozycjach

POZIOM ROZSZERZONY
- zna elementy taktyki piłki ręcznej


PIŁKA NOŻNA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- zastosować indywidualnych umiejętności technicznych podczas gry
- zastosować taktykę ataku i obrony

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- samodzielnie zorganizować i przeprowadzić rozgrywki międzyklasowe


WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jakie są zadania kapitana drużyny

POZIOM ROZSZERZONY
- jakie są konsekwencje karne gry na faul


UNIHOC

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- zastosować elementy ataku i obrony we fragmentach gry
- zastosować umiejętności techniki indywidualnej we fragmentach gry
- przeprowadzić rozgrywki klasowe

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- zastosować elementy ataku i obrony w grze właściwej
- zastosować umiejętności techniki indywidualnej w grze właściwej
- przeprowadzić rozgrywki międzyklasowe

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jak pełnić rolę sędziego

POZIOM ROZSZERZONY
- dokonania reprezentacji narodowej


TENIS STOŁOWY

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- serwować w grze deblowej

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- grać w debla

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- przepisy zmian stron przy grze deblowej

POZIOM ROZSZERZONY
- przeprowadzić rozgrywki miedzy klasowe w grze deblowejRYTM – TANIEC – MUZYKA

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- tańczyć „Poloneza” indywidualnie

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- tańczyć „Poloneza” w parach

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- o walorach tańca towarzyskiego

POZIOM ROZSZERZONY
- jakie są tańce narodowe i towarzyskie


STEP AEROBIC

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- opracować układ 10 elementowy

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- opracować układ 16 elementowy


TENIS ZIEMNY

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- serwować w grze deblowej

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- grać w debla

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- przepisy gry deblowej dotyczącej serwisu

POZIOM ROZSZERZONY
- przeprowadzić rozgrywki miedzy klasowe w grze deblowej


GRY REKREACYJNE

- ringo
- kometka
WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- jaki wpływ na organizm mają zajęcia na wolnym powietrzu

POZIOM ROZSZERZONY
- jakie znaczenie dla więzi rodzinnych ma wspólne uprawianie gier rekreacyjnych


ĆWICZENIA SIŁOWE

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- wykonać ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykonać ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem ciężaru ciała współćwiczącego

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- potrzebę racjonalnego odżywiania się podczas stosowania treningu siłowego

POZIOM ROZSZERZONY
- samodzielnie ułożyć roczny plan treningowy2. Dbałość o własną sylwetkę i postawę ciała


ROZPOZNAWANIE WAD POSTAWY

POZIOM PODSTAWOWY – uczeń potrafi:
- ułożyć zestaw ćwiczeń o charakterze kompensacyjnym

POZIOM ROZSZERZONY – uczeń potrafi:
- wykorzystać ćwiczenia kształtujące w korekcji wad postawy

WIADOMOŚCI – uczeń wie, zna, rozumie

POZIOM PODSTAWOWY
- o wpływie ćwiczeń na rozwój fizyczny

POZIOM ROZSZERZONY
- jak dokonać oceny postawy ciała


Procedury osiągania celów

1. Nauczyciel zajęcia wychowania fizycznego powinien tak prowadzić by zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
2. Metody i formy dobierać tak, aby uwzględniać możliwości rozwojowe uczniów.
3. Zwiększyć liczbę zajęć na otwartym powietrzu w miarę dogodnych warunków atmosferycznych.
4. Realizować takie ćwiczenia gimnastyczne, które wpływają na prawidłową postawę.
5. Należy mobilizować uczniów do udziału w lekcji, zawodach międzyszkolnych i do udziału w zajęciach poza lekcyjnych.
6. Wdrażać uczniów do przezwyciężania swoich słabości.
7. Systematycznie kontrolować postępy ucznia.
8. Włączać uczniów do organizacji, sędziowania zawodów szkolnych i międzyszkolnych.
9. Przygotować uczniów do samokontroli i samooceny własnej sprawności fizycznej.
10. W celu uatrakcyjnienia zajęć nauczyciel powinien stosować niekonwencjonalne przybory.
11. Nauczyciel powinien wprowadzać dużo zajęć w formie zabawowej i współzawodnictwa oraz rozwijać i wyzwalać inwencję twórczą ucznia.
12. Prowadzić ćwiczenia przy muzyce i do muzyki.
13. Podczas lekcji wychowania fizycznego zapewnić ćwiczącym atmosferę radości, kierowanej swobody i ekspresji twórczej.
14. Umożliwić uczniom samodzielne przeprowadzenie niektórych elementów lekcji jak np. sędziowanie.
15. Stawiać na lekcji wychowania fizycznego przed uczniami różnorodne zadania.
16. Uwzględniać potrzeby i możliwości uczniów o dostosowanych wymaganiach edukacyjnych.
17. W sposób spójny i logiczny przekazywać uczniom informacje praktyczne i teoretyczne.
18. Oceniać uczniów zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.