X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12973
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Poniższy plan rozwoju zawodowego opracowany został z uwzględnieniem zakresu wymagań egzaminacyjnych dla uzyskania stopnia awansu zawodowego zawartego w Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
Autorem i realizatorem założeń planu rozwoju jest nauczyciel pracujący w świetlicy szkolnej.
Poniższy plan rozwoju zawodowego obejmuje realizację zaplanowanych działań na okres stażu -2 lat i 9 miesięcy (01.09.2009 - 31.05.2012r.)
Opracowała mgr Marta Bartczak

Działania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji określonego działania

(Tabela - dop. red.)

§7 ust. 1.1.
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
Na bieżąco
Protokoły

2. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych, wyjść poza teren szkoły.
Na bieżąco
Poświadczenia, karty wycieczek

3. Współpraca z samorządem Uczniowskim podczas organizacji różnorodnych imprez szkolnych.
Na bieżąco
Poświadczenia,
zdjęcia, itp.

4. Uczestnictwo w różnych formach kultury i rekreacji, np.
- jako opiekun podczas wycieczek do kina, teatru;
- współorganizowanie uczniom czasu wolnego podczas ferii zimowych.

Na bieżąco
Notatki – opis z przeprowadzonych przedsięwzięć


§7 ust. 1.2.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, szkolenia, warsztaty, konferencje).
Na bieżąco
Zaświadczenia, świadectwa

2. Prowadzenie własnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej.
Na bieżąco
Recenzje, notatki

3. Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Na bieżąco
Poświadczenia


§7 ust. 1.3.
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1.2 i ust.1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

1. Analiza dokumentacji :
• Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Rozporządzenie MENiS z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
Na bieżąco
Notatki

2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Na bieżąco
Notatki

3. Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi spraw nieletnich.
Na bieżąco
Notatki

4. Aktualizacja wiedzy na temat udzielania pomocy rodzicom i uczniom w kierowaniu do PPP.
Na bieżąco
Notatki


§7 ust. 2.1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust.1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków.

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego, analiza podstawowych aktów prawnych prawa oświatowego.
Wrzesień 2009 i na bieżąco
Notatki

2. Współpraca z opiekunem stażu:
• Złożenie wniosku.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Opracowanie planu rozwoju.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Konsultacje, opracowywanie konspektów, analiza.
Wrzesień 2009
Według harmonogramu
Kontrakt
Plan rozwoju
Arkusze hospitacji
Konspekty,
Notatki

3. Prowadzenie dokumentacji własnych działań zgodnie z wymaganiami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu.
Na bieżąco
Plany, notatki, poświadczenia, itp.

4. Opracowanie Karty Zgłoszenia Dziecka do świetlicy.
Wrzesień 2009
Wzór Karty

5. Prowadzenie zajęć teatralnych ( w ramach dodatkowej godziny pracy). Ćwiczenie dykcji, poprawnej wymowy, próby inscenizacji, itp.
W trakcie trwania stażu
Dziennik zajęć pozalekcyjnych,
zdjęcia, dyplomy, notatki itp.

6. Opracowanie planu pracy w/w zajęć.
Podsumowanie i ewaluacja działań.
Wrzesień 2009r.
Koniec roku szkolnego
Plan, sprawozdanie

7. Tworzenie i gromadzenie scenariuszy zajęć świetlicowych. Notatki do przeprowadzonych zajęć, wnioski.
Na bieżąco
Scenariusze,
Notatki

8. Organizowanie różnorodnych konkursów w świetlicy (plastycznych, recytatorskich, pięknego czytania). Opracowywanie regulaminów w/w konkursów.
Według planu pracy świetlicy
Regulaminy, notatki

9. Dbanie o wystrój świetlicy szkolnej:
• wystawy prac plastycznych i technicznych wychowanków;
• aktualizacja gazetek ściennych;
• troska o gry i zabawki świetlicowe.
Na bieżąco
Prace, zdjęcia

10. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• gromadzenie materiałów dydaktycznych, scenariuszy, planów;
• dobieranie różnorodnych aktywizujących metod nauczania.
Na bieżąco
Pomoce dydaktyczne, scenariusze, plany itp.

11. Publikowanie własnych prac:
• opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
Rok szkolny 2010/11
Zaświadczenia potwierdzające publikację.

12. Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki zajęć świetlicy szkolnej, dzienniki pozalekcyjne.
Na bieżąco
Dzienniki


§7 ust. 2.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów cywilizacyjnych.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, PPP, Policją.
Na bieżąco
Notatki

2. Angażowanie rodziców do pomocy w pracy wychowawczej. Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z zachowaniem.

W zależności od potrzeb – cały okres stażu
Notatki,
uwagi w dzienniku

3. Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów.
Początek stażu
Notatki

4. Diagnoza sytuacji rodzinnej uczniów.
Początek roku szkolnego i na bieżąco
Notatki

5. Pomoc w odrabianiu lekcji.
Na bieżąco
Notatki

6. Organizowanie różnorodnych akcji (np. „Dni Ziemi”) oraz innych imprez świetlicowych.
Według planu świetlicy
Opisy, notatki

7. Organizowane okolicznych wycieczek.
Na bieżąco
Opisy

8. Eksponowanie prac dziecięcych.
Na bieżąco
Zdjęcia


§7 ust. 2.3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera.
Na bieżąco
Potwierdzenie

2. Wykorzystywanie technologii informatycznej: przesyłanie dokumentów drogą internetową, przeglądanie portali edukacyjnych, publikacja własnego planu.
Na bieżąco
Zaświadczenia

3. Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych pomocy dydaktycznych (dyplomów, zaproszeń, krzyżówek, itp.)
Na bieżąco
Pomoce dydaktyczne

4. Przygotowywanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu.
Na bieżąco
Konspekty

5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
Wrzesień 2009
Plan rozwoju


§7 ust. 2.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Na bieżąco
Notatki

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej (nowości książkowe, czasopisma)
Na bieżąco
Recenzje, notatki

3. Aktywna praca nad samokształceniem.
Na bieżąco
Notatki

4. Pedagogizacja rodziców
Na bieżąco
Notatki


§7 ust. 2.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Współpraca z MOPS
Na bieżąco
Notatki

2. Organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
W trakcie trwanie stażu
Notatki

3. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP. W trakcie trwania stażu ( w zależności od potrzeb) Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.