X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12970
Przesłano:

PSO z matematyki

Zespół Szkół Budowlanych w Zielonej Górze

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. PSO z matematyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania zawartym w statucie Zespołu Szkół Budowlanych w Zielonej Górze.

Wszyscy uczniowie oceniani są według tych samych kryteriów. Ocenianie ma charakter ciągły
i systematyczny. Oceny są jawne.

1. Uczeń ma obowiązek przychodzić na lekcje przygotowany.
2. Uczeń może przyjść na lekcję nieprzygotowany co najwyżej dwa razy w semestrze. Fakt ten należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji. Za nieprzygotowanie do lekcji rozumie się:
a) nieopanowanie obowiązującej partii materiału,
b) brak zadania domowego,
c) brak podręcznika,
d) brak zeszytu,
e) brak potrzebnych przyborów.
Prawo zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek, powtórzeń i sprawdzianów.
3. Trzecie nieprzygotowanie i każde następne jest równoznaczne z oceną niedostateczną.
4. Uczeń powinien brać aktywny udział w lekcjach, za co otrzymuje plusy. Trzeci plus jest równoznaczny z oceną bardzo dobrą.
5. Formy sprawdzania i oceniania wiadomości:
a) sprawdziany i testy – po każdym dziale lub danej partii materiału, zawsze zapowiedziane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
b) kartkówki – trwają 5 – 20 minut i obejmują zakres materiału co najwyżej z trzech ostatnich lekcji,
c) odpowiedzi ustne z zakresu bieżącego działu,
d) zadania domowe,
e) zeszyt – estetyka, notatki z lekcji, zadania domowe.
6. Sposób oceniania odpowiedzi ustnych:
- ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
> nie udziela poprawnej odpowiedzi na pytania postawione przez nauczyciela, nawet przy jego pomocy
- ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
> udziela odpowiedzi na pytania i rozwiązuje przy pomocy nauczyciela zadania o niewielkim stopniu trudności
- ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
> zna i rozumie podstawowe prawa matematyczne
> rozumie tekst sformułowany w języku matematycznym
> potrafi przy niewielkiej pomocy nauczyciela udzielić odpowiedzi na postawione pytania
> tylko częściowo wykazuje się samodzielnością
- ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
> prawidłowo wykorzystuje poznane własności i wzory
> potrafi samodzielnie rozwiązać typowe zadania
> prawidłowo formułuje myśli matematyczne
- ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
> prawidłowo interpretuje przy użyciu języka matematycznego poznane własności i wzory
> samodzielnie udziela odpowiedzi na wszystkie postawione pytania
> zdobytą wiedzę potrafi stosować w nowych sytuacjach
> rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe
7. Sposób oceniania sprawdzianów, testów i kartkówek:
91% - 100% + zad. dodatkowe – celujący
91% - 100% - bardzo dobry
75% - 90% - dobry
51% - 74% - dostateczny
30% - 50% - dopuszczający
0% - 29% - niedostateczny
8. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie.
9. Każdą ocenę ze sprawdzianu można poprawić(a ocenę niedostateczną - trzeba) w ciągu 2 tyg. od
oddania przez nauczyciela sprawdzonych prac. Obie oceny – z pracy pisanej w pierwszym
terminie i z jej poprawy – brane są pod uwagę przy wystawianiu oceny semestralnej/rocznej.
10. Sprawdzian należy poprawiać w uzgodnionym z nauczycielem czasie.
11. Ocena ze sprawdzianu może być poprawiona tylko jeden raz.
12. Jeżeli nieobecność ucznia na sprawdzianie jest usprawiedliwiona i wynika z kilkudniowej absencji w szkole, uczeń powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
13. Jeżeli nieobecność ucznia na sprawdzianie jest nieusprawiedliwiona, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
14. Uczeń, którego niesamodzielna praca na sprawdzianie zostanie zauważona przez nauczyciela, otrzymuje ocenę niedostateczną i traci prawo do poprawy sprawdzianu.
15. Uczeń jest nieklasyfikowany z przedmiotu, jeśli opuści ponad 50% godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.
16. Nie ma możliwości poprawy ocen na tydzień przed klasyfikacją.
17. Ocenę semestralną/roczną obliczać się będzie za pomocą średniej ważonej wg poniższej zasady:
a) ocenom zostają przypisane następujące wagi (czyli „wartości”):
sprawdzian – 5
kartkówka, odpowiedź – 3
aktywność, konkurs – 2
zeszyt, zad. dom., nieprzygotowanie – 1
b) ocenę semestralną (S) oblicza się ze wzoru :
,
gdzie: ak – dana ocena
wk – waga przypisana danej ocenie
c) w zależności od uzyskanego wyniku uczeń otrzymuje ocenę:
bardzo dobrą, gdy S  (4,7 ; 5,
dobrą, gdy S  (3,7 ; 4,7,
dostateczną, gdy S  (2,7 ; 3,7,
dopuszczającą, gdy S  (1,7 ; 2,7,
niedostateczną, gdy S  1 ; 1,7.
d) ocenę roczną (R) oblicza się wg zasady: R = 0,4S1 + 0,6S2
gdzie: S1 – ocena z I semestru
S2 – ocena z II semestru
Przy czym jeśli ocena semestralna jest z „+” lub „ – ”, to ich wartość określona będzie
następująco:
„ + ” – do oceny semestralnej dodaje się 0,5 punkta
„ – ” – od oceny semestralnej odejmuje się 0,25 punkta
e) ocena semestralna/roczna może być podwyższona przez nauczyciela do oceny o jeden wyższej w przypadku, gdy uczeń osiągnął sukcesy w konkursach matematycznych lub inne sukcesy związane z matematyką.
18. W czasie lekcji uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego. Niezastosowanie się do tego zakazu skutkuje konfiskatą telefonu przez nauczyciela i przekazaniem go dyrekcji szkoły.
19. PSO może podlegać ewaluacji po semestrze. Wszystkie sprawy sporne, nie ujęte w PSO, rozstrzygane będą zgodnie z WSO oraz rozporządzeniami MENiS.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.