X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12770
Przesłano:

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z wadą słuchu

Autor programu:

Tytuł programu: Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia z wadą słuchu w klasach I-III gimnazjum

Cele programu:
Cel główny:
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
Cele bezpośrednie:
- wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
- usprawnianie funkcji słuchowych,
- usprawnianie umiejętności grafomotorycznych,
- kompensowanie ubytku słuchu (usprawnianie umiejętności odczytywania mowy z ust, doskonalenie analizatora wzrokowego)
- doskonalenie umiejętności poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem,
- podwyższenie poczucia własnej wartości,

Osoby współpracujące w realizacji programu: logopeda, wychowawca klasy, rodzice, pedagog szkolny, psycholog szkolny, nauczyciele.

Czas realizacji: trzy lata (etap gimnazjalny)

Adresat: uczennica pierwszej klasy gimnazjum z obustronnym ubytkiem słuchu w stopniu znacznym

Działania związane z przygotowaniem i realizacją programu:
Czynności przygotowawcze:
- analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz audiogramu,
- rozmowa z rodzicami,
- analiza Karty Oceny Zachowań Komunikacyjnych Dziecka z Uszkodzonym Słuchem (KOZK),
- przygotowanie gabinetu,
- zgromadzenie potrzebnych środków dydaktycznych, wybór i dostosowanie ćwiczeń,
- opracowanie dokumentowania zajęć (teczka obserwacji ucznia),
- opracowanie materiałów dla rodziców do pracy z uczennicą w domu.

Tytuł modułu

USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

1. Ćwiczenia z wykorzystaniem bodźców niewerbalnych (różnicowanie dźwięków z otoczenia, odtwarzanie dźwięków, odtwarzanie struktur rytmicznych).
2. Ćwiczenia intonacji wypowiedzi (rozpoznawanie przebiegu intonacyj- nego, różnicowanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących).
3. Ćwiczenia słuchu fonematycznego.
4. Ćwiczenia słuchu fonetycznego i melodii wypowiedzi (ćw. iloczasu- różnicowanie czasu trwania dźwięków mowy: samogłosek, spółgłosek,
ćw. tempa wypowiedzi)
5. Powtarzanie ciągów wyrazowych.
6. Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej: głosek, sylab.
7. Rozróżnianiu prostych zdań o różnej długości, rozróżnianiu prostych zdań o podobnej długości.
8. Rozumienie poleceń.

ĆWICZENIA UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA, PISANIA
I MÓWIENIA

1. Ćwiczenia cichego czytania ze zrozumieniem, odpowiadanie na pytania do tekstu.
2. Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne, ćwiczenia gramatyczno-stylistyczne, ćwiczenia słownikowe i frazeologiczne.
3. Pisanie z pamięci.
4. Pisanie krótkich samodzielnych wypowiedzi na zadany temat.
5. Ćwiczenia rozwijające mowę i wzbogacające słownik:
- uściślanie rozumienia znaczenia pojedynczych wyrazów określających nazwy zwierząt, roślin, przedmiotów, części ciała, barwy, stosunków przestrzennych, liczb;
- wzbogacanie pojęć (określanie ogólnej grupy przedmiotów);
- dobieranie obrazków do całości z próbą uzasadnienia wyboru;
- powtarzanie wyrazów, krótkich zdań , opowiadań po innej osobie;
- dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych w utworach literackich;
- układanie zdań z podanymi wyrazami;
- prowokowanie samorzutnych wypowiedzi;
- dopieranie wyrazów bliskoznacznych, pokrewnych, przeciwnych;
- ćwiczenia z wykorzystaniem słowników’
- ćwiczenia usprawniające mowę pod względem gramatycznym;
- opowiadanie treści obrazków, historyjki obrazkowej;
6. Ćwiczenia w odczytywaniu mowy z ust: głosek, wyrazów, krótkich zdań.

ĆWICZENIA GRAFOMOTORYCZNE

1. Odtwarzanie układów powtarzających się elementów.
2. Rysowanie według poleceń.

PROFILAKTYKA I TERAPIA SFERY EMOCJONALNEJ

1. Ćwiczenia relaksacyjne.
2. Ćwiczenia wyobraźni .
3. Zagadki mimiczne i pantomimiczne.
4. Niedokończone zdania .
5. Gra w słówka.
6. Zajęcia plastyczne: rysowanie palcami, lepienie z gliny, plasteliny, robienie witraży, malowanie nastroju, uczuć,

Uwagi: na jednych zajęciach wybieramy ćwiczenia z różnych modułów. Każdy powinien trwać ok. 10 minut.

Czynności związane z zakończeniem zadania:

- omówienie przebiegu programu z rodzicami uczennicy, wychowawcą oraz nauczycielami.
- omówienie przebiegu z uczennicą, zwrócenie uwagi na postępy oraz obszary dalszej pracy.
- ocena pracy na zajęciach, samoocena uczennicy.

Oczekiwane rezultaty:
Uczennica:
- posiada większy zasób słownictwa biernego i czynnego,
- konstruuje wypowiedzi ustne i pisemne z większą poprawnością pod względem składniowym i fleksyjnym,
- czyta cicho tekst, odpowiada na pytania do tekstu,
- wypowiada się pisemnie na zadany temat,
- samodzielnie podejmuje rozmowę, zadaje pytania,
- posiada prawidłowe poczucie własnej wartości, chętnie podejmuje nowe działania.

Ewaluacja programu:

Powyższy program obejmuje etap kształcenia w gimnazjum. Ewaluacja powinna być przeprowadzona po pierwszym semestrze nauki, aby sprawdzić, czy uczennica jest w stanie opanować umiejętności zawarte w programie, czy można kontynuować program lub, czy należy go zmodyfikować, ewentualnie uzupełnić, dostosowując go do możliwości psychofizycznych tego dziecka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.