X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12631
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Małgorzata Wegnerowska
nauczyciel kontraktowy
Przedszkole Wojskowe nr 84 w Skwierzynie

Czas trwania stażu: od 1 września 2008 do 31 maja 2011
Opiekun stażu: mgr Joanna Guz – nauczyciel dyplomowany, od 01 września 2009 mgr Grażyna Michalewska – nauczyciel mianowany.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

I. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, §7 ust.2 pkt. 1)
1.1. Zadanie do wykonania;
- Poznanie procedury awansu zawodowego.
1.2. Formy i sposoby realizacji;
- Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty.
1.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
1.4. Sposób dokumentowania
- Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”.
2.1. Zadanie do wykonania;
- Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności.
2.2. Formy i sposoby realizacji;
- Kursy doskonalące, warsztaty metodyczne, seminaria, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych(m. in. przedszkolak. pl, literka. pl, edukacja. pl).
2.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
2.4. Sposób dokumentowania
- Potwierdzenia, zaświadczenia, notatki.
3.1. Zadanie do wykonania;
- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem.
3.2. Formy i sposoby realizacji;
- Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.
- Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli, dyrektora.
- Analiza i ocena działań.
3.3. Termin realizacji;
- Wrzesień 2008;
- Okres stażu;
- Okres stażu;
- Okres stażu.
3.4. Sposób dokumentowania
- Kontrakt, harmonogram;
- Scenariusze zajęć;
- Konspekty;
- Sprawozdanie.
4.1. Zadanie do wykonania;
- Aktywne uczestnictwo w WDN.
4.2. Formy i sposoby realizacji;
- Udział w szkoleniach radach szkoleniowych;
- Prowadzenie rad szkoleniowych.
4.3. Termin realizacji;
- Na bieżąco;
- Okres stażu.
4.4. Sposób dokumentowania
- Protokoły;
- Materiały i opracowania.
5.1. Zadanie do wykonania;
- Tworzenie własnego warsztatu pracy.
5.2. Formy i sposoby realizacji;
- Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, literatury fachowej.
5.3. Termin realizacji;
- Na bieżąco.
5.4. Sposób dokumentowania
- Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki.
6.1. Zadanie do wykonania;
- Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
6.2. Formy i sposoby realizacji;
- Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, miesięczne zamierzenia edukacyjne.
6.3. Termin realizacji;
- Na bieżąco.
6.4. Sposób dokumentowania
- Dziennik zajęć, zamierzenia edukacyjne, teczki: współpracy i obserwacji dziecka.

II. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593§ 7 ust. 2 pkt. 2).
1.1. Zadanie do wykonania;
- Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
1.2. Formy i sposoby realizacji;
- Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb. Zajęcia otwarte, ankiety.
1.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
1.4. Sposób dokumentowania
- Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności, ankiety.
2.1. Zadanie do wykonania;
- Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
2.2. Formy i sposoby realizacji;
- Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
2.3. Termin realizacji;
- Na bieżąco.
2.4. Sposób dokumentowania
- Notatki, wpisy w dziennikach zajęć
3.1. Zadanie do wykonania;
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
3.2. Formy i sposoby realizacji;
- Nawiązanie współpracy;
- Korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów do rozwiązywania problemów;
- Zapraszanie na spotkania grupowe(logopedy, pedagoga).
3.3. Termin realizacji;
- Wrzesień 2008;
- Na bieżąco.
3.4. Sposób dokumentowania
- Notatki, wpisy w dziennikach zajęć.
4.1. Zadanie do wykonania;
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
4.2. Formy i sposoby realizacji;
- Nawiązanie współpracy z JW, Policją, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem i Urzędem Miasta.
4.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
4.4. Sposób dokumentowania
- Adnotacje w dziennikach zajęć, plany współpracy z instytucjami –potwierdzenia dyrektora .
5.1. Zadanie do wykonania;
- Współpraca z innymi placówkami ze środowiska lokalnego
5.2. Formy i sposoby realizacji;
- Nawiązanie współpracy z Zespołem Edukacyjnym, Przedszkolem Integracyjnym, Domem Dziecka, Domem Opieki i SOK.
5.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
5.4. Sposób dokumentowania
- Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora.
6.1. Zadanie do wykonania;
- Udział w realizacji programów profilaktycznych.
6.2. Formy i sposoby realizacji;
- Prowadzenie i organizowanie zajęć.
6.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
6.4. Sposób dokumentowania
- Scenariusze, notatki, wpisy do dziennika zajęć.
7.1. Zadanie do wykonania;
- Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych.
7.2. Formy i sposoby realizacji;
- Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.
7.3. Termin realizacji;
- Wg harmonogramu.
7.4. Sposób dokumentowania
- Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia.
8.1. Zadanie do wykonania;
- Praca z dziećmi z trudnościami
8.2. Formy i sposoby realizacji;
- Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
8.3. Termin realizacji;
- Cały staż.
8.4. Sposób dokumentowania
- Notatki, wpisy w dzienniku zespołu korekcyjno – wyrównawczego.
9.1. Zadanie do wykonania;
- Opieka nad dziećmi zdolnymi.
9.2. Formy i sposoby realizacji;
- Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych.
9.3. Termin realizacji;
- Cały staż.
9.4. Sposób dokumentowania
- Notatki, wpisy w dzienniku zajęć.
10.1. Zadanie do wykonania;
- Udział z dziećmi w konkursach, festiwalach organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje.
10.2. Formy i sposoby realizacji;
- Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień i festiwali.
10.3. Termin realizacji;
- Na bieżąco.
10.4. Sposób dokumentowania
- Notatki, podziękowania, zdjęcia, potwierdzenia dyrektora.

III. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust 2 pkt. 3).
1.1. Zadanie do wykonania;
- Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
1.2. Formy i sposoby realizacji;
- Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych, przygotowywanie materiałów na gazetkę grupową.
- Tworzenie prezentacji multimedialnych.
1.3. Termin realizacji;
- Na bieżąco;
- Okres stażu.
1.4. Sposób dokumentowania
- Dokumentacja;
- Prezentacja.
2.1. Zadanie do wykonania;
- Zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola.
2.2. Formy i sposoby realizacji;
- Publikowanie tekstów i zdjęć z życia grupy, przedszkola przedszkolnej stronie internetowej.
2.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
2.4. Sposób dokumentowania
- Strona internetowa, zdjęcia, potwierdzenie dyrektora.
3.1. Zadanie do wykonania;
- Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym.
3.2. Formy i sposoby realizacji;
- Zamieszczenie planu na stronie internetowej.
3.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
3.4. Sposób dokumentowania
- Strona internetowa.

IV. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt. 4)

1.1. Zadanie do wykonania;
- Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
1.2. Formy i sposoby realizacji;
- Zapoznawanie się i studiowanie literatury przedmiotu.
1.3. Termin realizacji;
- Cały staż.
1.4. Sposób dokumentowania
- Wykaz lektur, notatki.
2.1. Zadanie do wykonania;
- Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów..
2.2. Formy i sposoby realizacji;
- Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
2.3. Termin realizacji;
- Na bieżąco.
2.4. Sposób dokumentowania
- Wpisy w dzienniku.

V. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż; (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593, § 7 ust. 2 pkt. 5)

1.1. Zadanie do wykonania;
- Analiza przepisów prawa oświatowego.
1.2. Formy i sposoby realizacji;
- Zapoznanie się z aktami prawnymi.
1.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
1.4. Sposób dokumentowania
- Akty prawne.
2.1. Zadanie do wykonania;
- Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela.
2.2. Formy i sposoby realizacji;
- Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów.
2.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
2.4. Sposób dokumentowania
- Notatki, wykaz dokumentów.
3.1. Zadanie do wykonania;
- Aktualizowanie znajomości przepisów BHP.
3.2. Formy i sposoby realizacji;
- Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
3.3. Termin realizacji;
- Okres stażu.
3.4. Sposób dokumentowania
- Scenariusze wyjść wycieczek, wpisy w dzienniku zajęć.

Dyrektor przedszkola Nauczyciel stażysta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.