X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12612
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Anna Ścieńska
Wykształcenie: Wyższe pedagogiczne
Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, specjalizacja: wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną.
Awans zawodowy: Nauczyciel kontraktowy
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne nr 8 w Tarnowie
Okres stażu: 1 rok (01.09.2010 – 31.08.2011)
Opiekun stażu: Teresa Ciejak

*Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.
CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1.      Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2.   Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4.      Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5.      Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.      Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia  zawodowego:
a.       wewnątrz placówki
b.      poza placówką
c.        samokształcenie.
7.       Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (rodziców i wychowawców).
8.       Pogłębianie współpracy z rodzicami.
9. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§ 7. ust 2. pkt. 1. )
1. Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu. 1.09.2010
- Zawarcie kontraktu. (wrzesień)
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego. (wrzesień)

- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. (wrzesień)
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. (2 razy w ciągu stażu)
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza. (2 razy w roku szkolnym)

2.Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym poprzez przygotowywanie materiałów do spotkania Rady Pedagogicznej (w okresie stażu)

3.Współpraca z gronem Pedagogicznym w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:

a) Dzień Niebieski (grudzień)

b) Dzień Babci i Dziadka; (styczeń)
c) Dzień Matki;
d) Dzień Dziecka.(czerwiec)
e) Pożegnanie 6-latków (czerwiec)

4.Współpraca z:
- nauczycielami podczas organizowania różnorodnych imprez, wyjść, i wyjazdów dzieci poza teren przedszkola według „Kalendarza imprez” (w okresie stażu)
-Przedszkole Publiczne Nr 32 w Tarnowie (wrzesień)

-Zorganizowanie konkursu wewnątrzprzedszkolnego dla dzieci i rodziców na ułożenie wierszyka o zdrowym odżywianiu (marzec)

- Udział w akcjach charytatywnych i innych organizowanych na terenie przedszkola :
Sprzątanie Świata (wrzesień)
Góra Grosza (listopad)
Zbiórka odpadów do recyklingu (cały rok)

5. Prowadzenie i dokumentowanie współpracy ze
środowiskiem rodziców- pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, angażowanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola.(w okresie stażu)

6. Monitoring i ewaluacja własnej pracy:
- opracowywanie miesięcznych planów wychowawczo-dydaktycznych (co 2 miesiące)

- prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pedagogicznej: (systematycznie w okresie stażu)
-dziennik zajęć, (codziennie)
-bieżące informacje dla rodziców; (na bieżąco)
-opracowanie planów pracy kompensacyjno- stymulacyjnej oraz planów pracy z dziećmi zdolnymi; (listopad)
-prowadzenie obserwacji dzieci;(na bieżąco)
-przygotowanie informacji na temat gotowości dziecka 6-letniego do podjęcia nauki w szkole (kwiecień-maj)
-przygotowanie planu pracy do pracy indywidualnej z dzieckiem 6-letnik (wrzesień-październik)

- okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków
-prowadzenie i dokumentowanie współpracy ze środowiskiem rodziców (na bieżąco)
-zorganizowanie konsultacji dla rodziców (2 razy w roku)
- wypełnienie Arkusza Samooceny Nauczyciela

7. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania: Pedagogika zabawy; Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne (w okresie stażu)

-Przygotowanie pomocy dydaktycznych: ilustracji, historyjki obrazkowe na temat „Moja ulubiona bajka”,pomoce dydaktyczne do zajęć matematycznych( liczmany tematyczne, elementy zbiorów itd.), płyty z piosenkami; dobieranie literatury do tematyki zajęć, opracowanie zbioru wierszy dotyczących Świąt Bożego Narodzenia; stworzenie zbioru utworów muzycznych o tematyce wiosennej (listopad, luty,w okresie stażu)

-Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych do zajęć będących na wyposażeniu przedszkola: tablic dydaktycznych, literatury, płyt, instrumentów, ilustracji

8. Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie ;
- Zamieszczanie w internecie własnych planów miesięcznych i scenariuszy zajęć (w okresie stażu)

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt. 2. )
1. Poznanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych dzieci:
-stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem zainteresowań i i różnic rozwojowych dzieci; (systematycznie, w okresie stażu)

-udział dzieci w konkursach, akcjach, organizowanych przez różne instytucje i przedszkola takich jak: konkursy plastyczne, o zdrowiu, małe formy teatralne;

2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym;

- współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do parku, do kina,

3. Współpraca ze środowiskiem rodziców;
- Zajęcia otwarte dla rodziców.

- systematyczne kontakty indywidualne z rodzicami – omawianie problemów wychowawczo-dydaktycznych;

- prowadzenie strony internetowej przedszkola, zamieszczanie informacji dotyczących funkcjonowania grupy, ciekawostek, treści programowych;

- Zorganizowanie konsultacji indywidualnych dla rodziców- omawianie efektów pracy dziecka;

- wykorzystaniem uroczystości przedszkolnych do nawiązania bliższej współpracy z rodzinami dzieci, angażowanie rodziców w sprawy przedszkola;

4. Współpraca z instytucjami:
- Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnowie
- Przedszkole Publiczne Nr 32,33
- Biblioteka Publiczna w Tarnowie
- Straż Miejska w Tarnowie
- Zakłady pracy rodziców


Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7. ust 2. pkt. 3. )
1. Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera ( karty pracy, ilustracji, liczmanów,

2.Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracja sali itp.:
-przygotowywanie dekoracji sali i strojów dzieci do obchodów Dnia Niebieskiego
- dekorowanie sali do uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka

2. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, , planów miesięcznych z wykorzystaniem komputera.

3. Opracowanie banku stron internetowych dotyczących propozycji scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych, propozycji technik plastycznych wykorzystywanych w przedszkolu;

4. Przygotowywanie zaproszeń, podziękowań, dyplomów przy użyciu programu Power Point, Open Office,Word; (cały rok szkolny)

5. Prowadzenie strony internetowej przedszkola (cały rok szkolny)

6. . Internetowe publikacje, udział w forach dyskusyjnych, korzystanie z portali edukacyjnych , korzystanie z zasobów Internetu;

7.Przygotowanie dzieci i ich udział w konkursie „Snuj, się snuj bajeczko”. Przygotowanie wraz z rodzicami dekoracji i strojów potrzebnych do przedstawienia bajki.

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu w okresie stażu (kwiecień-maj)


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań; (§ 7. ust 2. pkt. 4. )

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego: udział w warsztatach, kursach organizowanych przez instytucje doskonalące nauczycieli

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin, spis artykułów oraz recenzje przeczytanych czasopism

3. Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców – zamieszczanie ciekawych informacji pedagogicznych, dydaktycznych, wychowawczych w formie artykułów na stronie internetowej przedszkola oraz tablicy dla rodziców;

4. Bieżące rozpoznawanie problemów edukacyjnych, wychowawczych- planowanie i wdrażanie działań naprawczych;

5.Czytelnictwo wydawnictw pedagogiczno- psychologicznych – wyszukiwanie materiałów edukacyjnych dotyczących wzbogacenia pracy nauczyciela o ciekawe metody i formy pracy stosowane w wychowaniu przedszkolnym.( w okresie stażu)

6. Udział w szkoleniach, kursach , warsztatach metodycznych prowadzonych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w kierunku plastycznym, muzycznym i matematycznym.;

7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu: rady szkoleniowe

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania przedszkola w którym nauczyciel odbywał staż; (§ 7. ust 2. pkt. 5.)

1. Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2006r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;

- Karta Nauczyciela- ustawa z dnia 26 stycznia 1982 z późniejszymi zmianami (z dnia 15 listopada 2004);

- Ustawa o systemie oświaty.
-Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

2. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej-Wychowanie Przedszkolne, Bliżej Przedszkola, Internet).

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.

4. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - zapoznanie się z dokumentacją:
- Prawo wewnatrzprzedszkolne ( Statut Przedszkola, Regulamin ZFŚS, Regulamin przyznawania dodatków
motywacyjnych nauczycielom, Regulamin Rekrutacji dzieci do przedszkola, Regulamin Pracy ,Regulamin Rady Pedagogicznej ,Regulamin Rady Rodziców, Plan nadzoru pedagogicznego, Procedura Ewakuacji, Instruktaż P-Poż.). (wrzesień)

5. Udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentacji przedszkolnej:
- udział w pracach zespołu opracowującego Plan Roczny Pracy Przedszkola na rok szkolny 2010/1011 (wrzesień)

6. Aktualizacja wiedzy na temat zachodzących zmian w prawie i przepisach oświatowych.

7. Opracowanie planu pracy z dzieckiem 6-letnim w ramach nauczania indywidualnego
W okresie stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.