X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12563
Przesłano:
Dział: Języki obce

At Silvia's house. Poznanie i stosowanie nazw czynności wykonywanych przez dzieci po lekcjach. Konspekt lekcji w klasie III szkoły podstawowej

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

Imię i nazwisko nauczyciela: Katarzyna Adamczyk
Szkoła: Zespół Placówek Oświatowych w Mazurach
Data: 29.04.2009
Klasa: III
Liczba uczniów: 8
Czas trwania lekcji: 45 min
Poziom: Elementary (podstawowy)
Podręcznik: Stardust 3
Temat lekcji: At Silvia’s house. Poznanie i stosowanie nazw czynności wykonywanych przez dzieci po lekcjach.
Wymagane umiejętności: uczniowie potrafią nazwać pomieszczenia w domu (bedroom, bathroom, kitchen, living room, dining room, hall, garden)

CELE OGÓLNE:
•osłuchanie się z językiem angielskim
•kształtowanie motywacji do nauki języka poprzez zabawową formę zajęć
•rozwijanie pozytywnego nastawienia do nauki i posługiwania się obcym językiem oraz tolerancji wobec osób mówiących obcymi językami i obcych kultur
•ogólny rozwój dzieci w sferze emocjonalnej i społecznej oraz poznawczej

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
•wymienia nazwy czynności wykonywanych w domu po lekcjach (do my homework, have a bath, have tea, talk to Mum, play with a friend, watch television)
•rozumie proste polecenia
•reaguje w sposób pokazujący zrozumienie poleceń
•potrafi przyporządkować nazwy czynności do odpowiadających im obrazków
•potrafi poprawnie wymawiać poznane wyrazy
•potrafi przeczytać nowo poznane wyrazy i połączyć je z odpowiednimi obrazkami
•potrafi pokazywać i odgadywać poznane czynności

CELE WYCHOWAWCZE:
•rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się (wykonywanie ćwiczeń)
•wdrażanie do współpracy z kolegami (praca w parach, pomoc koleżeńska)

METODY:
•TPR (Total Physical Response) – metoda reagowania całym ciałem.
•Metoda audiolingualna – wielokrotne powtarzanie (tzw. Drilling – dryl językowy) zapamiętywanie i utrwalanie danego materiału językowego.
•Metoda audiowizualna – karty obrazkowe do wprowadzenia nowego słownictwa.
•Gry i zabawy językowe
•Metody podające (rozmowa, objaśnianie poleceń)
•Metody czynnościowe (wykonywanie poleceń, wykonywanie zadań).

FORMY PRACY:
•Praca z całą klasą – chóralne powtarzanie
•Praca w parach i praca indywidualna – wykonywanie ćwiczeń.

POMOCE I ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
•Zestaw „flashcards” z obrazkami omawianych czynności.
•Kserokopie ćwiczeń
•Podręcznik, magnetofon i audio CD, tablica, zeszyt.

PRZEBIEG LEKCJI

1.Przywitanie się – piosenka „Good morning”
2.Sprawdzenie obecności – present, absent.
3.Sprawdzenie pracy domowej.
4.Przypomnienie słownictwa z poprzedniej lekcji: gra TPR. Nauczyciel umieszcza w różnych miejscach klasy karty obrazkowe przedstawiające pomieszczenia w domu. Nauczyciel wymienia nazwę pomieszczenia a dzieci mają podejść do odpowiedniego obrazka.
5.Plakat. Nauczyciel prosi uczniów aby popatrzyli na plakat i pyta Gdzie Zap i Zeeta już byli? Gdzie są teraz? (At Silvia’s house). Nauczyciel opowiada dzieciom po polsku, że Zap i Zeeta dowiedzą się, co dzieci robią po szkole. Nauczyciel pyta dzieci, czy znają już jakieś angielskie słowa związane z zajęciami po szkole.
6.Prezentacja nowego słownictwa. Dzieci poznają i uczą się wypowiadać wyrażenia: do my homework, watch television, have a bath, talk to Mum, have tea, play with a friend. Nauczyciel wprowadza nowe wyrażenia przy pomocy kart obrazkowych. Pokazując uczniom kartę, głośno i wyraźnie wypowiada nazwę przedstawionej czynności.

Gra DISAPPEARING CARDS:
Nauczyciel umieszcza zestaw kart na tablicy. Wskazuje je po kolei, a dzieci wypowiadają odpowiednie słowa. Następnie odwraca ostatnią kartę obrazkiem do tablicy, a dzieci wypowiadają wszystkie słowa. Nauczyciel postępuje tak dalej, do czasu, aż dzieci będą recytowały cały zestaw słów z pamięci.

Gra WHAT’S MISSING:
Nauczyciel umieszcza zestaw kart obrazkowych na tablicy i prosi uczniów aby się odwrócili. Następnie zabiera jedną kartę z tablicy. Uczniowie odwracają się przodem do tablicy i mówią, której karty brakuje.

Gra MIME THE FLASHCARD
Nauczyciel prosi uczniów, żeby pracowali w parach. Każda osoba w parze otrzymuje po 3 karty obrazkowe. Jedna osoba wykonuje czynności przedstawione na kartach a druga osoba odgaduje co to za czynność.
SCENKA KOMIKSOWA. Nauczyciel przybliża kontekst wskazując nagłówek (At Silvia’s house) i mówi Look at the pictures. Zadaje pytania dotyczące obrazków i prosi dzieci po polsku, żeby spróbowały przewidzieć, o czym będzie historyjka. Następnie nauczyciel odtwarza nagranie 95, a dzieci wskazują kolejne obrazki w podręcznikach. Następnie podsumowują po polsku co zrozumiały.

LISTEN, POINT AND REPEAT. Nauczyciel odtwarza nagranie 96. dzieci słuchają, wskazują na obrazek przedstawiający odpowiednią czynność i powtarzają ją.
REPEAT THE CHANT. Nauczyciel odtwarza nagranie 97. dzieci słuchają i powtarzają rytmicznie zwroty wypowiadane przez Robodoga.

WHAT’S NEXT. Nauczyciel odtwarza nagranie 98. Dzieci słuchają i śledzą w podręcznikach w jakiej kolejności wymieniane są czynności. Gdy słyszą krótki sygnał dźwiękowy, wypowiadają następną nazwę zgodnie z kolejnością na rysunku. Po każdym sygnale nauczyciel zatrzymuje nagranie, aby dać dzieciom czas na odpowiedź.

7.MATCH. Nauczyciel rozdaje każdemu uczniowi karty obrazkowe przedstawiające poznane słownictwo oraz karty wyrazowe. Uczniowie wycinają karty, a następnie łączą karty obrazkowe z odpowiednim podpisem. Następnie uczniowie wklejają karty do zeszytu. W czasie gdy uczniowie wykonują ćwiczenie nauczyciel monitoruje ich pracę. Sprawdzenie ćwiczenia – uczniowie czytają podpisy.

8.WRITE THE EXPRESSIONS. Nauczyciel prosi uczniów aby otworzyli ćwiczenia na stronie 37. Ich zadaniem jest popatrzeć na obrazki przedstawiające czynności jakie dzieci wykonują po szkole i podpisać obrazki używając wyrażeń z ramki.

9.HOMEWORK – zadanie domowe (ćwiczenia str 57, ćw. 2) Uczniowie mają za zadanie narysować odpowiednie czynności nad odpowiednimi podpisami.
10.Podsumowanie lekcji.
11.Ocena zachowania i pracy ucznió na lekcji.
12.Zakończenie zajęć i pożegnanie w języku angielskim.

ĆWICZENIE DODATKOWE „FIND YOUR PARTNER” (Jeśli zostanie trochę czasu do końca lekcji) Nauczyciel dzieli klasę na dwie grupy. Jedna grupa otrzymuje karty obrazkowe, a druga grupa odpowiadające im karty wyrazowe. Wszystkie dzieci z kartami wyrazowymi trzymają karty tak aby pozostałe dzieci w klasie mogły przeczytać słowa. Zadaniem dzieci które trzymają karty obrazkowe jest podejść do dzieci które trzymają odpowiednie karty wyrazowe. Następnie nauczyciel powtarza grę zmieniając drużyny. Ta drużyna która wcześniej miała karty obrazkowe teraz otrzymuje karty wyrazowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.