X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12560
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: Agnieszka Szczeglik

Stopień: Nauczyciel
kontraktowy

Miejsce zatrudnienia: Przedszkole Miejskie nr 10 w Kołobrzegu

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008r.

Czas trwania stażu: od 01.09.2008 do 31.05.2011r. (2 lata i 9 miesięcy)

Wykształcenie: Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
- Bałtycka Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Koszalinie;
Studia licencjackie, specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym,
- Bałtycka Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Koszalinie;
Studia uzupełniające magisterskie, specjalność: Pedagogika ogólna,
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
Studia podyplomowe, specjalność: Oligofrenopedagogika

Opiekun stażu: mgr Violetta Stawicka

Dyrektor placówki oświatowej: mgr Elżbieta Korczewska

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982roku, karta Nauczyciela
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r., w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Cel:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego


§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach; a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.p
Zadania
Formy realizacji
Termin
Potwierdzenie realizacji

1.Zadanie:

Poznanie procedury awansu zawodowego - zapoznanie się z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 XII 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

Termin: IX 2008

Formy realizacji:

-potwierdzenie realizacji: znajomość procedur.

2.Zadanie:
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Formy realizacji:
- prezentacja wniosku

Termin: IX 2008

Potwierdzenie realizacji: poprawnie sformułowany wniosek.

3.Zadanie:
Określenie drogi rozwoju zawodowego
Forma realizacji:
- opracowanie planu (precyzyjne określenie zamierzeń)Termin: IX 2008 -
Potwierdzenie realizacji: plan rozwoju zawodowego.

4.Zadanie:
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - rozmowa
Formy realizacji:
- zawarcie kontraktu określającego przejrzyste zasady współpracy w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego
- dokumentowanie efektów współpracy
- planowanie wraz z opiekunem stażu zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych realizowanych w grupie.

Termin: IX 2008

Potwierdzenie realizacji: wniosek dyrektora o przydzieleniu opiekuna
- kontrakt
- zapisy w dzienniku

5.Zadanie:
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
Forma realizacji:
- obserwacja zajęć ich analiza
- omówienie, ewaluacja.

Termin: Zgodnie z harmonogramem -
Potwierdzenie realizacji: konspekty zajęć
- arkusze pohospitacyjne(analiza słabych i mocnych stron).

6.Zadanie:
Przygotowanie i prowadzenie zajęć w obecności dyrektora i opiekuna stażu
Forma realizacji:
- opracowanie konspektów zajęć
- konsultacje
- analiza, wnioski.

Termin: Zgodnie z harmonogramem -

Potwierdzenie realizacji: konspekty zajęć
- arkusze pohospitacyjne.

7.Zadanie:
Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej z uwzględnieniem ogólnopolskiego programu „Optymistyczne Przedszkole”, Programu Wychowawczego oraz Programu Profilaktyki Przedszkola nr 10.
Formy realizacji:
- wykorzystanie kierunków realizowanych programów w pracy dydaktycznej z dziećmi.

Termin: Okres stażu

Potwierdzenie realizacji: zapisy w dzienniku, planach pracy

8.Zadanie:
Podejmowanie działań mających na celu wzbogacanie form prezentacji osiągnięć przedszkola w środowisku lokalnym, włączanie się w imprezy o zasięgu międzyprzedszkolnym, miejskim itp.
Forma realizacji:
- udział dzieci w wewnątrzprzedszkolnym przeglądzie biesiady literackiej organizowanym przez Przedszkole nr 8.

Termin: Okres stażu

Potwierdzenie realizacji: potwierdzenie dyrektora.

9.Zadanie:
Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu, podejmowanie dodatkowych zadań
.
Formy realizacji:
- projektowanie wystroju wejścia przedszkolnego
- prowadzenie ewidencji sprzętu sportowego
termin: Okres stażu -
- potwierdzenie realizacji: potwierdzenie dyrektora,
- zeszyt

10.Zadanie:
Opracowanie narzędzi ewaluacji w określonych ośrodkach pracy - organizowanie quizów, konkursów, testów podsumowujących wewnątrz grupy
Formy realizacji
- tworzenie kart pracy, pomocy dydaktycznych.

Termin: Okres stażu -
Potwierdzenie realizacji: tworzone pomoce
- zapisy w dzienniku, planach pracy.

11.Zadanie:
Opracowanie oraz wdrożenie programu autorskiego dla dzieci zdolnych - zbieranie materiałów niezbędnych do tworzenia programu

Termin: Okres stażu

Potwierdzenie realizacji: program.

12.Zadanie:
Prowadzenie obserwacji rozwoju dzieci i dokumentowanie jej zgodnie z określonymi wymogami
Formy realizacji:
- rzetelne przeprowadzenie diagnozy
- obserwacja dzieci podczas codziennych zajęć
Termin: Okres stażu -
Potwierdzenie realizacji: karty obserwacji.

13.Zadanie:
Wzbogacenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli WDN prowadzonym przez nauczycieli i doradców metodycznych
Formy realizacji:
- współpraca z zespołem dydaktycznym
- uczestnictwo w zajęciach warsztatowych (WDN)

Termin: Okres stażu według oferty szkoleniowej
Potwierdzenie realizacji:
potwierdzenia, dyplomy, gromadzenie notatek, planów pracy, różnorodnych dokumentów, konspektów.

14.Zadanie:
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez studiowanie literatury, uczestnictwo
Formy realizacji:
- aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zgodnych z potrzebami nauczyciela oraz przedszkola
- udział w zajęciach koleżeńskich
- gromadzenie materiałów dydaktycznych
Termin: Okres stażu według oferty szkoleniowej -
Potwierdzenie realizacji: zaświadczenia, konspekty, nagromadzone pomoce

15.Zadanie: Opracowanie planu pracy z zakresu edukacji ekologicznej
Formy realizacji:
- wyjścia w celu zapoznania dzieci z otaczająca przyrodą oraz zmianami w niej zachodzącymi
- zabawy o tematyce ekologicznej
- edukacja dzieci poprzez doświadczenia
- wzbogacanie kącika przyrodniczego o różnorodne elementy
Termin: Okres stażu -
Potwierdzenie realizacji: plan pracy
- konspekty
- zapisy w dzienniku.

16.Zadanie:
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju - analiza mocnych i słabych stron

Formy realizacji:
- opis realizacji planu rozwoju, wyłonienie elementów, które nie zostały zrealizowane bądź uległy modyfikacji

Termin: VI 2011

Potwierdzenie realizacji:
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


§7 ust.2 pkt.2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Zadanie:
Wykorzystanie Programu Wychowawczego przedszkola w celu rozwijania u dzieci inteligencji wielorakich ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności o charakterze interpersonalnym - opracowanie planu działań wychowawczych w oparciu o program.

Formy realizacji:
- wykorzystywanie założeń programowych w codziennej pracy z dziećmi
termin: Okres stażu -
Potwierdzenie realizacji: ksero programu wychowawczego
- zapisy w dzienniku
2.Zadanie:
Wykorzystanie założeń programu „Optymistyczne Przedszkole”

Formy realizacji:
- realizacja założeń programu w codziennej pracy z dziećmi poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, zabawy, opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw
termin: Okres stażu -
Potwierdzenie realizacji: zapisy w planach pracy w dzienniku

3.Zadanie:
Planowanie, realizacja i ewaluacja zadań zawartych w programie Profilaktyki przedszkola nr 10 w celu kształtowania osobowości dziecka i wspierania jego rozwoju

Formy realizacji:
- pogłębianie wiedzy w zakresie Programu Profilaktyki
- realizacja zadań podczas zajęć
termin: Okres stażu -
Potwierdzenie realizacji: zapisy w dzienniku, planach pracy
4.Zadanie:
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Formy realizacji:
- zbiorowe oraz indywidualne spotkania z rodzicami
- diagnozowanie środowiska, ankieta
termin: Okres stażu
potwierdzenie realizacji: - w miarę potrzeb spotkania na żądanie nauczyciela i rodziców
- karty kontaktów

5.Zadanie:
Obserwacja i analiza umiejętności dzieci
Forma realizacji:
- karty obserwacji
- zbieranie informacji w teczkach dzieci
Termin: Okres stażu -
potwierdzenie realizacji: teczka wychowawcy

6.Zadanie:
Prowadzenie pedagogizacji rodziców - formy realizacji:
zebrania, spotkania
- gazetki informacyjne
- zajęcia otwarte
- organizowanie doradztwa pedagogicznego i psychologicznego
- artykuły z zakresu psychologii rozwojowej
dziecka zamieszczane w gazetce grupowej
- rozmowy indywidualne
termin: Okres stażu
potwierdzenie realizacji: - scenariusze zebrań
- listy osób biorących udział w zebraniach spotkaniach
- przykładowe materiały wykorzystywane do gazetek informacyjnych
- współredagowanie gazetki grupowej

7.Zadanie:
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeba opiekuńczo – wychowawczych uczniów
Formy realizacji:
- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
- współpraca z przedszkolnym psychologiem
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- zapoznanie z fachową literaturą psychologiczną i pedagogiczną
termin: Okres stażu
potwierdzenie realizacji:
- potwierdzenia dyrektora
- wyniki ujawniające się we współpracy z dziećmi
- notatki

8.Zadanie:
Aktywna realizacja zadań opiekuńczych i wychowawczych - realizacja Programu wychowawczego

Forma realizacji:
- praca indywidualna (z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem wymagającym pracy wyrównawczej)
Termin: Okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- plany karty, diagnozy
- konspekty zapisy w zeszycie

9.Zadanie Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu wypracowania wspólnych metod aktywizujących rozwój dziecka
Forma realizacji:
- sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami
- rozmowy indywidualne
- kontakty z rodzicami w ramach „Zajęć otwartych”
- angażowanie rodziców do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- zachęcanie rodziców do włączenia się w życie grupy i przedszkola poprzez aktywny udział w imprezach, festynach itp.
termin: Okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- plan współpracy z rodzicami
- karty kontaktów
- zapisy w dzienniku

§7 ust. 2 pkt.3.
Umiejętności wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Zadanie:
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej

Formy realizacji:
- wykonywanie i opracowanie pomocy dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej,
- wykorzystanie w pracy dydaktycznej programów komputerowych
- opracowanie dokumentów, konspektów do zajęć przy wykorzystaniu technologii komputerowej
- gromadzenie materiałów dostępnych w Internecie
- bieżące śledzenie zmian zachodzących w prawie oświatowym
- promocja placówki poprzez zamieszczanie zdjęć z życia przedszkola na stronie internetowej przedszkola
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie WWW
- publikacja scenariuszy zajęć
- publikacja własnych artykułów

termin:Okres stażu
potwierdzenie realizacji: - zgromadzone materiały
- strona internetowa przedszkola
- potwierdzenie dyrektora


§7 ust.2 pkt.4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.Zadanie:
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów w zakresie wychowania oraz edukacji podopiecznych - identyfikacja zaistniałych problemów poprzez obserwację, pracę indywidualną w danym zakresie
Formy realizacji:
- analiza, prognoza, propozycje rozwiązań
- efekty pracy
termin:
Okres stażu
potwierdzenie realizacji: - karty pracy indywidualnej
- karty spotkań indywidualnych z rodzicami
- zapisy określonych zamierzeń (ewaluacja kart pracy)
- dokumentacja w teczce nauczyciela (teczka współpracy ze środowiskiem)

2.Zadanie:
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
Formy realizacji:
- aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki poprzez samokształcenie, lekturę literatury
termin: Okres stażu
potwierdzenie realizacji:
- kserokopie artykułów
- analiza

3.Zadanie:
Nawiązanie współpracy z przedszkolnym psychologiem
Formy realizacji:
- kontakty, rozmowy, analiza sytuacji wychowanków
termin:Okres stażu
potwierdzenie realizacji:- karty kontaktów

4.Zadanie:
Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, oświaty oraz pomocy społecznej podczas WDN
Formy realizacji:
- uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych
termin: Okres stażu
potwierdzenie realizacji:
- potwierdzenie dyrektora

5.Zadanie:
Wspomaganie rodziców w działaniach wychowawczych, w celu zapewnienia dzieciom optymalnego rozwoju intelektualnego

Formy realizacji:
- kontakty w ramach dni otwartych, podczas wywiadówek, spotkań indywidualnych

Termin: Okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- scenariusze zebrań, konspekty, karty spotkań z rodzicami

§7 ust.2 pkt.5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Zadanie:
Zapoznanie z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich

Formy realizacji:
- udział w szkoleniach
- udział w radach pedagogicznych
- aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego
- prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami
Termin: Okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- znajomość przepisów
- posługiwanie się nimi w praktyce

2.Zadanie:
Zapoznanie się z Konwencją Praw Dziecka - analiza Karty Praw Dziecka
Formy realizacji:
- stosowanie praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej
Termin: Okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- zapisy w planach, dzienniku
3.Zadanie:
Przybliżanie problematyki środowiska lokalnego, podejmowanie działań mających na celu kontynuowanie lub nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym
Formy realizacji:
- nawiązanie współpracy z MOPS-em, TPD
- współorganizowanie pomocy dla środowiska lokalnego w postaci zbiórek darów
- wdrażanie dzieci do pomocy innym ludziom, zwierzętom
- angażowanie rodziców do współpracy
termin: Okres stażu
Potwierdzenie realizacji:
- potwierdzenie dyrektora
- plan współpracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.