X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12401
Przesłano:
Dział: Ankiety

Zasady oceniania - ankieta

ANKIETA

Celem niniejszej ankiety jest sprawdzenie, czy zasady oceniania, którym podlega Państwa dziecko oraz sposób przekazywania informacji są czytelne.
Proszę przeczytać pytania, a następnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.
Informacje uzyskane od Państwa posłużą udoskonaleniu zasad Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO).
Ankieta jest anonimowa.

1. Czy zna Pan/Pani zasady oceniania zawarte w Wewnątrzszkolnym Systemie
Oceniania( WSO) obowiązujące w szkole?
a) TAK
b) NIE

2. Czy treści WSO są dla Pani/Pana zrozumiałe?
a) TAK
b) NIE
c) NIEZUPEŁNIE
d) CZĘŚCIOWO

3. Skąd uzyskuje Pan/Pani informacje o zasadach oceniania?
a) OD WYCHOWAWCY
b) OD NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
c) OD SYNA/CÓRKI
d) INNE ŹRÓDŁA ( proszę podać, jakie)........................................
........................................

4. Czy wie Pan/Pani, w jaki sposób oceniane są wiadomości i umiejętności
ucznia?
a) TAK
b) NIE
c) NIEZUPEŁNIE
d) CZĘŚCIOWO

5. Czy wie Pan/Pani , co jest przedmiotem oceny?
a) TAK
b) NIE
W przypadku odpowiedzi pozytywnej proszę zaznaczyć sposoby sprawdzania
wiadomości i umiejętności dziecka w ciągu nauki szkolnej:
a) TEST WIADOMOŚCI LUB UMIEJĘTNOŚĆI
b) PRACA KONTROLNA
c) PRACA NA LEKCJI
d) KARTKÓWKA
e) REFERAT
f) ĆWICZENIA PRAKTYCZNE
g) TEST DIAGNOZUJĄCY
h) POMIAR DYDAKTYCZNY (tzw. sprawdzian dyrektorski)
i) ODPOWIEDŹ USTNA

6. Czy został Pan/Pani poinformowany o możliwości zdiagnozowania dysleksji
(dysgrafii, dysortografii) w poradni psychologiczno-pedagogicznej?
a) TAK
b) NIE

7. Kto udzielił Pani/Panu takich informacji?
a) PEDAGOG SZKOLNY
b) NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO
c) WYCHOWAWCA

8. Czy zna Pan/Pani regulamin przeprowadzania egzaminu maturalnego i
egzaminu z przygotowania zawodowego?
a) TAK
b) NIE

9. Skąd uzyskał Pan/Pani informacje na temat w/w egzaminów?
a) OD DYREKCJI SZKOŁY
b) OD NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW
c) OD SYNA/CÓRKI
d) INNE ŹRÓDŁA ( proszę podać, jakie)........................................
........................................

10.Czy sposób przekazywania informacji jest dla Pani/Pana czytelny?
a) TAK
b) NIE

11. Proszę wskazać źródło informacji o postępach w nauce i zachowaniu
dziecka:
a) ZEBRANIA Z RODZICAMI
b) INDYWIDUALNE KONTAKTY Z WYCHOWAWCĄ:
1. z własnej inicjatywy
2. z inicjatywy wychowawcy
c) INDYWIDUALNE KONTAKTY Z NAUCZYCIELAMI POSZCZEGÓLNYCH
PRZEDMIOTÓW:
1. z własnej inicjatywy
2. z inicjatywy nauczyciela
d) INNE ( proszę wskazać, jakie)........................................
........................................
........................................
12. Jeśli życzy Pan/Pani dodać inne informacje, proszę napisać:
........................................
........................................
........................................

PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE INFORMACJE:
1. syn/córka jest uczniem: 2.syn/córka uczęszcza do klasy:
a) liceum ogólnokształcącego a) pierwszej
b) liceum profilowanego b) drugiej
c) technikum c) trzeciej
d) czwartej
3. średnia ocen ucznia: 4. wypełniający:
a) powyżej 4.0 a) ojciec
b) ok.3.5 b) matka
c) ok.3.0
d) ok.2.0
e) poniżej 2.0

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.