X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12375
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Sylwia Łozińska
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
Termin rozpoczęcia stażu : 1 września 2009 r.
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2011 r.

Cele:

1.Wdrożenie uczniów do troski o własne zdrowie, kształtowanie pozytywnych
nawyków.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia
3. Poprawa efektywności pracy wychowawczej w szkole i środowisku.
4. Realizacja zadań szkoły.
5. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Podstawa prawna:.
1. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 97 z 2006 r., poz.674 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r., Nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami).

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
TERMIN

Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego § 7 ust. 1 pkt. 1
Poznanie procedury awansu zawodowego. Zapoznanie ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Znajomość przepisów prawa oświatowego.
Prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu oraz plan rozwoju zawodowego.
IX.2009 r.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Ustalenie zasad współpracy;

Zawarcie kontraktu;

Współpraca podczas budowania planu rozwoju;
Ustalenie grafiku i tematyki spotkań – terminów zajęć obserwowanych oraz sposobu ich omawiania i dokumentowania Scenariusze zajęć obserwowanych przez opiekuna wraz z arkuszami obserwacji;
Grafik spotkań
IX 2009 r.

Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły. Analiza dokumentów (planu rozwoju szkoły, Statutu Szkoły, WSO, planu wychowawczego)

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów po I i II semestrze. Ocena stopnia przygotowania uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Posiadanie bieżących wiadomości.
Orientacja w zmianach.

Analiza próbnych wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Ocena i analiza wyników końcowych
Cały okres stażu

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu . Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach adekwatnych do własnych potrzeb i potrzeb szkoły m.in.
*kurs kierownika wycieczek szkolnych,
*prowadzenie rozmów interwencyjnych z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
*radzenie sobie z gniewem i złością, inne w miarę ukazywania się propozycji
Udział w warsztatach metodycznych poświęconych pracy pedagoga
Samodzielne studiowanie fachowej literatury. Zaświadczenia, świadectwa
Cały okres stażu

Promocja szkoły w środowisku. Przygotowanie notatek do prasy lokalnej.
Aktywna promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez udział w programie Comenius Regio „Różnice motorem zmian”. Przygotowanie prezentacji poświęconej roli powiatu oraz placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu gryfińskiego. Następne zadania będą wynikały z kolejnych punktów realizowanego projektu. Artykuły w prasie.
Artykuły w prasie, na stronie internetowej szkoły, raport końcowy, sprawozdanie z realizacji projektu.
Cały okres stażu
W czasie trwania projektu

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych § 7 ust. 2 pkt.2

Podejmowanie działań profilaktyczno– wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

Uświadamianie wśród uczniów odpowiedzialności za własne czyny, zachowania i konsekwencji za działania przemocowe i agresywne.
Przeprowadzenie w wybranych klasach zajęć, pogadanek, warsztatów z okazji „Dnia bez papierosa”, profilaktyki wobec AIDS i HIV
W działaniach profilaktycznych uwzględnienie edukacji prozdrowotnej ukierunkowanej na promocję zdrowego stylu życia.
Zbieranie aktualnych danych dotyczących instytucji udzielających pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom
Policja, Kuratorzy, PPP, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OPS, terapeuci, specjaliści od spraw uzależnień, straż pożarna. Notatki, dokumentacja pedagoga, zaświadczenia o współpracy.
Scenariusze zajęć.
Cały okres stażu


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej § 7 ust. 2 pkt.3
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. Bieżąca informacja o osiągnięciach uczniów.

Opracowanie wyników przeprowadzanych egzaminów zawodowych, przeprowadzonych diagnoz, przygotowanie prezentacji multimedialnych. Informacje umieszczane na tablicy informacyjnej oraz przygotowywanie materiałów na stronę internetową szkoły.
Protokół Rady Pedagogicznej
Cały okres stażu
Wykorzystywanie Internetu

Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komputerowej w warsztacie pracy pedagogicznej Publikowanie referatów poświęconych profilaktyce uzależnień, metodyce pracy opiekuńczo – wychowawczej na stronach portali edukacyjnych.
Praktyczne zastosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy.
Śledzenie i stosowanie w praktyce zmian w przepisach prawa oświatowego.
Korzystanie ze stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Referaty, potwierdzenia
Cały okres stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z realizowanych przez nauczyciela zadań. § 7 ust. 2 pkt. 4

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem
Opracowanie referatu na temat wynikający z bieżących potrzeb szkoły dotyczący np. etyki zawodu nauczyciela, wykluczenia społecznego, prawa oświatowego i wygłoszenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Udział w pracach zespołu wychowawczego poprzez:
- opracowanie programu poprawy efektywności wychowania,
- analizowanie i monitorowanie efektywności realizacji szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
- monitorowanie zachowań uczniów
- rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych w szkole,
- monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach, opracowanie skutecznych sposobów poprawy frekwencji uczniów. Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia publikacji
Program
Rozmowy z wychowawcami, pedagogami, psychologiem, zapisy w dziennikach
Zapisy w dziennikach
Zapisy w dziennikach
Cały okres stażu
październik
styczeń,
czerwiec
Cały okres stażu
W miarę potrzeb
Cały okres stażu

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami . Diagnozowanie środowiska uczniów poprzez ankiety, wywiady, rozmowy z wychowawcami, rodzicami np. w trakcie zebrań z rodzicami oraz podczas indywidualnych spotkań.
Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną.
Organizowanie pomocy uczniom poprzez nawiązanie współpracy z Funduszem Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich Notatki, zapisy w dziennikach
Notatki, zapisy w dziennikach
Notatki, zdjęcia, informacje na stronie internetowej Fundacji Cały okres stażu
Kwiecień 2010

Współpraca ze strukturami samorządowymi. Współpraca z przedstawicielami samorządu terytorialnego w zakresie propagowania zadań i obowiązków pracownika samorządowego.
Realizacja projektu Comenius Regio „Różnice motorem zmian” praca w zespołach realizujących projekt w ZSP Nr 1 w Chojnie Scenariusze imprez.
Notatki w prasie lokalnej, zdjęcia.
Sprawozdanie z realizacji projektu, raport końcowy Październik 2010
Czas trwania projektu

Współpraca z Policją i Prokuraturą Zapraszanie przedstawicieli Policji i/lub Prokuratury na spotkania z młodzieżą poświęcone przestrzeganiu prawa.
Pogadanki na temat bezpieczeństwa przeprowadzone przez specjalistę ds. nieletnich Zapisy w dziennikach pozalekcyjnych.
Cały okres stażu

Współpraca z pracownikami placówek podległych Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie edukacji zdrowotnej Zaproszenie pielęgniarki szkolnej na spotkanie z młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.
Zorganizowanie przy współudziale ratownika medycznego, kursu udzielania pierwszej pomocy.
Przeprowadzenia akacji informacyjnej dotyczącej „Identyfikacyjnej karty grupy krwi” oraz zachęcanie do jej posiadania.
Zajęcia warsztatowe na temat zapobiegania niechcianej ciąży oraz antykoncepcji.
Zajęcia warsztatowe na temat odżywiania – zapobieganie anoreksji i bulimii. Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
Zapisy w dzienniku, scenariusz zajęć
Zapisy w dziennikach, zdjęcia, informacja z ZOZ Gryfino lub Szczecin
Zapisy w dzienniku, scenariusz zajęć
Zapisy w dzienniku, scenariusz zajęć
Cały okres stażu
Listopad
Kwiecień 2010
Grudzień
Styczeń


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż § 7 ust.2 pkt. 5

Znajomość aktów prawnych Analizowanie przepisów, dostosowywanie dokumentacji szkolnej do zmian w prawie oświatowym.
Stałe przestrzeganie procedur postępowania wobec niepełnoletnich uczniów w szkole.
Śledzenie zmian w przepisach prawnych w sprawach nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością.
Konsultacje z kuratorem sądowym. Znajomość aktów prawnych oraz umiejętność posługiwania się nimi w codziennej pracy tj. Statut Szkoły, Regulamin Szkolny, Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, rozporządzenie w sprawie klasyfikowania i promowania, sposobu prowadzenia dokumentacji szkolnej, ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Notatki, wpisy do dzienników Cały okres stażu
Procedury, notatki
Cały okres stażu
Cały okres stażu


Plan rozwoju zawodowego może ulec zmianie po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.