X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12342
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

mgr Marcin Wróblewski
nauczyciel języka polskiego
Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEJ SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008r.
1. Imię i nazwisko: Marcin Wróblewski
2. Nauczany przedmiot: język polski
3. Wykształcenie: magister filologii polskiej
4. Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
5. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu
6. Opiekun stażu: mgr Bożena Baryła
7. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2008r.
8. Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
9. Założone cele opracowanego planu rozwoju:
• Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Wymagania egzaminacyjne Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Przewidywane efekty/wypracowane dokumenty Uwagi o przebiegu realizacji stażu
*§7 ust.1 pkt.1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego 1. Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.
a) uczestnictwo w pracach Zespołu Humanistycznego;

§ przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich oraz Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego,
§ zorganizowanie spotkania z.............................,
§ zorganizowanie wycieczki krajoznawczo-turystycznej trasą zabytków naszego regionu,
§ prace w Komisji Konkursowej Języka Polskiego § cały okres stażu § rzetelna analiza wyników poprzednich sprawdzianów i egzaminów, ćwiczenia w rozwiązywaniu testów;
§ zaspakajanie potrzeb uczniów zdolnych, ich rozwój/dyplomy, zaświadczenia;
§ wspieranie kontaktów z osobami zajmującymi się ochroną i pomnażaniem dziedzictwa kulturowego w regionie, poznanie ludzi sztuki z najbliższego otoczenie uczniów/zaświadczenie;
§ rozwijanie wiedzy o kulturze i historii własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową;
§ karta wycieczki;
§ kopie protokołów.
b) uczestnictwo w pracach Komisji ds. Mierzenia Jakości Pracy Szkoły;
§ przygotowanie testów do wewnętrznego badania osiągnięć uczniów, raportu po badaniu oraz programu naprawczego.
§ cały okres stażu § kopie testów do wewnętrznego badania osiągnięć uczniów, raportu po badaniu oraz programu naprawczego.
c)współorganizowanie uroczystości szkolnych (wg harmonogramu i przydziału obowiązków).
§ cały okres stażu § scenariusze organizowanych uroczystości.
2. Współpraca z rodzicami
a) prowadzenie spotkań klasowych.
§ cały okres stażu § kopie protokołów.
b) indywidualne spotkania z rodzicami;
§ pomoc rodzicom mającym problemy wychowawcze, wspólne rozwiązywanie problemów uczniów, analizowanie wyników nauczania i frekwencji,
§ współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
§ cały okres stażu
§ rozwiązywanie problemów uczniów mających trudności
w nauce, analizowanie wyników nauczania i frekwencji / wpisy do dziennika.

*§7 ust.1 pkt.2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego.
a) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu;
b) uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych. § cały okres stażu § poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w szkoleniach /zaświadczenia uczestnictwa w kursach.
c) uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych i szkoleniowych z uwzględnieniem pracy szkoły;
§ cały okres stażu
§ podjęcie różnych form dokształcania zawodowego/ zaświadczenia;
§ rzetelne przygotowanie uczniów do sprawdzianu po klasie VI SP i do egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej;
§ wykorzystanie zdobytej wiedzy
w praktyce.
e) tworzenie własnego warsztatu pracy ;
§ budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.,
§ tworzenie bazy łączy do stron www z materiałami dydaktycznymi,
§ prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki
i metodyki.
§ cały okres st
§ szybsze i efektywniejsze przygotowania się do lekcji;
§ baza testów, łączy internetowych, bibliografia dydaktyczno-metodyczna.
*§ 7 ust.1 pkt.3
poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,w której odbywa staż. 1. Analiza dokumentacji:
Ø Rozporządzanie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Ø znowelizowanej Karty Nauczyciela,
Ø Rozporządzenia MEN z 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
Ø Ustawy o systemie oświaty z 1991 r.
a) samodzielna lektura i analiza przepisów dotyczących systemu oświaty;
§ aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego,
§ dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
§ okres trwania stażu
§ wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce pedagogicznej: podczas promowania uczniów, wystawania ocen, przygotowywania do sprawdzianów i egzaminów
2. Poznanie procedury awansu zawodowego.
a) zapoznanie się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli;
§ sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego,
§ sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
§ IX 2008 § znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego;
§ Plan Rozwoju Zawodowego;
§ wniosek o rozpoczęcie stażu.
3. Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
a) samodzielna lektura i analiza publikacji interpretujących zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego;
§ dokumentowanie osiągnięć związanych z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego.
§ okres trwania stażu
§ posługiwanie się zdobytą wiedzą w praktyce/
§ dokumenty: świadectwa, zaświadczenia, zdjęcia, scenariusze.

*§7 ust.2 pkt.1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach 1. Wstępna ocena własnych umiejętności.
a) ewaluacja własnych działań; bieżący obraz własnej pracy; równomierne rozłożenie planowanych prac; monitorowanie własnych osiągnięć; uzupełnianie braków.
§ IX 2008
§ umiejętność określenia we własnej pracy obszarów wymagających doskonalenia;
a) konsultacje z opiekunem stażu;
§ sprecyzowanie zasad współpracy,
§ zawarcie kontraktu,
§ ustalenie terminów spotkań z opiekunem. § cały okres stażu § kontrakt

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. a) obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
b) prowadzenie zajęć w obecności opiekuna. § cały okres stażu § udoskonalenie sposobu przeprowadzonych zajęć poprzez:
Ø efektywne wykorzystanie czasu lekcji;
Ø analizowanie efektów własnej pracy;
Ø wyeliminowanie popełnianych błędów;
Ø stosowanie metod aktywizujących;
Ø wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych;
§ wykaz zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu; wykaz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.
3. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych
w podstawie programowej.
a) stosowanie metod aktywnych na lekcjach.
§ cały okres stażu
§ stwarzanie korzystnych warunków zdobywania wiedzy (uczenie się przez doświadczenie)/wpisy do dziennika lekcyjnego.
b) organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeów.
§ cały okres stażu
§ stwarzanie korzystnych warunków zdobywania wiedzy (uczenie się przez doświadczenie)/karta wycieczki,
4. Dzielenie się swoją wiedzą.
a) przekazywanie ciekawych i sprawdzonych scenariuszy lekcji do bibliotece szkolnej, celem udostępnienia ich innym nauczycielom;
§ cały okres stażu
§ potwierdzenia.
b) publikowanie własnych prac.
§ opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie WWW;
§ publikacja scenariuszy lekcji.
§ cały okres stażu
§ ksero publikacji.
*§7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
a) diagnozowanie środowiska uczniów.
§ cały okres stażu § ankiety.
b) udzielanie w miarę możliwości pomocy materialnej uczniom z rodzin najuboższych (kierowanie wniosków o pomoc uczniom do MOPS). § według potrzeb
§ wnioski o pomoc uczniom najuboższym do MOPS).
c) indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicami. § cały okres stażu § podejmowanie działań naprawczych i korygujących/ wpisy do dziennika.

2. Aktywna współpraca z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną
w Zwoleniu oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury.
a) uczestniczenie uczniów w lekcjach bibliotecznych oraz innych spotkaniach organizowanych przez MGBP oraz MGOK w Zwoleniu.
§ cały okres stażu
§ uczniowie zapoznają się z pracą biblioteki, jej zbiorami oraz zasadami korzystania z księgozbioru;
§ potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.
b) wystawianie spektaklu teatralnego w MGOK.
§ raz
w roku § potwierdzenie organizacji spektaklu, artykuł w lokalnej prasie, zdjęcia.
3. Aktywna działalność pozalekcyjna we współpracy z młodzieżą szkolną.
a) założenie teatru amatorskiego (aktywna działalność teatru w szkole i poza nią).
§ cały okres stażu
§ potwierdzenie działalności teatru, artykuły w lokalnej prasie, zdjęcia.
b) założenie gazetki szkolnej ukazującej się raz w miesiącu. § cały okres stażu
§ potwierdzenie działalności gazetki
4. Aktywna współpraca z lokalną prasą.
a) promocja szkoły poprzez zamieszczanie artykułów w lokalnej gazecie Miasta i Gminy Zwoleń.
§ cały okres stażu
§ promocja szkoły/ artykuły w prasie.
5. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów (przedstawicieli środowiska lokalnego).
a) współpraca z Poradnią Psychologiczną -Pedagogiczno
b) kierowanie uczniów na badania do PPP, wystawianie opinii.
§ według potrzeb
§ wyrównywanie szans edukacyjnych;
§ wnioski kierowane do poradni.
b) pomoc uczniom mającym trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja). § według potrzeb § wyrównywanie szans edukacyjnych;
6. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnymi w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
a) konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego.
§ w zależności od potrzeb § podejmowanie działań minimalizujących problemy wychowawcze;
§ rozwiązywanie problemów uczniów;
§ zaświadczenia.
7. Uwzględnianie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. a) podejmowanie tematów z zakresu współczesnych problemów cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach;
b) przygotowanie debaty uczniowskiej na temat współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych.
§ cały okres stażu
§ scenariusze lekcji;
§ scenariusz debaty/ potwierdzenie.
*§7 ust.2 pkt.3
umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

*§7 ust.2 pkt4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu, sprawne posługiwanie się technologią komputerową.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki. a) wykorzystanie Internetu i jego zasobów w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego;
§ sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń na zajęcia lekcyjne przy pomocy komputera,
§ sporządzenie dokumentacji przebiegu stażu na komputerze.

a) pogłębianie wiedzy z zakresu narkomanii i uzależnień od Internetu § cały okres stażu

§ cały okres stażu

§ testy, ankiety, ćwiczenia sporządzone przy pomocy komputera;
§ dokumentacja przebiegu stażu wykonana na komputerze.

§ bibliografia przedmiotowa;
§ stosowanie zdobytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej w codziennych kontaktach z uczniami.
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych c) opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych aktywne pełnienie funkcji opiekuna i kierownika wycieczek szkolnych.
§ okres trwania stażu
§ zaspakajanie potrzeb wychowawczych
i edukacyjnych uczniów, pełnienie funkcji opiekuńczych/zaświadczenia, kopie dokumentacji wycieczek.

*§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. a) samodzielna lektura
i analiza przepisów dotyczących systemu funkcjonowania szkoły (Statutu Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Rozwoju Szkoły, WSO, Programu Profilaktycznego, przepisów BHP, Programu Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktycznego;
§ sporządzenie Planu Pracy Wychowawcy Klasy w oparciu o programy szkolne,
§ sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego w oparciu o w/w programy. § cały okres stażu
§ IX 2008 § znajomość dokumentacji;
§ posługiwanie się zdobytą wiedzą
w praktyce pedagogicznej;
§ spisanie kontraktów z klasami;
§ umiejętność prowadzenia zajęć
w sposób zapewniający właściwą realizację zadań statutowych szkoły;
§ Plan Pracy Wychowawcy Klasy;
§ Planu Rozwoju Zawodowego.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

(Dz.U. z 8.12.2004 r. nr 260, poz.2593)

Sporządził: Zatwierdził:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.