X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12244
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć dodatkowych

Program zajęć dodatkowych
z języka angielskiego
dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego

Autor: Iwona Sołtykiewicz

Przysucha 2010

Wstęp
Zajęcia kierowane są do uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego. W zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji języka angielskiego, aby przygotować ich do maturalnego egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego na poziomie podstawowym .Na zajęciach będą rozwijane te sprawności językowe, które sprawiały uczniom największe trudności na próbnym egzaminie maturalnym. Po analizie wyników próbnej matury okazało się że, rozumienie ze słuchu jest sprawnością najsłabiej opanowaną. Ponadto, zamierzeniem zajęć jest doskonalenie umiejętności mówienia, aby przygotować uczniów do egzaminu ustnego z języka angielskiego.
Termin realizacji: rok 2010 od lutego do kwietnia
Czas i forma realizacji: 1 godzina tygodniowo (konsultacje pozalekcyjne)
Obszar wdrożenia : uczniowie klas trzecich liceum
Autor i realizator programu: Iwona Sołtykiewicz – nauczycielka języka angielskiego
Osoby wspomagające: dyrektor szkoły, inni nauczyciele języka angielskiego pracujący w szkole
Cele ogólne:
• podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka angielskiego
• rozwijanie u ucznia świadomego zaangażowania w proces uczenia się języka obcego

Cele szczegółowe programu:
• rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
• doskonalenie umiejętności mówienia
• rozwijanie umiejętności zastosowania odpowiednich strategii egzaminacyjnych do rozwiązywania zadań obowiązujących na egzaminie
• formułowanie wskazówek dotyczących strategii egzaminacyjnych na podstawie własnych doświadczeń
• rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości i systematyczności
• zapoznanie z procedurą i obowiązującymi kryteriami oceniania przyjętymi na egzaminie ustnym z języka angielskiego

Ramowy program pracy
Materiał jest zgodny z programem nauczania j. angielskiego w klasach I-III liceum ogólnokształcącego dopuszczonego do użytku MEN.

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE
FORMA
KOMPETENCJE UCZNIA

Rozumienie
ze słuchu - test wielokrotnego wyboru;
- test typu true / false / no info (prawda / fałsz / brak informacji), przy czym uczniowie powinni umieć uzasadnić swój wybór i w przypadku odpowiedzi fałszywej – podać poprawną;
- porządkowanie informacji w kolejności chronologicznej lub w kolejności ich przytaczania w tekście;
-dopasowywanie informacji do odpowiednich fragmentów tekstu. Uczeń
- potrafi określić główną myśl i/lub opinię mówiącego
- uporządkować informacje
- potrafi określić czy parafrazy usłyszanych zdań są fałszywe czy prawdziwe
- określa mówce, adresata i miejsce
- znajduje odpowiedzi na podstawie kontekstu

Mówienie - opisywanie ilustracji i odpowiadanie na pytania
- odgrywanie scenek typu udzielanie i uzyskiwanie informacji, relacjonowanie wydarzeń i negocjowanie.
- rozmowa dotycząca osobistych doświadczeń związanych z treścią nagrań

Uczeń
- reaguje językowo poprzez odpowiedzi na pytania, podtrzymywanie rozmowy
- potrafi uzyskać lub udzielić informacji
- potrafi zrelacjonować prostą sytuację życia codziennego
- wyrażać stany emocjonalne adekwatne do sytuacji
- potrafi poprawnie nawiązać i podtrzymać rozmowę,
- rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych ze słuchania
- próbny egzamin ustny Uczeń
- sprawdza stan opanowanych przez siebie wiadomości i sprawności

Formy pracy
- praca frontalna nauczyciela z grupą
- praca samodzielna i w parach
- odgrywanie ról
- konwersacje
- praca z odtwarzaczem audio
Przewidywane osiągnięcia uczniów
Po zrealizowaniu programu uczeń
- potrafi zastosować odpowiednie strategie(wskazówki) przy rozwiązywaniu zadań ze słuchu występujące na poziomie podstawowym matury z j. angielskiego
- potrafi nawiązać rozmowę w języku angielskim
- zna formę, kryteria oceniania formy wypowiedzi ustnej na poziomie podstawowym
- potrafi rozwiązywać rodzaje zadań typowych dla matury ustnej
Sprawdzanie i ocenianie uczniów
Wypowiedzi ustne uczniów oraz ich rozwiązania zadań ze słuchu będą na bieżąco sprawdzane i oceniane przez nauczyciela zgodnie z kryteriami oceniania obowiązującym na egzaminie maturalnym. Ćwiczenia będą omawiane z uczniem zwracając uwagę nie tylko na popełniane błędy, ale przede wszystkim na postępy i rozwój ucznia.

Ewaluacja programu
Obiektem planowanej ewaluacji jest przedstawiony program zajęć dodatkowych. Ma on służyć uczniom, dyrekcji szkoły oraz autorowi programu w celu doskonalenia jakości pracy. Ewaluacja ma na celu sprawdzenie czy działania podjęte były skuteczne, czy osiągnięto zamierzone cele. Ma ona służyć nakreśleniu kierunków dalszej pracy.
Ewaluacji będzie podlegać
- atrakcyjność i skuteczność metod pracy w osiąganiu celu
- tematyka zajęć
- atmosfera w trakcie zajęć
- wykorzystanie czasu pracy, tempo pracy

Formy ewaluacji
- obserwacja
- anonimowa ankieta
- testy i zadania skierowane do uczniów wymagające praktycznych umiejętności

Ankieta na temat zajęć wyrównawczych dla klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum
1. Czy na zajęciach ćwiczyłeś/aś umiejętność rozumienia z ze słuchu ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
2. Czy na zajęciach ćwiczyłeś/aś umiejętność mówienia ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
3. Czy sposób prowadzenia zajęć był interesujący?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
4. Czy zajęcia pomogły Ci przygotować się do egzaminu maturalnego ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
5.Czy Twoim zdaniem na zajęciach panowała dobra atmosfera ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.