X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12177
Przesłano:

Arkusz indywidualnego programu edukacyjnego - autyzm dziecięcy

Rozpoznanie wiodące: autyzm dziecięcy

I Charakterystyka psycho-pedagogiczna ucznia (na podstawie obserwacji i dokumentacji)
Na podstawie ORZECZENIA o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez Poradnię Psychologiczną stwierdza się: autyzm dziecięcy.
Uczeń ma trudności w nawiązywaniu kontaktu z rówieśnikami. Jest samodzielny w zakresie samoobsługi. Rzadko pracuje samodzielnie, wymaga stałej pomocy i zachęty ze strony nauczyciela. Chłopiec rozumie polecenia nauczyciela. Dokonuje samooceny swojego zachowania. Nie sprawia kłopotów wychowawczych.
mocne strony ucznia:
- uczeń dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 100,
- poprawnie rozpoznaje wszystkie litery, prawidłowo je pisze, ma czytelne pismo,
- samodzielnie czyta krótkie teksty, pisze ze słuchu,
- posiada dobrą pamięć mechaniczną i szybko zapamiętuje trudne wyrazy i zwroty,
- dba o czystość i higienę osobistą,
- dobrze pływa.

II Cel główny indywidualnego programu
Terapeutyczny:
- budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania
- kształtowanie procesów poznawczych
- wzmacnianie wiary w siebie
Edukacyjny:
- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
- ćwiczenie pamięci mechanicznej i logicznej
- rozwijanie procesów myślenia np.: wykrywanie różnic i podobieństw, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć
- rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej
- rozwijanie umiejętności komunikowania się, umiejętności współżycia w grupie
- ćwiczenie spostrzegania

III Zasadnicze treści programowe (realistyczne dla tego ucznia) z poszczególnych przedmiotów wynikające z podstawy programowej

JĘZYK POLSKI:
- wyrabianie gotowości do opowiadania, ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, porównywanie fragmentów otaczającej rzeczywistości, przedmiotów i ilustracji, wskazywanie różnic i podobieństw
- wygłaszanie z pamięci wiersza
- wzbogacanie wiedzy o życiu i otaczającym świecie, wprowadzanie w tradycje kultury regionalnej i narodowej
- przepisywanie i samodzielne pisanie prostych wyrazów, zdań i tekstów, utrzymywanie właściwego kształtu liter, ich połączeń, odległości między wyrazami
- słuchanie opowiadań, czytanych tekstów, audycji radiowych, nagrań magnetofonowych, opowiadania nauczyciela
- słuchanie z uwagą wypowiedzi innych, opisywanie przedmiotów, postaci i różnych pomocy obrazkowych, używając słownictwa charakterystycznego dla danej formy wypowiedzi
- korzystanie ze słowników języka polskiego, ortograficznego, słownika wyrazów bliskoznacznych, encyklopedii
- dzielenie wyrazów na sylaby, przenoszenie wyrazów w tekście pisanym, utrwalanie pisowni z dwuznakami i zmiękczeniami
- zapisywanie wielkiej litery w nazwach
- stosowanie znaków przestankowych-kropka, przecinek, pytajnik
- pisanie wyrazów z u, ó, rz, ż, ch, h wymiennym i niewymiennym
- rozróżnianie zdań oznajmujących, pytających, rozkazujących, wykrzyknikowych
- układanie zdań z rozsypani wyrazowej
- rozpoznawanie : rzeczowników, czasowników, przymiotników.

MATEMATYKA
- wyodrębnianie i tworzenie zbiorów przedmiotów wg cech jakościowych (koloru, kształtu, wielkości), liczebności elementów, porównywanie liczebności zbiorów
- rozpoznawanie figur geometrycznych
- monograficzne opracowanie liczb w zakresie dostępnym dla ucznia; liczenie, otrzymanie nowej liczby przez dodanie jedności do liczby poprzedniej, dodawanie i odejmowanie w zakresie poznanej liczby
- rozkład liczby dwucyfrowej na jedności i dziesiątki
- porównywanie liczb
- rozwiązywanie zadań tekstowych przez odpowiednie działanie na konkretach i liczbach
- dodawanie i odejmowanie liczb z jedną niewiadomą
- odczytywanie liczb
- rozpoznawanie monet i banknotów: złoty i grosz, liczenie pieniędzy w zakresie dostępnym dziecku, samodzielne robienie zakupów w sklepiku szkolnym
- odczytywanie godzin na zegarze
- mierzenie długości, porównywanie długości odcinków przy pomocy różnych jednostek: centymetrów, metrów, milimetrów
- posługiwanie się linijką i właściwe rysowanie odcinków, figur geometrycznych
- porządkowanie liczb na osi liczbowej.

HISTORIA
- budzenie przekonania, że wartości takie jak dobro, prawda, sprawiedliwość, solidarność, patriotyzm odgrywają w życiu człowieka zasadniczą rolę
- wprowadzenie dziecka w przeszłość poprzez ukazanie jej zmienności i bogactwa
- wykazanie różnic między przeszłością a teraźniejszością
- zaznajomienie z wybranymi faktami i wydarzeniami z dziejów państwa i narodu polskiego
- kształtowanie wyobraźni historycznej
- poznawanie zabytków i najciekawszych miejsc w regionie
- czczenie świąt państwowych i regionalnych obchodzonych w regionie
- poznanie wybitnych postaci związanych z dziejami ojczystymi
- udział w uroczystościach szkolnych.

JEZYK ANGIELSKI
- nauka czytania i pisania krótkich zwrotów i wyrazów angielskich, ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej
- nauka liczb, kolorów, nazw zwierząt
- nauka nazw potraw, produktów spożywczych
- codzienne czynności, opis dnia
- omówienie pogody
- nauka dni tygodnia, miesięcy
- łączenie obrazków w pary, uzupełnianie krzyżówek
- odgadywanie na obrazkach rysunkowych różnych elementów i podpisywanie ich
- czytanie tekstów z podziałem na role.

PRZYRODA
- nabywanie i utrwalanie pozytywnych nawyków w zakresie higieny osobistej
- wskazywanie narządów zmysłów, wzroku, słuchu
- unikanie sytuacji i zachowań sprzyjających powstawaniu chorób i wad
- porządkowanie organizmów zwierząt i roślin, zaznaczanie podobieństw i różnic między nimi
- obserwacja stanu środowiska w regionie zamieszkania
-zdobywanie i doskonalenie umiejętności obserwowania i analizowania zjawisk przyrodniczych, rozbudzanie potrzeby i kontaktu przyjaźni z przyrodą
- poprawne rozpoznawanie roślin i zwierząt z własnego otoczenia
- obserwowanie i wymienianie składników pogody
- rozpoznawanie roślin i zwierząt w Polsce objętych całkowitą ochroną
- działalność człowieka na ziemi
- zaznaczanie na mapie kontynentów
- rozpoznawanie planet w układzie słonecznym.

WYCHOWANIE FIZYCZNE
- opanowanie podstawowych czynności ruchowych, rozwijanie sprawności psychofizycznej
- zabawy i gry orientacyjno – porządkowe
- zabawy i gry ruchowe
- zajęcia ruchowe z elementami lekkoatletyki: biegi, rzuty, skoki
- ćwiczenia ogólno-kondycyjne
- ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała
- ćwiczenia z piłką
- gra w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę
- pływanie na basenie
- wycieczki.

PLASTYKA
- kształtowanie sprawności i umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania poprzez: rozwijanie sprawności manualnych
- dobieranie barw rysowanych przedmiotów zgodnie z rzeczywistością
- projektowanie zaproszeń, kart świątecznych
- oglądanie wybranych dzieł sztuki, reprodukcji, ilustracji
- rozpoznawanie barw podstawowych i pochodnych, mieszanie barw
- malowanie farbami za pomocą pędzli
- rysowanie kredkami, mazakami, ołówkiem
- lepienie z plasteliny
- wycinanie i wydzieranie z papieru.

INFORMATYKA
- poznawanie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze
- poznawanie komputera jako źródła uzyskiwania informacji
- klasyfikacja podstawowych urządzeń wejść i wyjść w zestawie komputerowym ( mysz, klawiatura, monitor, drukarka)
- pisanie tekstów na komputerze, zmiana czcionki
- tworzenie rysunków
- zamalowywanie kształtów.

GODZINA WYCHOWAWCZA
- wyposażenie dziecka w takie umiejętności i sprawności, aby jak najlepiej przygotowane było do realizacji zadań życia codziennego oraz podejmowania różnych ról społecznych w jego środowisku, w miarę możliwości samodzielnie i niezależnie.

RELIGIA
- nauka modlitw, pieśni kościelnych
- własne refleksje i wypowiedzi o miłości do bliźnich, rodziny
- omawianie świąt
- budzenie postawy szacunku, zaufania
- kształtowanie obrazu Boga na podstawie przekazu biblijnego
- kształtowanie postawy odpowiedniego zachowania podczas modlitwy
- budowanie postawy radości i dobroci.

IV Rodzaj pomocy i wsparcia niezbędny dla realizacji celów głównych i treści nauczania
- rozwijanie uwagi i pamięci
- rozwijanie aktywności własnej i mobilizowanie do działania
- wzmacnianie pozytywnych przeżyć i emocji związanych z podejmowaną aktywnością

zajęcia indywidualne (specjalistyczne ): logopedia, rewalidacja

V Przewidywane osiągnięcia ucznia (prognozowanie)
Realizacja zadań zmierza do osiągnięcia następujących rezultatów w zakresie poszczególnych płaszczyzn rozwoju ucznia:
- umiejętność poprawnego komunikowania się w sytuacjach życia codziennego
- poprawne przepisywanie tekstów drukowanych i pisanych
- umiejętność czytania tekstów drukowanych i pisanych
- liczenie i zapisywanie cyframi oraz odczytywanie liczb w zakresie 100
- posługiwanie się znakami +,-,=,>,<
- rozwiązywanie nieskomplikowanych zadań z tekstem
- umiejętność obserwacji przyrody w środowisku naturalnym
- stosowanie podstawowych zasad ochrony środowiska
- wyrobienie nawyku dbałości o ład, porządek i higienę osobistą
- przestrzeganie zasad poszanowania swojej i cudzej własności
- umiejętność współistnienia i współdziałania w grupie
- być zaradnym w życiu codziennym adekwatnie do własnego, indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności
- wyrobienie właściwego stosunku do kolegów i innych osób oraz przestrzeganie norm społecznych.

VI Raport roczny , podsumowanie postępów
........................................

VII Wnioski i propozycje do dalszej pracy
Zaproponowane w programie zadania zachowują zasadę stopniowania trudności, nawiązują swoimi treściami do życia codziennego i zainteresowań chłopca. Uczeń pracuje w wolnym tempie, stale potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela W pracy z dzieckiem preferowana jest edukacja integralna, której istotę stanowi wszechstronna działalność ucznia z równoczesnym zaangażowaniem sfery umysłowej, emocjonalno-motywacyjnej i działaniowej. Cały czas potrzebne jest dziecku wspieranie w jego osiągnięciach, stwarzanie sytuacji motywujących do dalszego działania.

Program opracowała: Anna Głodo

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.