X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12112
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Katarzyna Sułek
Nauczany przedmiot: nauczanie w oddziale przedszkolnym
Szkoła: Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2010 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2011r.
Opiekun stażu: mgr Teresa Lidner

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego
nauczyciela kontraktowego

L.P.
ZADANIE
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

I - SFERA ORGANIZACYJNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.
Poznanie procedury zdobywania awansu zawodowego
1. Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Rozporządzenia MENiS z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli. Karty Nauczyciela art. 9 ust. 10 z dnia 26.01.1982 r. Dz. U z 2004 r. nr 260 poz. 259., z późniejszymi zmianami.
2. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień
2010 r.
1. Znajomość wymienionych aktów prawnych.
2.Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
1. Rozmowa na temat systemu awansu zawodowego oraz współpracy w trakcie odbywania stażu.
2. Ustalenie terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Wrzesień
2010 r.
Opracowanie zasad współpracy.

3.
Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole
1.Analiza dokumentów:
• Statut Zespołu Szkół
• Wewnątrzszkolny System Oceniania
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Regulamin Rady Rodziców
• Program Profilaktyki.
2. Sporządzenie planów wynikowych.
3. Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników.
Wrzesień
2010 r.
1. Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Stosowanie się do zasad obowiązujących w szkole.
3. Posiadanie
planu wynikowego.
4. Prawidłowy zapis tematów w dzienniku lekcyjnym.

5.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
1. Współpraca z innymi nauczycielami.
2. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Na bieżąco
1. Listy obecności na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2. Zaświadczenia.

6.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy zajęć.
Na bieżąco
Teczka stażysty.

7.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
1. Autorefleksja.
2. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Czerwiec
2011 r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.


II - SFERA OSOBISTA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.
Wstępna ocena własnych umiejętności
1. Analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju oraz wnioski.
Wrzesień
2010 r.
Wdrażanie wniosków do planu rozwoju.

2.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
1. Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie.
2. Wymienianie się spostrzeżeniami i opiniami z innymi nauczycielami.
Na bieżąco
Portale internetowe.

3.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Ukończenie studiów magisterskich.
Na bieżąco
Dyplom.

4.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
1. Przygotowywania kart pracy, kolorowanek oraz innych materiałów dydaktycznych.
2. Sporządzenie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
3. Korzystanie z Internetu.
Na bieżąco
1. Scenariusze lekcji.
2. Dokumentacja stażu.
3. Materiały dydaktyczne.

5.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
1. Tworzenie konspektów.
2. Gromadzenie materiałów dydaktycznych.
3. Opracowanie i wdrożenie programu ,,Bezpieczni w szkole i w domu”.
Na bieżąco
1. Pomoce dydaktyczne.
2. Narzędzia pomiaru dydaktycznego.

6.
Praca z uczniami zdolnymi i mniej zdolnymi
1. Opracowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów słabszych.
2. Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów w pracy zindywidualizowanej.
Na bieżąco
1. Opis przypadku.
2. Notatki z prowadzonych zajęć.
3. Lista uczestników zajęć.


III - SFERA DYDAKTYCZNA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
1. Obserwacja zajęć.
2. Omówienie spostrzeżeń.
Okres stażu
Wnioski i notatki z obserwacji.

2.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
1. Opracowanie scenariusza zajęć.
2. Konsultacja.
Okres stażu
1. Konspekty z zajęć.
2. Wnioski określające kierunek rozwoju.

3.
Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
1. Gromadzenie i analiza dokumentacji.
Cały rok
1. Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy.


IV - SFERA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.
Obserwacja i analiza możliwości uczniów
1. Gromadzenie informacji o uczniach na podstawie własnych obserwacji oraz rozmów z rodzicami.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów.
Cały rok
Stosowanie zaleceń i wyciąganie wniosków z obserwacji w codziennej pracy.

2.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
1. Samoocena.
2. Wnioski na przyszłość.
Maj
2011 r.
1. Teczka stażysty.
2. Sprawozdanie z przebiegu stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.