X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12086
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

METRYCZKA

1)Imię i nazwisko: Danuta Dzikowska
2)Miejsce pracy: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
3)Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
4) Specjalizacja: nauczyciel rewalidacji i oligofrenopedagogiki
5)Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
6) Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2010r.
7) Data zakończenia stażu: 31 maj 2013r.

KIERUNKI ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
4.Realizację, co najmniej trzech z następujących zadań:
a.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich;
b.Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej;
c.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
d.Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym;
e.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
f.Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Czynności organizacyjne

I.Poznanie zmian w procedurze awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
- Znajomość wybranych przepisów prawa.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły plan rozwoju zawodowego.
II.Uczestniczenie w szkoleniu na temat uzyskania stopni awansu zawodowego.1.Udział w szkoleniu zorganizowanym przez Powiatową Pracownię Doradztwa Metodycznego.
III.Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.
1.Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego.
2. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
- Ocena dorobku zawodowego.
IV.Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego. 1. Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań.
2. Sformułowanie wniosków oraz dokonanie ewaluacji zrealizowanych działań.
PLAN DZIAŁANIA

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie, jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

I.Modyfikowanie warsztatu pracy w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
1. Opracowanie i ewaluacja indywidualnych programów edukacyjnych.
2. Opracowanie i gromadzenie zestawu nowych pomocy dydaktycznych.
3. Opracowywanie scenariuszy zajęć.
4. Gromadzenie materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych, rewalidacyjnych i wychowawczych.
- Wykaz nowych pomocy dydaktycznych.
- Przykładowe scenariusze zajęć.
- Plany pracy, roczne programy pracy potwierdzone przez dyrektora szkoły.
II.Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych.
1. Kontakty z rodzicami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas w celu rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych.
III.Aktywne uczestniczenie w projektach podejmowanych na terenie Ośrodka.
1.Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Mów i działaj, czyli zintegrowany program logopedyczno-rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”.
IV.Aktywny udział w życiu placówki.
1. Przygotowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym:
- Święto Ośrodka,
- Sejmik uczniowski,
2. Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez placówkę:
- Sprzątanie świata
- Akcja „Czyste jeziora i rzeki”.
V.Udział w pracach zespołu korczakowskiego.
1. Wdrażanie elementów pedagogiki Janusza Korczaka: wydawanie gazetki korczakowskiej, organizowanie sejmików uczniowskich.
VI.Różnorodne formy promocji szkoły w środowisku.
1. Przekazywanie do opiekuna medialnego szkoły, zredagowanych artykułów z imprez szkolnych i integracyjnych.
2. Współorganizowanie i organizowanie imprez, występów uczniów w środowisku lokalnym. W trakcie stażu Artykuły w gazecie lokalnej.
VII. Dbanie o wystrój pracowni. 1.Aktualizacja dekoracji klasy.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
I. Stosowanie technologii komputerowej do organizowania warsztatu pracy.
1. Wykorzystanie edytora tekstu do wykonania pomocy dydaktycznych.
2. Wykorzystanie programów graficznych do wykonania dyplomów, pomocy dydaktycznych.
II.Korzystanie z Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej.
1. Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego.
2.Opublikowanie na portalach internetowych:
-planu rozwoju zawodowego,
- scenariuszy zajęć.
III.Korzystanie z nowoczesnej technologii komunikacyjnej.
1.Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi: e-mail, forum dyskusyjne, komunikatory.
2. Wykorzystanie komunikatorów do pracy z dzieckiem niemówiącym.
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć.
I.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców.
1. Przygotowanie zajęć, omówienie i analiza.
II.Współpraca z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej.
1.Udostępnianie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych
2. Udostępnianie swoich scenariuszy zajęć w bibliotece szkolnej.
3. Udział w pracach zespołu przedmiotowego.
§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
I.Opracowanie i wdrażanie własnego programu proekologicznego „Na ratunek przyrodzie”.
1. Realizacja programu proekologicznego dla uczniów z zespołów edukacyjno-terapeutycznych.
2. Ewaluacja programu. Okres stażu Zatwierdzony program własny.
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
I.Systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy placówki.
1.Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami, dotyczącymi pracy z dzieckiem niedosłyszącym i niedowidzącym.
2. Samodzielne studiowanie fachowej literatury.
II. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.
1. Ukończenie podyplomowych studiów z zakresu surdopedagogiki. 2010/2011 Dyplom ukończenia studiów.
III.Wdrażanie rodziców do prac społeczno-użytecznych na terenie placówki oraz pozyskiwanie funduszy.
1. Zapraszanie rodziców do pomocy w pracach na rzecz klasy – placówki.
2.Zorganizowanie imprez klasowych:
- Wigilia
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka
3. Pomoc w przygotowaniu Święta Ośrodka.
IV.Uczestnictwo wraz z dziećmi w różnych formach kultury.
1.Organizacja wycieczek dydaktycznych i krajoznawczych:
- do teatru,
- na wystawy, do kina,
- do zakładów pracy,
-do gospodarstwa rolnego,
- na działki rekreacyjne.
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
I.Podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu społecznemu wychowanków.
1. Systematyczny kontakt z kuratorami sądowymi.
2. Rozmowy i wspólne analizowanie sytuacji ucznia, niesienie pomocy.
3. Pisanie opinii do sądu.
II.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Iławie.
1. Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.
III.Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem.
1. Systematyczne rozmowy w sprawie uczniów mających problemy edukacyjne i wychowawcze.
IV.Współpraca z rodzicami.
1.Pedagogizacja rodziców:
- „Konsekwencja ponad wszystko”
-„Rola rodziców w zorganizowaniu czasu wolnego”
- „Zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży”
2. Wdrażanie rodziców do działań na rzecz szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
I.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych
1.Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych.
2.Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
3.Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu, podsumowanie i wnioski.
........................................ ........................................
Data złożenia wniosku Podpis nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy

.................................
Akceptacja dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.