X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 12048
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program zajęć wyrównawczych

Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego
dla uczniów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego i Technikum

Autor: Iwona Sołtykiewicz

Przysucha 2008


Wstęp

Zajęcia kierowane są do uczniów klasy pierwszych liceum i technikum. Szczególnie nakierowane są na uczniów mających znaczące braki w podstawowych aspektach gramatycznych oraz umiejętności mówienia. W zamierzeniu mają stanowić dopełnienie lekcji języka angielskiego, aby przygotować ich do maturalnego egzaminu zewnętrznego z języka angielskiego na poziomie podstawowym .
Termin realizacji: rok szkolny 2008/09 od września do maja
Czas i forma realizacji: 1 godzina tygodniowo (konsultacje pozalekcyjne)
Obszar wdrożenia : uczniowie klas pierwszych liceum i technikum
Autor i realizator programu: Iwona Sołtykiewicz – nauczycielka języka angielskiego
Osoby wspomagające: dyrektor szkoły, inni nauczyciele języka angielskiego pracujący w szkole

Cele ogólne:
• podniesienie poziomu wiadomości i umiejętności w zakresie języka angielskiego
• wyrównywanie braków edukacyjnych w zakresie realizowanych treści programowych
• wspieranie i motywowanie uczniów wykazujących odpowiednie chęci, predyspozycje i umiejętności

Cele szczegółowe programu:
• przypomnienie podstawowych czasów gramatycznych w języku angielskim
• rozwijanie umiejętności zastosowania czasów gramatycznych
• rozwijanie umiejętności mówienia
• doskonalenie umiejętności zastosowania słownictwa z poszczególnych tematów maturalnych
• rozwijanie umiejętności pisania krótkich wypowiedzi
• poznanie struktur gramatycznych wymaganych na poziomie podstawowym z języka angielskiego
• nabycie umiejętności rozwiązywania zadań testowych obowiązujących na egzaminie
• kształtowanie umiejętności komunikowania
• umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
• rozwijanie osobowości poprzez wyrabianie pracowitości, systematyczności i wytrwałości

Ramowy program pracy
Materiał jest zgodny z programem nauczania j. angielskiego w klasach I-III liceum ogólnokształcącego dopuszczonego do użytku MEN.

(Tabela - dop. red.)

SPRAWNOŚCI JĘZYKOWE/ZAGADNIENIA
FORMA
KOMPETENCJE UCZNIA

Zdania oznajmujące i pytające w czasach :
Simple present
Present Continuous
Present Perfect
Present Perfect Continuous
Simple Past
Past Continuous
Past Perfect
Simple Future
Future Continuous - uzupełnianie zdań właściwą formą czasownika
- tworzenie własnych zdań w danym czasie
- użycie właściwych czasów w zadaniach typu maturalnego

Uczeń
- potrafi określić, który czas powinien zastosować
- potrafi zastosować właściwą formę czasownika
Uczeń
- używa właściwego czasu
podając podstawowe informacje o sobie, swoich upodobaniach, osobowości
- opisuje obrazek
- określa podstawowe czynności dnia codziennego używając form teraźniejszych, przeszłych i przyszłych
- potrafi zastosować właściwy czas w krótkiej i dłuższej wypowiedzi pisemnej

Umiejętność mówienia - uczestnictwo w prostej rozmowie
- odgrywanie scenek typu udzielanie i uzyskiwanie informacji, relacjonowanie wydarzeń i negocjowanie.

Uczeń
- reaguje językowo poprzez odpowiedzi na pytania, podtrzymywanie rozmowy
- potrafi uzyskać lub udzielić prostych informacji
- potrafi zrelacjonować prostą sytuację życia codziennego
- wyrażać stany emocjonalne adekwatne do sytuacji

Inne struktury leksykalno gramatyczne:
It’s.../ There is,are
Przeczowniki policzalne/niepoliczalne
Liczba mnoga regularna i nieregularna
Stopniowanie przymiotników - ćwiczenia gramatyczne
- ćwiczenia typu maturalnego
(krótkie formy użytkowe) Uczeń
- potrafi zastosować poznane struktury w zadaniach typu maturalnego
- rozwiązywanie przykładowych zadań maturalnych
Uczeń
- sprawdza stan opanowanych przez siebie wiadomości i sprawności

Metody
- tłumaczeniowa
- konwersacyjna
- tworzenie własnej wypowiedzi metodą prób i błędów
Formy pracy
- praca frontalna nauczyciela z grupą
- praca samodzielna i w parach
- samodzielna praca w domu

Przewidywane osiągnięcia uczniów

Po zrealizowaniu programu uczeń
- zna i potrafi zastosować typy czasów gramatycznych występujące na poziomie podstawowym matury z j. angielskiego
- potrafi nawiązać krótką rozmowę w języku angielskim
- zna formę, potrzebne zwroty, kryteria oceniania form krótkiej wypowiedzi pisemnej oraz ustnej na poziomie podstawowym
-zna i potrafi rozwiązywać rodzaje zadań z poznanych struktur gramatycznych

Sprawdzanie i ocenianie uczniów

Wypowiedzi pisemne i ustne uczniów będą na bieżąco sprawdzane i oceniane przez nauczyciela zgodnie z kryteriami oceniania obowiązującym na egzaminie maturalnym. Ćwiczenia będą omawiane z uczniem zwracając uwagę nie tylko na popełniane błędy, ale przede wszystkim na postępy ucznia.
Ewaluacja programu
Obiektem planowanej ewaluacji jest przedstawiony program zajęć dodatkowych. Ma on służyć uczniom, dyrekcji szkoły oraz autorowi programu w celu doskonalenia jakości pracy. Ewaluacja ma na celu sprawdzenie czy działania podjęte były skuteczne, czy osiągnięto zamierzone cele.

Ewaluacji będzie podlegać

- atrakcyjność i skuteczność metod pracy w osiąganiu celu
- tematyka zajęć
- atmosfera w trakcie zajęć
- wykorzystanie czasu pracy, tempo pracy
Formy ewaluacji
- obserwacja
- anonimowa ankieta
- testy i zadania skierowane do uczniów wymagające praktycznych umiejętności


Ankieta na temat zajęć wyrównawczych dla klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum

1. Czy zajęcia ugruntowały twoją wiedzę z zakresu gramatyki angielskiej ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
2. Czy na zajęciach ćwiczyłeś/aś umiejętność mówienia ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
3. Czy zajęcia pomogły Ci ćwiczyć umiejętność pisania ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
4.Czy zajęcia umożliwiły Ci powtórzenie zagadnień gramatycznych ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
5. Czy sposób prowadzenia zajęć był interesujący?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
6. Czy zajęcia pomogły Ci przygotować się do egzaminu maturalnego ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE
7.Czy Twoim zdaniem na zajęciach panowała dobra atmosfera ?
TAK RACZEJ TAK NIE RACZEJ NIE

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.