X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11912
Przesłano:

Program Wychowawczy SOSW w Łupkach

PROGRAM WYCHOWAWCZY
SPECJALNEGO
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W ŁUPKACH

CELE GŁÓWNE:
1. Tworzenie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego
2. Kształtowanie postaw proekologicznych, przekonanie uczniów o konieczności harmonijnego współistnienia człowieka i środowiska
3. Zapobieganie zjawiskom patologicznym
4. Kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw
5. Dążenie do osiągania poprawnych kontaktów z rodzicami
6. Dążenie do podnoszenia poziomu kultury osobistej i umiejętności korzystania z mediów
7. Rozwój duchowy

CELE GŁÓWNE
CELE SZCZEGÓŁOWE
ZADANIA
UWAGI

(Tabela - dop. red.)

Tworzenie nawyków związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego

Kształtowanie postaw proekologicznych, przekonanie uczniów o konieczności harmonijnego współistnienia człowieka i środowiska

1. Kształtowanie przez ucznia potrzeby i sensu jego starań o zdrowie, urodę, sprawność jako warunek szacunku wobec siebie i innych

........................................

2.Uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa

3.Tworzenie sytuacji umożliwiających rozwijanie wszystkich sfer osobowości przez efektywne działanie oraz umiejętność samooceny

........................................

4.Umiejętność rozpoznawania emocji i sztuka panowania nad nimi

1.Kształtowanie postaw proekologicznych, przekonanie uczniów o konieczności harmonijnego współistnienia człowieka i środowiska

........................................

2.Rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska

- Motywowanie do przestrzegania zasad higieny osobistej
- Wdrażanie do umiejętnego korzystania z urządzeń sanitarnych
- Kultura i higiena przygotowywania i spożywania posiłków
- Przestrzeganie zasad higieny pracy (postawa, oświetlenie)
- Podnoszenie sprawności fizycznej uczniów (lekcje w- f, zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe, wycieczki, zawody)
- Korygowanie wad wymowy (zajęcia logopedyczne)
- Umiejętność korzystania z pomocy specjalistów i specjalistycznych poradni
- Podejmowanie odpowiedzialności za zdrowie i życie swoje i innych
........................................
- Praktyczne poznawanie zasad ruchu drogowego podczas wycieczek, spacerów
- Poznawanie zasad bezpieczeństwa na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych
- Poznanie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego (ferie zimowe, wakacje)
- Zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi i przygodnie spotkanymi zwierzętami
- Wyrabianie umiejętności w zakresie prawidłowego posługiwania się narzędziami i urządzeniami elektrycznymi
- Poznanie zasad zabawy bezpiecznej dla siebie i innych
- Poznawanie swoich uzdolnień
- Rozszerzanie zainteresowań
- Przezwyciężanie lenistwa umysłowego
- Poszukiwanie prawdy
- Zachęcanie do udziału w konkursach, turniejach
- Analizowanie swoich prac oraz ocena ich
- Kształtowanie postawy akceptacji samego siebie i innych takimi, jakimi są
- Dostrzeganie problemów innych ludzi i budzenie potrzeby pomocy innym w potrzebie
........................................
- Kształtowanie umiejętności pełnienia różnych ról: dziecka w rodzinie, kolegi w szkole i grupie rówieśniczej oraz członka społeczeństwa
- Zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach trudnych, właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów
- Uczenie bezpośredniego reagowania na przejawy agresji
- Tworzenie sytuacji mających na celu rozwijanie postaw asertywnych
- Poszanowanie innych i otwartość na ludzi
- Uczenie uczniów szukania pomocy u osób i instytucji do tego powołanych
- Przekazywanie zasad zachowania się na obszarach chronionych (parkach krajobrazowych, parkach narodowych, pomnikach przyrody, lasach)
- Przeszukiwanie miejsc, w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym
- Uogólnianie i wiązanie zjawisk występujących w danej porze roku
- Przeprowadzanie prostych doświadczeń i obserwowanie zjawisk z zakresu przyrody nieożywionej
- Poznawanie źródeł zanieczyszczeń
- Umiejętne segregowanie śmieci, oszczędzanie energii i wody
- Poznanie i przestrzeganie zasad ochrony przyrody (las, woda, powietrze)
- Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
........................................
- Udział w akcjach sprzątania świata, dbałość o tereny zielone wokół szkoły
- Poznawanie pomników przyrody
- Aktywne i odpowiedzialne przeciwdziałanie degradacji środowiska
- Stawianie sobie wyzwań z zakresu ochrony środowiska i dążenie do osiągania celów
- Umiejętne korzystanie z darów przyrody
- Obcowanie z przyrodą poprzez zabawę, pracę, spacery i wycieczki

Zapobieganie zjawiskom patologicznym

Kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw

Dążenie do osiągania poprawnych kontaktów z rodzicami

Dążenie do podnoszenia poziomu kultury osobistej i umiejętności korzystania z mediów

Rozwój duchowy

1. Przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym – preferowanie zdrowego, wolnego od nałogów stylu życia

........................................

2. Rozwijanie zainteresowań uczniów

1. Wychowanie dla pokoju, szacunku i przyjaźni miedzy narodami

........................................

2. Stworzenie uczniom możliwości wpływu na życie szkoły – kultywowanie tradycji

........................................

3. Kształtowanie współodpowiedzialności za siebie i innych

........................................

4. Zapoznanie z podstawowymi mechanizmami życia społecznego w skali miasta, powiatu, województwa, kraju

1. Wspomaganie rodziców w pozytywnym oddziaływaniu na dzieci (wzór osobowy)

........................................

2. Dążenie do zdobywania optymalnej wiedzy o domu rodzinnym i środowisku dziecka

........................................

3. Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną i kształtowanie współuczestnictwa w życiu rodzinnym

1. Środki masowego przekazu źródłem poznania świata

........................................


2. Wprowadzenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze

........................................

3. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego

1. Rozwój duchowy

- Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa w szkole
- Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych
- Nauka zachowań asertywnych
- Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z palenia papierosów i picia alkoholu
- Wyrabianie przekonania o wartościach płynących ze zdrowego stylu życia

........................................

- Podejmowanie działań w kierunku wyposażania klasopracowni
- Udostępnianie i poszerzanie doświadczeń: plastycznych, konstrukcyjnych, technicznych
- Kształtowanie zainteresowań przedmiotowych
- Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, uczestniczenie w programie „Czytające szkoły”
- Podejmowanie działań w kierunku rozwoju kultury fizycznej
- Udział w zawodach Olimpiad Specjalnych rangi lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej
- Kształtowanie umiejętności czynnego spędzania czasu wolnego
- Kształtowanie umiejętności organizowania czasu wolnego
- Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej – religia i kultura mieszkańców naszego miasta
- Kształtowanie tolerancji
- Budzenie zainteresowań życiem ludzi w innych krajach

........................................

- Organizowanie imprez o zasięgu szkolnym: urodziny, komunie, andrzejki, bal karnawałowy itp.
- Organizowanie rozgrywek sportowych wewnątrzklasowych (międzyklasowych)
- Organizowanie zawodów Olimpiad Specjalnych
- Rozwijanie postawy współgospodarza Ośrodka

........................................

- Umożliwienie uczniom udziału w ocenie i samoocenie
- Kształtowanie postawy poszanowania cudzej pracy i cudzej własności
- Pomaganie młodszym i starszym
........................................

- Uczestniczenie w wycieczkach dydaktycznych do miejscowych instytucji użyteczności publicznej
- Wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych
- Wyrabianie właściwego stosunku do pracowników z okazywaniem szacunku dla pracy
- Pomoc rodzicom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych
- Indywidualne rozmowy z rodzicami
- Udział rodziców w zebraniach i szkoleniach

........................................

- Aktualizacja wywiadów środowiskowych
- Indywidualne rozmowy z rodzicami i uczniami

........................................

- Kształtowanie umiejętności posługiwania się swoim nazwiskiem i znajomością własnego adresu
- Zachęcanie do udziału w czynnym życiu rodzinnym
- Zachęcanie do samoobsługi i pomocy rodzicom w gospodarstwie domowym
- Budzenie i podtrzymywanie postawy szacunku względem rodziców
- Zachęcanie do uroczystego obchodzenia Dnia Matki i Ojca
- Angażowanie rodziców w różnego rodzaju prace na rzecz Ośrodka
- Korzystanie ze środków przekazu w sposób selektywny, umożliwiający ochronę przed destrukcyjnym oddziaływaniem
- Przygotowanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w przekazach medialnych
- Wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi

........................................

- Umożliwienie uczniom przeżycia różnych doświadczeń estetycznych, muzycznych, plastycznych, twórczości teatralnej itp.

........................................

- Pogłębianie poczucia przynależności do wspólnoty obywateli Państwa Polskiego
- Godne i kulturalne postaw w czasie uroczystości
- Zapoznanie z symbolami narodowymi
- Przybliżenie postaci wybranych bohaterów narodowych
- Zapoznanie uczniów z religią katolicką i w miarę potrzeby z innymi religiami
- Uczestnictwo we mszy św.
- Udział w przygotowaniach do I Komunii Św. i Bierzmowania
- Rekolekcje Wielkopostne
- Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowej i Wielkanocnej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.