X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11714
Przesłano:

Program Szkolnego Klubu Wolontariackiego "Jesteśmy"

„Pięć minut przeznaczone na pomoc
ma większą wartość
niż dziesięć na współczucie”

PROGRAM
Szkolnego Klubu Wolontariusza

„ JESTEŚMY ”

działającego przy
Publicznej Szkole Podstawowej nr 3
w Jelczu - Laskowicach

Program zawiera:

Rozdział I...................... Wprowadzenie
Rozdział II..................... Postanowienia ogólne
Rozdział III.................... Cele SKW
Rozdział IV.................... Zadania SKW
Rozdział V..................... Zadania szkoły
Rozdział VI.................... Standardy funkcjonowania SKW
Rozdział VII................... Struktura działania SKW
Rozdział VIII.................. Majątek i fundusze
Rozdział IX.................... Obszary działania
Rozdział X..................... Działalność informacyjna
Rozdział XI.................... Wolontariusz – członek SKW
Rozdział XII................... Prawa wolontariusza
Rozdział XIII.................. Obowiązki wolontariusza
Rozdział XIV.................. Nagradzanie wolontariuszy
Rozdział XV................... Ewaluacja

___________________________________________________________________________

Jelcz – Laskowice 05.05.2010r. Program opracowała:
Iwona Bernat
koordynator SKW

Rozdział I
Wprowadzenie

Szkoła powinna być nie tylko miejscem kształcenia ale również miejscem wychowania i kształtowania młodego pokolenia. Wobec powyższego jest, ze wszech miar, miejscem właściwym do tego, by budować w niej wolontariat, który bez wątpienia ma walor wychowawczy, kształtuje postawy prospołeczne młodzieży.
Wolontariat uczy młodych ludzi obowiązkowości i odpowiedzialności, rozwija w nich potrzebę kreatywnego myślenia. Działalność w Klubie rozwija umiejętność identyfikacji z grupą, pracy z ludźmi, konfrontowania własnej postawy z postawami innych. Poprzez pracę na rzecz potrzebujących młodzież odkrywa własną wartość, czuje się akceptowana, traktowana poważnie.
Praca w Klubie jest wreszcie doskonałą alternatywą dla nudy, daje młodym możliwość robienia czegoś ważnego i wartościowego. Młodzież angażując się
w działania na rzecz społeczności, czuje się odpowiedzialna za społeczność,
uczy się postaw obywatelskich.

Rozdział II
Postanowienia ogólne
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z dnia 29 maja 2003r.)

Wolontariat (łac. volontarius – ochotniczy, dobrowolny) definiowany jest jako świadome, dobrowolne i nieodpłatne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie.

Wolontariusz - osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

Szkolny Klub Wolontariusza (SKW) jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.
Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza - święto wszystkich wolontariuszy, obchodzone 5 grudnia a ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla milionów ludzi, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym. To okazja do podsumowań, spotkań, podziękowań...

Rozdział III
Cele SKW

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz propagowanie jej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.
2. Rozwijanie wśród uczniów otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, zrozumienia oraz bezinteresowności.
3. Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach życiowych.
4. Kształtowanie postawy prospołecznej.
5. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej
o charakterze regularnym i akcyjnym.
6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
7. Stwarzanie okazji do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości.
8. Pomoc w rozwijaniu zainteresowań oraz w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.
9. Rozwijanie postawy alternatywnej dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień.

Rozdział IV
Zadania SKW

1. Przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy wolontaryjnej.
2. Prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.
3. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
4. Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi.
5. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych..
6. Promowanie życia bez uzależnień.
7. Współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wolontariackich „Nowa Rodzina” we Wrocławiu.
8. Umożliwianie młodym podejmowania działań na rzecz potrzebujących pomocy (chorym, niepełnosprawnym, samotnym); docieranie do nich, rozpoznawanie ich potrzeb oraz szukanie sposobów ich zaspokajania.
9. Propagowanie idei wolontariatu w środowisku szkolnym i pozaszkolnym (pogadanki, ulotki, gablota szkolna, artykuły w gazetce szkolnej, konspekty lekcji wychowawczych, strona internetowa).
10. Współpraca z Samorządem Uczniowskim naszej szkoły, wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją.

Rozdział V
Zadania szkoły

1. Stworzenie życzliwej atmosfery wokół zagadnienia wolontariatu oraz warunków umożliwiających realizację programu.
2. Podtrzymywanie współpracy z instytucjami korzystającymi z pracy wolontariuszy.
3. Pomoc w nagradzaniu uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz społeczeństwa.

Rozdział VI
Standardy funkcjonowania SKW

1. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy – przygotowanie młodzieży do pracy woluntarystycznej.
2. Stworzenie tzw. „mapy potrzeb”- ustalenie miejsc i osób potrzebujących pomocy.
3. Opracowanie rocznego harmonogramu pracy SKW w oparciu o „mapę potrzeb”.
4. Opracowanie regulaminu SKW oraz kodeksu etycznego wolontariusza.
5. Koordynacja pracy wolontariuszy.
6. Monitorowanie działań wolontariuszy.
7. Nagradzanie wolontariuszy.
8. Ewaluacja pracy wolontariuszy.

Rozdział VII
Struktura działania Klubu Wolontariusza

1. Klub Wolontariusza nie posiada szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
2. Na czele SKW stoi koordynator - lider Grupy.
3. Grupa wolontariuszy może być podzielona na mniejsze grupy (sekcje), z których każda posiada opiekuna (osobę dorosłą).
3. Członkami SKW są wolontariusze – osoby chcące nieść pomoc innym i respektujące zasady Klubu.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze

Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Wolontariatu. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Klub Wolontariusza.
Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do prowadzenia działalności Klubu zajmuje się koordynator - lider Wolontariatu.
Klub uzyskuje środki finansowe poprzez kwesty, kiermasze, aukcje, darowizny itp.
Uzyskane środki finansowe będą przeznaczane tylko i wyłącznie na działalność Klub Wolontariusza.

Rozdział IX
Obszary działania

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:
środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne (lokalne) oraz aktywnie bierze udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych.

Rozdział X
Działalność informacyjna

1. Prowadzenie strony internetowej Szkolnego Klubu Wolontariusza.
2. Umieszczanie artykułów w gazetce szkolnej „Świat Trójki” oraz okazjonalnie w prasie lokalnej.
3. Prowadzenie tablicy informacyjnej w szkole.
4. Okazjonalne rozmieszczanie plakatów na terenie szkoły i poza szkołą.

Rozdział XI
Wolontariusz – członek SKW

1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym oraz respektuje zasady Klubu.
2. Status Wolontariusza uzyskuje się poprzez złożenie kwestionariusza osobowego oraz zawarcie porozumienia. Czynności te wymagają uzyskania akceptacji opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz koordynatora Grupy.
3. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
4. Każdy członek Klubu ponad to:
- podejmuje pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu;
- systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza wykonane prace oraz spostrzeżenia i opinie;
- systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
- stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie;
- swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych;

Rozdział XII
Prawa wolontariusza

1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych członków Wolontariatu Szkolnego.
4. Wolontariusz ma prawo nie wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą.
7. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

Rozdział XIII
Obowiązki wolontariusza

1. Niepełnoletni członek SKW ma obowiązek przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
2. Wolontariusz ma obowiązek prowadzenia dzienniczka wolontariusza lub karty wolontariusza.
3. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
4. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady ujęte w regulaminie SKW.
5. Wolontariusz ma obowiązek rzetelnie wykonywać powierzone mu zadania oraz jest zobowiązany do zachowania dyskrecji.
6. Wolontariusz ma obowiązek współpracy z Liderem Grupy i Stowarzyszeniem Inicjatyw Wolontariackich „Nowa Rodzina”;
7. Wolontariusz dba o dobre imię Grupy i Stowarzyszenia Inicjatyw Wolontariackich „Nowa Rodzina”.

Rozdział XIV
Nagradzanie wolontariuszy

Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco - podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontaryjną.

Formy nagradzania:
- wyrażenie uznania słownego,
- pochwała na forum szkoły,
- umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji, artykule gazetki szkolnej,
- wręczanie dyplomów wyróżnionym wolontariuszom oraz listów pochwalnych ich rodzicom.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Rozdział XV
Ewaluacja

1. Ocena postawy wolontariuszy poprzez przeprowadzenie ankiety u osób oraz w placówkach korzystających z ich pracy.
3. Przeprowadzenie ankiety wśród wolontariuszy.
4. Analiza kart pracy (dzienniczków), ankiet, wyciągnięcie wniosków i modyfikacja planu pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.