X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1167
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego sporządzono w formie tabelarycznej

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Uwagi

1. Opracowanie zestawu technik i narzędzi diagnostycznych -badanie kompetencji uczniów klas trzecich
-gromadzenie testów do badania dojrzałości szkolnej
-badanie dojrzałości szkolnej uczniów
-opracowanie wstępnej diagnozy uczniów
-diagnozowanie sprawdzająco - porównawcze wybranych obszarów działań uczniów
V 2004IX 2004
okres stażu
-wyniki sprawdzianu
-wzór karty wstępnej obserwacji dziecka
-wzór arkusza badań
-wzór arkusza wyników
-zestaw narzędzi diagnoz

2. Projekty konkursów dla klas I-III realizowanych na poziomie szkoły
-propagowanie konkursów
-opracowywanie regulaminów konkursów
-opracowywanie zestawów zadań konkursowych
-przeprowadzanie konkursów
-pozyskiwanie sponsorów
-ewaluacja konkursów
okres stażu
-regulaminy konkursów
-zestawy zadań konkursowych
-potwierdzenia dyrektora szkoły
-zdjęcia

3. Cykl wycieczek tematycznych
-opracowanie planów wycieczek
-opracowanie scenariuszy wycieczek
-opracowanie konspektów zajęć
okres stażu
-plany wycieczek
-scenariusze wycieczek
-konspekty zajęć
-potwierdzenia dyrektora§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Uwagi

1.2. Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych -zbieranie informacji niezbędnych do analizy zmieniających się przepisów prawa oświatowego
-śledzenie stron inernetowych o tematyce pedagogicznej
-korzystanie z własnego komputera i drukarki do przygotowywania materiałów dydaktyczno-wychowawczych
okres stażu
okres stażu
-strony internetowez których korzystała
mwww. literka. pl
www. profesor. pl
www. interklasa. pl
-scenariusze zajęć
-testy
-karty pracy
-ankiety
-dokumentacja dotycząca awansu zawodowego
-pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.2.3.4. Prowadzenie szkoleń w ramach zespołu samokształceniowego
Wygłaszanie referatów na posiedzeniach zespołu samokształceniowego
Prowadzenie zajęć otwartych dla członków zespołu samokształceniowego i rodzicówDzielenie się własnymi opracowaniami z innymi nauczycielami -wystąpienia na zebraniach
-diagnozowanie potrzeb-opracowanie i wygłaszanie referatów
-opracowywanie scenariuszy zajęć
-przygotowanie środków dydaktycznych
-ewaluacja zajęć
-opracowanie własnych scenariuszy zajęć, kart pracy, testów, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych
-udostępnienie opracowanych materiałów w bibliotece szkolnej okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
-potwierdzenia
-tematyka wystąpień
-potwierdzenia
-referaty
-listy obecności
-scenariusze zajęć
-zdjęcia
-potwierdzenia
-scenariusze zajęć
-karty pracy
-testy
-scenariusze imprez i uroczystości szkolnych


5. Pedagogizacja rodziców
-diagnozowanie potrzeb
-zatwierdzenie planu spotkań
-prelekcje zaproszonych gości
okres stażu
-terminarz spotkań z rodzicami
-listy obecności
-scenariusze
-potwierdzenia

6.7. Opieka nad studentem praktykantem
Imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców
-obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela
-prowadzenie zajęć przez praktykanta
-opracowanie i gromadzenie scenariuszy imprez
-przygotowanie uczniów
-pomoc rodziców
-pozyskiwanie sponsorów
okres stażu
okres stażu
-plan praktyki
-potwierdzenia dyrektora
-scenariusze imprez
-zdjęcia
-potwierdzenia


§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.2.3.4. Opracowanie i wdrożenie planów wychowawczych
Program zielonej szkoły
Program pracy z uczniem mającym trudności w czytaniu i pisaniu
Program kółka europejskiego
-diagnoza środowiska rodzinnego wychowanków
-ułożenie i wdrożenie planu pracy wychowawczej
-potrzeba opracowania
-opracowanie i wdrożenie programu
-ewaluacja programu
-potrzeba opracowania
-opracowanie i wdrożenie programu
-przebieg opracowania
-wdrożenie programu
-ewaluacja programu
okres stażu
maj 2004
wrzesień 2004
czerwiec 2005
-ankiety i ich opracowania
-plany wychowawcze
-program „Zielonej szkoły Władysławowo Chłapowo 2004”
-program pracy z uczniem słabym
-program kółka europejskiego„ Podróż po zjednoczonej Europie”


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.2.3.4. Prowadzenie kółka zainteresowań„ Mały Europejczyk”
Prowadzenie zajęć wyrównawczych
Opracowanie i wdrożenie regulaminów oraz planów wycieczek edukacyjnych dla klas I-III
Organizacja zielonej szkoły
-prowadzenie zajęć dotyczących UE
-realizacja założeń programowych
-przygotowanie zestawów ćwiczeń dla dzieci mających trudności w pisaniu i czytaniu
-organizowanie zajęć dydaktyczno
-wyrównawczych
-ułożenie regulaminów oraz planów wycieczek
-wdrożenie regulaminów oraz planów wycieczek
-wybór miejsca i ustalenie terminu wyjazdu
-opracowanie regulaminu uczestnika „zielonej szkoły”
-realizacja programu
-prezentacja wypracowanych materiałów
-przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród rodziców
okres stażu
okres stażu
okres stażu
czerwiec 2004
-przykładowe karty pracy, scenariusze
-zdjęcia
-prace plastyczne
-dokumentacja zajęć
-zestawy ćwiczeń
-dokumentacja zajęć dydaktyczno
-wyrównawczych
-regulaminy wycieczek
-plany wycieczek
-scenariusze
-regulamin
-zdjęcia
-potwierdzenia
-ankieta ewaluacyjna


§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Lp.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.2. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
Współpraca z policją
-obserwacja uczniów-redagowanie opinii
-konsultacje z pedagogiem szkolnym
-realizacja ćwiczeń
-spotkania z funkcjonariuszami policji
-pogadanki
okres stażu
okres stażu
-opis działań w ramach współpracy
-potwierdzenie dyrektora
-potwierdzenia

3.4. Współpraca ze szpitalem
Współpraca z nadleśnictwem i kołem łowieckim
-przygotowanie okolicznościowych kartek
-zebranie zabawek jako upominków mikołajkowych dla oddziału dziecięcego
-opracowanie projektu współpracy
-organizowanie spotkań z pracownikami nadleśnictwa
okres stażu
okres stażu
-potwierdzenia
-podziękowania-karty wycieczek
-zdjęcia
-potwierdzenia5. Udział w akcjach charytatywnych -współudział w opracowaniu przebiegu akcji-aktywne uczestnictwo w akcjach: „ Góra grosza”, Sprzątanie świata” itp.
-zbiórka podręczników dla dzieci z najuboższych rodzin okres stażu -zdjęcia
-potwierdzenia
-podziękowania

6. Organizacja konkursów międzyszkolnych
-opracowanie scenariuszy
-opracowanie zestawu pytań
-przeprowadzenie konkursów
rok szkolny 2005/2006
-regulaminy
-zestawy pytań
-zdjęcia
-potwierdzenia

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Lp. Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
Uwagi

1. Analiza 2 przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
-identyfikacja problemów
-propozycje rozwiązania problemów
-wdrażanie oddziaływań
-ewaluacja oddziaływań okres stażu
-opis i analiza 2 przypadków..........................................
miejscowość, data
...................................................
data, podpis dyrektora

....................................................
podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.