X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1160
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego (projekt)

Zatwierdzam do realizacji

......................................................................
/ data, podpis i pieczęć dyrektora placówki /

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(projekt)


Romana Rybacka
.............................................
/ imię i nazwisko /


Nauczyciel świetlicy
……………………………………………
/ zajmowane stanowisko pracy /01.09.2005r. 31.05.2008r.
Od ......................................r. Do ......................................r.


Celem podejmowanego stażu jest przygotowanie do wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1.Planowe działania na rzecz rozwoju szkoły:
-udział w pracach zespołu opracowującego Program rozwoju placówki na 5 lat
- opracowanie narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły i udział w pracach związanych z mierzeniem jakości
- udział w pracach zespołu opracowującego WSO
2. Wdrożenie do codziennej praktyki pedagogicznej kompetencji nabytych podczas kursów, szkoleń, konferencji, warsztatów, studiów podyplomowych.
3.Działalność w ramach WDN, planowanie pracy oraz przygotowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów dla innych nauczycieli.
4.Opracowanie projektów działań edukacyjnych / wychowawczych ( organizacja działań w ramach własnej pracy jako nauczyciela świetlicy która jest częścią całego projektu, w którym bierze udział cała szkoła, ich rozplanowanie i przygotowanie poszczególnych zajęć.
5.Realizacja zadań „Szkoły z Klasą”, „SUS” oraz grantów.
6.Przeprowadzanie działań naprawczych po sprawdzianach i egzaminach w oparciu o analizę wyników egzaminacyjnych.
7.Prowadzenie zajęć w oparciu o programy i plany, np. zajęcia przygotowujące do egzaminów, z uczniem słabym / zdolnym.
8Prowadzenie zajęć indywidualnych w tym wyrównawczych dla osób mających problemy z nauką.
9.Organizacja konkursów ( świetlicowych, szkolnych ), promujących świetlicę i szkołę oraz jej działania.
10.Organizacja ( współorganizaownie ) ogólnoszkolnych imprez i uroczystości.
11.Współorganizowanie różnorodnych akcji charytatywnych mających miejsce na terenie gimnazjum.
12.Organizowanie ( współorganizowanie ) wycieczek szkolnych.
13.Cykliczne badania jakości pracy świetlicy gimnazjalnej – z wykorzystaniem miedzy innymi własnych narzędzi badawczych.
14.Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy – udoskonalanie pomieszczenia świetlicy zgodnie z potrzebami jej wychowanków, przygotowywanie pomocy dydaktycznych do zajęć.
15.Działania wynikające z wdrażania własnych programów zgodnych z priorytetami szkoły, służących podnoszeniu jakości funkcjonowania społeczności szkolnej.


§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Wykorzystanie umiejętności zdobytych na wcześniejszych szkoleniach i kursach( wymienić) do opracowywania miedzy innymi materiałów związanych z
awansem.
2.Nabywanie i doskonalenie posiadanych umiejętności, korzystanie z pomocy koleżeńskiej.
3.Tworzenie narzędzi badawczych do diagnozy i pomiaru jakości pracy świetlicy.
4.Opracowywanie wyników badań diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej, opisowej.
5.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych ( scenariuszy zajęć, testów, kart pracy itp.
6.Wykorzystanie techniki komputerowej i informacyjnej w pracy z grupą świetlicową np. korzystanie z encyklopedii i programów multimedialnych, drukarki i skanera.
7.Stosowanie i wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i w pracy ( pozyskanie informacji i materiałów zawartych w Internecie do analizy zmieniającego się prawa oświatowego.
8.Stworzenie internetowej strony świetlicy gimnazjum.
9.Komputerowe redagowanie gazetek ściennych w pomieszczeniu świetlicy i poza nią.
10.Komputerowe opracowywanie materiałów i informacji zamieszczanych w kronice gimnazjalnej.
11.Organizowanie konkursów z wykorzystaniem technik i komputerowej ( np. prace literackie, albumy w wydruku komputerowym ).

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz wszystkich zainteresowanych tematem zajęć.
2.Aktywne uczestniczenie w pracach zespołów przedmiotowych, wychowawczych, dydaktycznych (prowadzenie dokumentacji, pisanie planów pracy, prowadzenie szkoleń, otwartych zajęć dla członków danego zespołu).
3.Przekazywanie na Radach Pedagogicznych wiedzy zdobytej na kursach doskonalących, w trakcie studiów podyplomowych i na drodze samokształcenia- prowadzenie rad szkoleniowych.
4.Uczestnictwo w szkoleniach i opracowywanie planów działalności w ramach WDN.
5.Działania związane z pełnieniem funkcji opiekuna świetlicy gimnazjalnej.
6.Prowadzenie kroniki gimnazjum – udostępnianie jej treści i formy dyrekcji i zainteresowanym nauczycielom. Współpraca przy jej redagowaniu.
7.Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania w szkole np. w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez, konkursów świetlicowych oraz innych materiałów, propozycji cyklu zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących w pracy z uczniem.
8.Współpraca z wychowawcami/nauczycielami uczącymi w celu wymiany doświadczeń i spostrzeżeń na temat funkcjonowania ucznia w świetlicy gimnazjalnej i poza nią.
9.Upowszechnianie na forum szkoły i nie tylko – ciekawych rozwiązań, pomysłów dotyczących pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i terapeutycznej.
10.Opracowanie publikacji książkowej np. monografia szkoły.
11.Opracowanie recenzji ciekawych pozycji pedagogicznych, artykułów i udostępnianie ich pozostałym pracownikom poprzez złożenie materiałów w bibliotece szkolnej lub wywieszenie na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Udział w współtworzeniu ogólnoszkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego.
2.Stworzenie i ewaluowanie programu działań długofalowych „Europa da się lubić”.
3.Opracowanie i wdrożenie programu własnego „Świetlica profilaktyczno – wychowawcza w gimnazjum”.


§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych z zadaniami szkoły.
2.Współpraca nauczyciela i wychowanków z różnymi instytucjami: samorządem lokalnym, biblioteką publiczną, Domem Kultury w Kazimierzu Biskupim, lokalnymi mediami, strażą pożąrną, parafią pod wezwaniem św. Marcina, klasztorem Księży Misjonarzy Świętej Rodziny itd.
3.Realizacja zadań wynikających z przystąpienia szkoły do konkursu zewnętrznego np. „Szkoła z klasą”, „SUS”.
4.Indywidualna i grupowa praca z uczniami z wykorzystaniem metod socjoterapeutycznych i kinezjologicznych. Realizacja elementów programu „Saper – program profilaktyczno – wychowawczy” w celu zapobiegania w gimnazjum agresji oraz kształcenia pełnej wartościowej osobowości ucznia.
5.Organizowanie zajęć wyrównawczych z uwzględnieniem pomocy koleżeńskiej.
6.Współorganizowanie akcji charytatywnych w okresach przedświątecznych lub w miarę zaistniałej potrzeby.
7.Prowadzenie i redagowanie kroniki gimnazjalnej
8.Organizowanie i prowadzenie konkursów interdyscyplinarnych na forum szkoły.
9.Organizowanie i przygotowywanie wystaw np. regionalnych twórców ludowych, historii naszego regionu itp.
10.Pilotowanie działań zmierzających do poprawy „bazy” szkoły – organizowanie kiermaszy prac uczniów i loterii, podarowanie części własnego księgozbioru do biblioteki szkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z samorządem lokalnym poprzez udział z młodzieżą gimnazjalną w projektach i programach przez nich organizowanych.
2.Współpraca z Komendą Policji ( zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki, spotkania z wychowankami, wspólne pełnienie dyżurów na przystanku autobusowym.
3.Współpraca z higienistką szkolną w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.
4.Współpraca z Klasztorem Księży Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim.
5.Współpraca z parafią pod wezwaniem św. Marcina w Kazimierzu Biskupim.
6.Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Kazimierzu Biskupim.
7.Współpraca z Państwowym Przedszkolem w Kazimierzu Biskupim.
8.Współpraca ze świetlicą Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim i jej kierownikiem p. Marleną Horowską.
9.Współpraca z pedagogiem szkolnym – zapobieganie patologiom i przestępstwom na terenie szkoły, działania mające na względzie dobro ucznia. Uczestniczenie w raz z nim w różnorodnych akcjach charytatywnych mających na celu pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.
10.Współpraca z nauczycielami gimnazjum w ramach opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych lokalnych.
11.Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
12..Uczestnictwo w ogólnopolskich akcjach tj. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” itp.
13.Udział w pracach komisji konkursowych, stypendialnych itp.
14.Przygotowywanie wieczorków, spotkań z ciekawymi ludźmi.
15.Pozyskiwanie sponsorów do realizacji zadań sprzyjających podnoszeniu jakości pracy świetlicy.


§ 8 ust. 2 pkt 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1.Nagrody dyrektora gimnazjum i inne znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
2.Opracowanie i opublikowanie w gazecie lokalnej - „Gazeta kazimierska”, artykułów dotyczących pracy wychowawczej i opiekuńczej w świetlicy Gimnazjum w Kazimierzu Biskupim.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opracowanie opisu i analizy dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
2.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych z wykorzystaniem własnych kompetencji i materiałów oraz z zastosowaniem procedur obowiązujących w prawie oświatowym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.