X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11170
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.wWychowanie przedzkolne.

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)
L.p.
Kierunki rozwoju
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
(§7.ust. 1.pkt.1) 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2. Udział w pracach zespołu samokształceniowego przedszkola.

3.Współpraca z rodzicami .

- Uczestnictwo w posiedzeniach
Rady Pedagogicznej.
- Aktywne uczestnictwo w pracy zespołu samokształceniowego.
- Współpraca
poprzez:
- zebrania,
- prelekcje,
- rozmowy indywidualne,
- konsultacje,
- zajęcia otwarte;
- uroczystości. Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Protokoły z Rad Pedagogicznych

Protokoły, referaty, sprawozdania z działalności zespołu samokształceniowego

Listy obecności z zebrań, referaty, scenariusze warsztatów protokoły z zebrań,

zdjęcia
2.

3. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenie ustawicznego
(§7.ust. 1.pkt.2)

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
(§7.ust. 1.pkt.3) 1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia

2.Samodzielne pogłębianie wiedzy pedagogicznej

1. Analiza dokumentacji

- Aktywny udział w
wewnątrzszko-
lnym doskonaleniu, w kursach, warsztatach, konferencjach metodycznych

Studiowanie literatury przedmiotu

Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Karta Nauczyciela,
- Ustawa o systemie oświaty

Cały okres stażu

Systematy-
cznie

Cały okres stażu

Zaświadczenia

Notatki

Notatki
Dokumenty

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach. (§7 ust.2 pkt.1) 1. Współpraca z opiekunem stażu.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

3. Publikowanie własnych prac.
Dzielenie się swoją wiedzą.

4. Opiekun praktyk studenckich.

5. Dzielenie się swoją wiedzą.

4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.

- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- zawarcie kontraktu z przydzielonym opiekunem stażu,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dokonanie analizy przebiegu zajęć
- określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
- Stosowanie w pracy dydaktycznej aktywnych metod nauczania
Opracowywanie pomocy dydaktycznych..
- Sala jako warsztat pracy
- Publikowanie scenariuszy, referatów w Internecie
-Prowadzenie zajęć koleżeńskich
- Zamieszczanie materiałów w bibliotece
- Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
- Przekazywanie ciekawych scenariuszy zajęć do biblioteki przedszkolnej w celu udostępnienia ich innym nauczycielom
-Prowadzenie dokumentacji : dzienniki, karty obserwacji, diagnoza. Wrzesień 2007

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu

2008
2010

Okres stażu

2007/2008

Cały okres stażu

Cały okres stażu Kontrakt,
plan rozwoju zawodowego, scenariusze zajęć

Scenariusze zajęć przeprowadzonymi aktywnymi metodami pracy.
Wykonane pomoce dydaktyczne.

Wystrój sali, zdjęcia

Publikacje w Internecie, zaświadczenia

Scenariusze zajęć

Materiały dydaktyczne

Scenariusze zajęć dla studentów

Scenariusze zajęć

Dzienniki, karty obserwacji, diagnoza
5. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7 ust.2 pkt.2) 1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i logopedą

3.Współorganizowanie i organizowanie dla dzieci wycieczek

4. Organizowanie i współorganizowanie różnorodnych konkursów. Promowanie placówki szerszym środowisku.

5.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole

6. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci. - Obserwacja, zebrania z rodzicami, indywidualne spotkania z rodzicami,
- Konsultacje z pedagogiem i logopedą
- Wycieczki po bliższej i dalszej okolicy
- Nadzorowanie prac do konkursów, współpraca z rodzicami, udział w konkursach

Nawiązanie współpracy : Biblioteka
Szkolną i Publiczna, Straż Pożarna,
Policja,
Kopalnia,
Ośrodek Zdrowia,
Rada Rodziców, Samorząd
Szkolny, Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologi-
czna, Pielęgniarka Szkolna

-stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci
- prowadzenie zajęć w ramach wolontariatu
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Systematy-
cznie

2010/2011

Protokoły, listy obecności

Scenariusze zajęć

Karty wycieczek, scenariusze wycieczek

Opracowanie regulaminu, potwierdzenie przeprowadzenia konkursu, podania do sponsorów, zdjęcia, dyplomy

Zdjęcia, wpisy do dziennika

Plany pracy
Scenariusze zajęć

Program kółka „Entliczek – Pentliczek”, dziennik zajęć
6. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
( §7 ust.2 pkt, 3)
1.Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy dydaktycznej

2.Wykorzystanie programów wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną.
Doskonalenie multimedialnych
technik pracy.

- Założenie i korzystanie z poczty internetowej
- Konsultacje indywidualne poprzez pocztę z nauczycielkami przedszkola
-Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera
- Pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera
- Korzystanie z płyt oraz odtwarzacza CD
- Gromadzenie programów komputerowych wspomagają-
cych pracę praktyczną i dydaktyczną dzieci
-Opracowywanie i drukowanie dyplomów, zaproszeń na różne przedszkolne uroczystości
- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera
- Prezentacje multimedialne wykorzystane jako pomoc w zajęciach
- dokumentacja stażu w formie elektronicznej Cały okres stażu
Na Bieżąco

Na bieżąco

Systematy-
cznie

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Notatki

Środki dydaktyczne, scenariusze zajęć, dokumentacja

Zbiór płyt

Zgromadzone materiały

Dyplomy, zaproszenia, scenariusze

Scenariusze zajęć

Prezentacje na płycie CD, dokumentacja stażu na płycie CD

7.

Umiejętność zastosowania wybranych zagadnień z psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela (§7 ust.2 pkt.4)

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

2. Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z wyżej wymienionych dziedzin.

- Praktyczne zastosowanie wiedzy: Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej

-studiowanie literatury przedmiotu
- Przygotowanie referatów z tych dziedzin na spotkania zespołu samokształceniowego

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Wpisy w dzienniku, notatki wychowawcy

Notatki, referaty

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN i S z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.