X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 11145
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Łukaszewska
Przedszkole: Miejskie Przedszkole
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01.09.2008 – 31.05.2011 )
Imię i nazwisko opiekuna stażu: Danuta K.
Dyrektor Przedszkola: mgr Zdzisława Z.

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym

• Wygłoszenie referatu na temat: „ Stymulacja aktywności twórczej dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań muzyką i tańcem, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenie w zakresie aktywności muzycznej, tanecznej i ruchowej”

2. Współpraca z rodzicami w ramach spotkań, zebrań dla rodziców

3. Prowadzenie terapii logopedycznej

4. Podejmowanie wspólnych działań na rzecz środowiska lokalnego i przedszkolnego ( wspólne organizowanie akcji na rzecz przedszkola i środowiska lokalnego )

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
1. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych

2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• Konferencje szkoleniowe
• Warsztaty metodyczne, szkoleniowe
• Kursy

3. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteka metodyczno-przedmiotowa

4. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej:
• Korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej
• Korzystanie z zasobów literatury przedszkola
• Bieżące studiowanie artykułów, publikacji, referatów, itp. z portali edukacyjnych

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki w zakresie logopedii

6. Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji w pracy z dziećmi, sprawdzenie skuteczności działań

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego – ustawy, rozporządzenia MEN, Karta Nauczyciela
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( publikacje w prasie oświatowej, publikacje internetowe Ministerstwa Oświaty i serwisach edukacyjnych

2. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego
• Udział w formie doskonalenia z zakresu awansu zawodowego

3. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

4. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu

5. Opracowanie planu rozwoju zawodowego

6. Akceptacja złożonego planu rozwoju zawodowego przez dyrektora przedszkola

7. Prowadzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego – gromadzenie dokumentów

8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przyjętych zadań w okresie stażu

9. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego

§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Nawiązywanie współpracy z opiekunem stażu

2. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami

3. Samodzielne przygotowanie scenariuszy zajęć logopedycznych, scenariuszy imprez okolicznościowych

4. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, kart badań, itp.

5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora przedszkola

7. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności

8. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania

9. Opracowanie własnych narzędzi do diagnozy i terapii dzieci z wadami wymowy

10. Publikowanie własnych prac:
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego
• Opublikowanie scenariuszy imprez okolicznościowych
• Opublikowanie scenariuszy zajęć logopedycznych

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój dzieci, u których występuje wada wymowy

2. Organizowanie spotkań ogólnych oraz indywidualnych z rodzicami uczniów mających kłopoty logopedyczne

3. Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych

4. Przygotowywanie ozdób o różnej tematyce

5. Wspieranie twórczych inicjatyw dzieci – pomoc w przygotowywaniu się do konkursów plastycznych

6. Zorganizowanie logopedycznego konkursu plastycznego

7. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących

8. Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystywanie technologii informatycznej; przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych

2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi, dokumentacji, dyplomów, materiałów do pracy

3. Przygotowanie scenariuszy imprez okolicznościowych, konspektów, itp. przy użyciu komputera i Internetu

4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych

5. Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i wideo

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej i pedagogicznej ( nowości książkowe, czasopisma, itp. )

3. Aktywna praca nad samokształceniem

4. Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami

5. Ćwiczenie technik zastępowania agresji zachowaniami pożądanymi

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego, uczestnictwo w przygotowywaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji:

2. Analiza przepisów prawa oświatowego

3. Przygotowanie i wygłoszenie referatu na radzie szkoleniowej na temat: „ Stymulacje aktywności twórczej dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań muzyką i tańcem, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenie w zakresie aktywności muzycznej, tanecznej, ruchowej

4. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.