X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10617
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego na podstawie powinności i wymagań wynikających z rozporządzenia MENiS z 01/12/2004


Imię i nazwisko: mgr Monika Wójcik
Data rozpoczęcia stażu: 01/09/2010
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywana data zakończenia stażu: 31/05/2013


Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa nr 312
im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Warszawie

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
nauczycieli
IX 2010
Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu i sporządzenie planu rozwoju zawodowego

Aktywny udział w pracach zespołu językowego
Dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu do spraw języków obcych, opracowywanie planu pracy oraz sprawozdań, prowadzenie lekcji otwartych
Okres stażu
Zapisy w protokołach zebrań zespołu przedmiotowego, kopie referatów, scenariusze zajęć

Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
Aktywny udział w kursach, szkoleniach w ramach WDN lub ODN oraz warsztatach organizowanych przez wydawnictwa, studiowanie literatury fachowej
Okres stażu
Świadectwa ukończenia, dokumentacja z posiedzeń rad pedagogicznych, notatki

Studiowanie literatury metodycznej i pedagogicznej w celu uzupełnienia i odświeżenia swoich wiadomości
Zapoznawanie się na bieżąco z ukazującą się literaturą metodyczną i pedagogiczną.
Okres stażu
Notatki

Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć
Stosownie metod aktywizujących.
Prowadzenie lekcji poglądowych.
Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie na zajęciach autentycznych materiałów.
Stosowanie na lekcjach języka niemieckiego zasady korelacji międzyprzedmiotowej (geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
Okres stażu

Scenariusze lekcji
Zebrane materiały
Organizowanie konkursów z języka niemieckiego
Udział we współorganizowaniu konkursów, koordynacja
Okres stażu
Potwierdzenia udziału, sprawozdania

Praca z uczniem zdolnym
Opracowanie planu pracy i prowadzenie koła zainteresowań języka niemieckiego
Okres stażu

Plan pracy koła, poświadczenie dyrektora
Wyrównanie poziomu wiedzy uczniów mających problemy w nauce
Prowadzenie zajęć wyrównawczych
Okres stażu

Plan pracy zajęć, lista uczniów
Współpraca z firmami edukacyjnymi: Łowcy Talentów- Jesz, Olimpus, Edi, CES oraz wydawnictwem LektorKlett
Przygotowywanie uczniów do ogólnopolskich konkursów z języka niemieckiego na terenie szkoły
Okres stażu

Dyplomy, podziękowania

Organizowanie wycieczek promujących język niemiecki oraz imprez i uroczystości szkolnych
- Organizowanie wyjść na wystawy
- współorganizowanie dyskotek szkolnych, akademii

Okres stażu
Zaświadczenie dyrektora

Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu wewnątrzszkolnej imprezy „ Dzień Języków Obcych”
- opracowanie scenariusza imprezy
- Włączenie Europejskiego Dnia Języków Obcych do kalendarza imprez szkolnych.

Kwiecień 2011
2012

Scenariusz imprezy
Poświadczenie dyrektora
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
Kontakty z rodzicami i wychowawcami, samoocena, pokonywanie trudności losowych, doskonalenie umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w zespole.
Okres stażu

Potwierdzenia
Organizowanie i przeprowadzanie różnorodnych akcji
Organizowanie i przeprowadzanie akcji o różnym charakterze (charytatywne, pozyskiwanie środków finansowych itp.)
Okres stażu

Sprawozdania

Realizacja programu autorskiego koła teatralnego w języku niemieckim
Opracowanie programu autorskiego zajęć koła teatralnego
2011/2012
Program autorski

Udział w badaniu jakości pracy szkoły
Praca w zespole diagnostycznym:
- opracowanie ankiet dla uczniów , rodziców i nauczycieli
Według potrzeb
Opracowane ankiety


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej

Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym
Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach i w życiu codziennym
Okres stażu

Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą wychowawczą
Okres stażu

Pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy, Plan Rozwoju Zawodowego i sprawozdanie z jego realizacji
Opracowanie prezentacji komputerowych
Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji w Power Point na lekcjach języka niemieckiego
Okres stażu
Prezentacje, potwierdzenie wykorzystania


$ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji wspólnych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć
Okres stażu

Scenariusze, analizy i sprawozdania

Zamieszczenie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego
Zamieszczenie planu rozwoju w portalu edukacyjnym
2010
Potwierdzenie dyrektora szkoły
Poszukiwanie nowatorskich rozwiązań problemów
Konsultacje z innymi nauczycielami języków obcych, wymiana poglądów
Okres stażu

Notatki, opis działań
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami w ramach zespołu językowego
Głoszenie referatów podczas spotkań zespołu językowego
Okres stażu
Kopie referatów

Aktywne uczestniczenie w pracach zespołu językowego
- prowadzenie dokumentacji
- współpraca w tworzeniu planów pracy i sprawozdań semestralnych
Okres stażu
Plan pracy i sprawozdania

Publikacja scenariusza zajęć
Opracowanie konspektu lekcji języka niemieckiego, opublikowanie go na stronie internetowej
2010/2011
Konspekt lekcji oraz adres strony internetowej


§ 8 ust.2 pkt4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Prowadzenie zajęć koła języka niemieckiego
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć
Okres stażu
Program, plan, poświadczenie dyrektora

Współpraca z rodzicami
Przygotowanie i wdrożenie programu pedagogizacji, rozmowy indywidualne
Okres stażu
Program, sprawozdanie, zapis w dzienniku lekcyjnym

Praca z uczniem słabym
Przygotowanie planu i prowadzenie zajęć wyrównawczych
Okres stażu
Plan pracy zajęć wyrównawczych

Praca z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim
Analiza orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i opracowanie na podstawie zaleceń rozkładu materiału oraz kryteriów oceniania dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim
2010/2011
Rozkład materiału i kryteria oceniania


§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Uzyskanie dodatkowych umiejętności
Udział w kursie języka angielskiego
Okres stażu
Zaświadczenie

Organizowanie wycieczek szkolnych
Opracowanie i realizacja planów wycieczek
Okres stażu
Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania

Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych
Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki
Okres stażu
Spis książek, kaset i plansz

Działania profilaktyczne
Pogadanki, udział uczniów w spektaklach profilaktycznych
Okres stażu
Opis działań

Nawiązanie współpracy ze szkołą z innego kraju w celu przeprowadzenia projektu językowego
Wymiana e-maili i listów między uczniami w języku niemieckim
Okres stażu
Sprawozdanie


§ 8 ust.2 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z pedagogiem szkolnym
Systematyczne spotkania, konsultacje i rozmowy
Okres stażu

Zapisy w dzienniku lekcyjnym, notatki, poświadczenie
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych
Zorganizowanie zbiórki zabawek dla Domu Dziecka
- Zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt
Okres stażu
Zaświadczenia

Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Pomoc w organizowaniu dyskotek szkolnych
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły

Dokonanie opisu i analizy rozwiązania przypadków dydaktyczno-wychowawczych
Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole
- identyfikacja problemu
- ocena genezy, dynamiki zjawiska i przyczyny
- propozycje rozwiązania
- wdrożenie oddziaływań
- efekty oddziaływań
Okres stażu
Opisy przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.