X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10455
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

mgr ALEKSANDRA SMOLEC
NAUCZYCIEL MIANOWANY

I. Podstawowe dane personalne:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2008
Cały okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2011
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Nauczany przedmiot: język angielski
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Gołczy
Data zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego: 30.09.2008
Gołcza, 1 września 2008 r.

II. Zagadnienia organizacyjne

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego
· analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
· dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
· sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
· opracowanie i złoŜenie planu rozwoju
zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
sierpień/wrzesień
2008
- wniosek o rozpoczęcie stażu,
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
· zbieranie informacji o realizacji zadań gromadzenie materiałów, zaświadczeń, sprawozdań i innych dokumentów
cały okres
stażu
- zaświadczenia, programy,
scenariusze, zdjęcia, nagrania, opracowane materiały, kserokopie,
załączniki do planu,

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w
planie rozwoju.
· opracowanie zgromadzonej dokumentacji
· przygotowanie sprawozdania
· autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań, sformułowanie wniosków, ewaluacja
maj 2011 - sprawozdanie

4.
ZłoŜenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne.
· poprawne sformułowanie i złoŜenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
· uzyskanie oceny dorobku zawodowego
maj 2011 - wniosek o postępowanie kwalifikacyjne


III. Zadania wynikające z rozporządzenia

§ 8. ust. 2. pkt 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
· aktywny udział w różnych zewnątrzszkolnych dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
· udział w warsztatach metodycznych
cały okres stażu
- zaświadczenia o udziale w różnych formach kształcenia i
doskonalenia zawodowego.

2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
rady szkoleniowe, warsztaty
zgodnie z planem pracy
szkoły
· aktywny udział w kursach, szkoleniach i
warsztatach zorganizowanych w ramach WDN
cały okres stażu
(zgodnie z terminami rad szkoleniowych, warsztatów i szkoleń)
- poświadczenie Dyrektora szkoły o udziale w szkoleniach
- dokumentacja z posiedzeń Rady Pedagogicznej (księga protokołów)

3. Doskonalenie warsztatu pracy.
· systematyczne wzbogacanie biblioteczki i videoteki anglisty
· opracowanie plansz, tablic gramatycznych, ankiet
· gromadzenie obrazków i plakatów do nauki
języka angielskiego
cały okres stażu
- wykaz literatury
- spis pomocy audiowizualnych,
książek, płyt, plansz

4.
Zorganizowanie pracowni językowej.
· zaadaptowanie sali lekcyjnej na pracownię językową poprzez wyposażenie jej w pomoce
metodyczne: plakaty, , słowniki i inną literaturę
językową, gry planszowe, sprzęt RTV (telewizor,
odtwarzacz DVD, radioodtwarzacz) filmy na
DVD, itd.
· dbałość o sprzęt, wystrój i estetykę utworzonej
pracowni językowej
na bieżąco przez
cały okres stażu
- zdjęcia pracowni językowej
- spis zgromadzonych materiałów

5.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
· studiowanie literatury metodycznej
· wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych
pomysłów
· współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictwa: Longman,
na bieżąco przez
cały okres stażu
- spis przeczytanych pozycji i stron internetowych
- potwierdzenie współpracy

6. Tworzenie lub współtworzenie dokumentów regulujących prawne
podstawy funkcjonowania szkoły
Praca nad stworzeniem i aktualizowaniem:
a) Statutu Szkoły
b) Regulaminu Wycieczek Szkolnych
·na bieżąco przez
cały okres stażu
- Gotowe dokumenty
- Poświadczenie Dyrektora szkoły

7 Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć.
· Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas corocznych wyjazdów do Wielkiej Brytanii.
na bieżąco przez
cały okres stażu
- przykłady wykorzystania nabytej wiedzy w nauczaniu języka

8. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
· aktywny udział we wdrażaniu WSO.
· opracowanie wymagań z j.angielskiego
· opracowanie i przeprowadzanie sprawdzianów poziomu wiadomości i
umiejętności językowych w klasie VI i opracowanie planu naprawczego
cały okres stażu
- wymagania z j.angielskiego
- wyniki sprawdzianów, ich
analiza oraz plan naprawczy


§ 8. ust. 2. pkt 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z
zakresu stosowania technologii informacyjnej.
· ukończenie kursu komputerowego z zakresu praktycznego zastosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
2010/2011
- zaświadczenie o ukończeniu kursu

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz
prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej.
· opracowywanie testów i sprawdzianów oraz scenariuszów lekcji
· dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego przy uŜyciu technik komputerowych
· przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia, spotkania z rodzicami,
· przygotowywanie dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń,
· komputerowe wypisywanie świadectw oraz wyników próbnych sprawdzianów z języka angielskiego
· pisanie protokołów z RP w formie komputerowej
· wykorzystanie drukarki i skanera w codziennej pracy
cały okres
stażu
- przykładowe pomoce dydaktyczne, testy, sprawdziany i
scenariusze lekcji, zaproszenia, dokumenty szkolne
- poświadczenie Dyrektora szkoły
- protokoły RP

3. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii
informacyjnej.
· praca z komputerowymi programami językowymi oraz słownikami
multimedialnymi
· wyszukiwanie informacji w Internecie (angielskie wyszukiwarki)
- wykaz przeprowadzonych lekcji
- przykładowe scenariusze lekcji
- adresy WWW
· nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami za granicą, za pośrednictwem poczty elektronicznej,
2010/2011

4.
Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji
· udział w Ŝyciu portali edukacyjnych i nauczycielskich
· bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa oświatowego
· wykorzystanie serwisów edukacyjnych z zakresu języka angielskiego i wyszukiwanie informacji o krajach anglojęzycznych.
Cały okres stażu- adresy WWW

5.
Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych
programów edukacyjnych
· udział w warsztatach: ‘Sztuka tworzenia dydaktycznych prezentacji multimedialnych’
· przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
· wspomaganie uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych
cały okres
stażu
- poświadczenie Dyrektora szkoły
- przykładowe materiały
- płyty z prezentacjami

6. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
· opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi strony do umieszczenia na stronie szkoły
· przygotowanie do umieszczenia na stronie informacji o szkole w języku angielskim
· przekazywanie do umieszczenia na stronie dodatkowych materiałów do nauki języka angielskiego
na bieżąco
- poświadczenie administratora strony
- wykaz umieszczonych
materiałów informacyjnych oraz materiałów do nauki języka
angielskiego

7.
Dokumentacja Ŝycia szkoły w postaci zdjęć. · obsługa fotograficzna imprez, wycieczek i uroczystości szkolnych
· przekazywanie zdjęć do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej
· umieszczanie zdjęć na gazetkach ściennych
cały okres stażu
- przykładowe zdjęcia,
- zdjęcia gazetek ściennych


§ 8. ust. 2. pkt 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
· prowadzenie otwartych lekcji dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
· funkcja opiekuna praktyki studenckiej
(nauczyciel pracujący w szkole i studiujący)
cały okres stażu
- scenariusze lekcji
- poświadczenie dyrektora szkoły o prowadzeniu lekcji
- poświadczenie opieki nad praktyką studencką i sprawozdanie z wykonanych zadań

2.
Prowadzenie i organizacja szkoleń dla grona pedagogicznego w ramach
WDN.
· przygotowywanie referatów szkoleniowych o tematyce metodycznej i wychowawczej cały okres stażu
- referaty szkoleniowe
- protokoły RP

3.
Udostępnianie własnych materiałów do wykorzystania w bibliotece
szkolnej
· opracowanie materiałów (scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów, testów, referatów, itd.) i przekazanie ich
bibliotece szkolnej
cały okres stażu- wykaz udostępnionych materiałów
- poświadczenie bibliotekarza

4.
Współpraca z innymi nauczycielami.
· udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli i wymiana doświadczeń
· współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych
· konsultacje z nauczycielami języka angielskiego, wymiana poglądów
· współpraca z innymi nauczycielami przy realizacji projektu „English – step by step”
· współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych
cały okres stażu
- scenariusze lekcji
- scenariusze imprez
- poświadczenie dyrektora
- poświadczenia nauczycieli współpracujących

5. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i
form pracy.
· publikacja artykułów dotyczących efektów pracy na łamach prasy
· opublikowanie na edukacyjnych portalach internetowych swoich planów rozwojów oraz sprawozdań z ich realizacji
· zamieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów
· dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora internetowe
cały okres stażu
- artykuły w gazecie
- wykaz adresów WWW, na których są zamieszczone moje materiały


§ 8. ust. 2. pkt 4. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą,
pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1.
Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu pracy dla „Koła
Miłośników Języka Angielskiego”
· opracowanie planu pracy dla „Koła Miłośników Języka Angielskiego”
· przygotowanie pomocy dydaktycznych i prowadzenia lekcji
2010/2011
- program pracy


§ 8. ust. 2. pkt 4. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach językowych
· udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z języka angielskiego: BIG CHALLENGE, TEST OXFORD PLUS, OLIMPUS i inne
· organizowanie szkolnych i gminnych konkursów z języka angielskiego
zgodnie z harmonogramami konkursów
2008-2011
- spis przeprowadzonych i zorganizowanych konkursów i olimpiad,
- zaświadczenia udziału w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach,
- poświadczenia
Dyrektora szkoły
- regulaminy konkursów
- testy językowe
- zdjęcia

2. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych
· przygotowywanie imprez i uroczystości szkolnych cały okres stażu
- scenariusze imprez
- zdjęcia
-podziękowania
- artykuły prasowe

3.
Założenie i prowadzenie teatrzyku wystawiającego przedstawienia w języku angielskim
· zorganizowanie grupy chętnych uczniów
· wybór scenariuszy przedstawień
· wystawianie przedstawień dla uczniów i rodziców
· organizacja Gminnych Międzyszkolnych Festiwali Małych Form Teatralnych
cały okres stażu
- scenariusze przedstawień
- poświadczenie dyrektora szkoły
- zdjęcia

4 Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych
· zorganizowanie wycieczek krajowych i zagranicznych,
· wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc
cały okres stażu
- dokumentacja wycieczek
- poświadczenie
dyrektora szkoły

5.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych poprzez
· opracowanie i realizacja planu wychowawczego klasy szóstej i klasy piątej
· działania na rzecz integracji zespołu klasowego (rozmowy, lekcje wychowawcze, imprezy klasowe,
2009/2010
2010/2011
- plan wychowawczy
- zapisy w dzienniku lekcyjnym
- poświadczenie sprawowanie roli wychowawcy klasowego.
wycieczki)
· współpraca z pedagogiem i pielęgniarką
· rozwiązywanie bieżących problemów
· zorganizowanie samopomocy koleŜeńskiej
· rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów dyrektora szkoły

6.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języka obcego.
· zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych zajęć i wyrównawczych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej mających trudności w nauce języka obcego.
2010/2011
- program zajęć
- lista uczestników zajęć
- poświadczenie dyrektora szkoły

7. Pozyskiwanie sponsorów.
· dofinansowanie organizowanych przeze mnie wycieczek szkolnych
· pozyskiwanie darmowych podręczników do nauki języka angielskiego dla uczniów mających trudna sytuację materialną
· pozyskanie dodatkowych funduszy poprzez kiermasze przekazanych bezpłatnie kartek świątecznych
cały okres stażu
- potwierdzenie dyrektora szkoły
- spis nagród i otrzymanych funduszy
- lista uczniów, którzy otrzymali darmowe podręczniki
(poświadczenie dyrektora szkoły o otrzymaniu bezpłatnych podręczników)

8. Nawiązanie kontaktu z szkołą z Wielkiej Brytanii
· prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność pisania listów w języku angielskim
· korespondencja uczniów z rówieśnikami zza granicy
2008/2009
2009/2010
- plan zajęć
- tematyka listów


§ 8. ust. 2. pkt 4. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z wydawnictwem językowym ‘Longman’ .
· organizowanie nagród dla uczniów
· pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych
· zorganizowanie lekcji pokazowej z przedstawicielem wydawnictwa Longman
cały okres stażu
- poświadczenie współpracy
- spis otrzymanych nagród
- wnioski z lekcji pokazowej

2.
Współpraca z pielęgniarką w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej uczniów.
· konsultacje wychowawcy z pielęgniarką
· zorganizowanie pogadanek na interesujące uczniów tematy
· pozyskiwanie materiałów w zakresie profilaktyki zdrowotnej do lekcji
wychowawczej i gazetek ściennych
cały okres stażu
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia gazetek

3. Współpraca z Native Speakerem.
· nawiązanie kontaktu z Native Speakerem języka angielskiego
· zorganizowanie spotkania i zajęć językowych w starszych klasach
2009/2010 - poświadczenie współpracy
- tematyka i treść spotkania i zajęć językowych

4.
Współpraca z biblioteką szkolną
· rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji i wychowawczych ,
· przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu czytelniczego z języka angielskiego na podstawie zasobów szkolnej biblioteczki
językowej,
cały okres stażu
- poświadczenie o współpracy,
- zapis w dzienniku lekcyjnym
- regulamin konkursu

5. Pozyskanie dofinansowania z zewnętrznych funduszy poprzez
współpracę z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA.
· opracowanie planu projektu „ENGLISH – STEP BY STEP” i przygotowanie wniosku aplikacyjnego
· otrzymanie dotacji dla szkoły w wysokości 11.800 zł na realizację projektu związanego z nauczaniem języka angielskiego w ciekawej,
pozalekcyjnej formie
· realizacja zadań zawartych w projekcie
· rozliczenie i podsumowanie projektu
2009/2010
- dokumentacja dotycząca realizacji projektu
- zdjęcia

6.
Współpraca z Domem Kombatanta w Miechowie.
· nawiązanie kontaktu z dyrekcją Domu Kombatanta w Miechowie
· zorganizowanie spotkania uczniów klasy szóstej z pensjonariuszami : występ uczniów,
rozmowy z pensjonariuszami, zwiedzanie budynku
2009/2010
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia

7.
Współpraca z Państwową Strażą Pożarną · nawiązanie kontaktu z dyrekcją PSP w Miechowie,
· zorganizowanie wyjazdu uczniów klasy szóstej do PSP w Miechowie: zapoznanie się z pracą strażaka, pojazdami, sprzętem gaśniczym,
konkurencje sprawnościowe
2009/2010 - poświadczenie współpracy
- zdjęcia

8.
Współpraca z Senatem R.P.
· nawiązanie kontaktu z Kancelarią Senatu R.P.
· przygotowanie programu wizyty
· zwiedzanie budynku Senatu i Sejmu R.P.
połączone z symulacją obrad senatu staropolskiego
2009/2010 - poświadczenie współpracy
- zdjęcia

9.
Współpraca z zespołem tańca irlandzkiego i szkockiego COMHLAN.
· nawiązanie kontaktu z zespołem COMHLAN
· zorganizowanie występu zespołu dla szkół z terenu gminy Gołcza: pokaz tańców irlandzkich oraz szkockich wraz z animacją publiczności
2009/2010
- poświadczenie współpracy
- zdjęcia


Podpis nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy
........................................

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.


§ 8. ust. 2. pkt 4. f
uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1.
Inne osiągnięcia zawodowe
· dokumentowanie i gromadzenie innych
osiągnięć zawodowych
cały okres stażu
- nagrody
- podziękowania
- poświadczenia

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju
szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.
Opis i analiza przypadku.
· analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
· opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu
cały okres stażu
- opis i analiza przypadku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.