X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1029
Przesłano:

Program WDN

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lidzbarku Warmińskim

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli

Podstawa prawna: Art. 7, ustawy
Karta Nauczyciela (jednolity tekst
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- DZ U z 2003, nr 118, poz. 1112)

Opracowała: Wioletta Marcinek

Lidzbark Warmiński, 01.10.2006


I WSTĘP

Drogą do nowoczesnej, stale rozwijającej się szkoły jest ciągłe uczenie się i doskonalenie. Jest to podstawowy wymóg i wyzwanie zarówno wobec jednostki, jak i organizacji we współczesnym świecie. Uczyć można się na różne sposoby. Doświadczenia ludzi dowodzą, iż lepiej, szybciej i efektywniej można uczyć się w grupie. Nabycie wielu doświadczeń przez pojedynczego człowieka podlega pewnym ograniczeniom, wymaga wiele czasu. Różnorodne doświadczenia poszczególnych jednostek pracujących w zespole stają się wspólną własnością. Dzieląc się nimi, jedni wzbogacają innych, tworząc podstawowe przesłanie WDN.

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli – to celowy, wspólny proces uczenia się całej rady pedagogicznej (lub jej części) w zakresie:
- dydaktyki przedmiotu
- integracji międzyprzedmiotowej
- ogólnych problemów pedagogicznych

WDN jest prowadzeniem szkoleń dla rady pedagogicznej przez osoby, które uczestniczyły w różnego rodzaju kursach czy studiach podyplomowych i mogą, a nawet powinny, podzielić się nabytą wiedzą.

WDN jest wewnętrznym rozwojem nauczycieli w zakresie swojej specjalności zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym.

WDN jest pracą nauczycieli w różnych zespołach: przedmiotowych, wychowawczych, samokształceniowych, a także całej rady pedagogicznej.

WDN jest organizowaniem dla nauczycieli lekcji otwartych, pokazowych, warsztatów, spotkań z fachowcami z różnych dziedzin.

WDN jest zorganizowanym i zaplanowanym doskonaleniem nauczycieli.


II CELE

1. zmiana roli szkoły w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych pracowników;
2. wybór sposobu zdobywania wiedzy i umiejętności powierzony zostaje nauczycielom;
3. nauczyciele wspierani są przez: doradców metodycznych, firmy szkoleniowe, moderatorów, edukatorów, trenerów, ekspertów itp.;
4. wzmocnienie i wspieranie rozwoju osobowości nauczyciela;
5. poprawienie komunikacji i współpracy w radzie pedagogicznej;
6. wzrost poczucia odpowiedzialności;
7. rozwiązywanie problemów szkolnych i wychowawczych;
8. rozwój kompetencji wychowawczych;
9. rozwój kompetencji dydaktycznych;
10. uczenie się w grupie;
11. ewaluacja;


III ZAŁOŻENIA

1. WDN jest aktywnym podejściem nauczycieli (kadry kierowniczej) do rozwiązywania istniejących w szkole problemów i doskonaleniem kwalifikacji zawodowych w takim zakresie, aby umieć im „stawić czoła”.
2. wymaga od całej społeczności szkolnej poczucia autonomii i zrozumienia, że odpowiedzialność za funkcjonowanie szkoły spoczywa w ich rękach;
3. preferuje dialog i akcentuje zespołowe uczenie się, w którym ważny jest nie tylko efekt, ale i sam proces zmiany osób biorących w nim udział;
4. ma charakter ciągły i nie jest ograniczony w czasie;
5. WDN nie wyklucza doskonalenia nauczycieli poza murami szkoły lub w szkole, ale z udziałem innych osób: moderatorów, edukatorów, trenerów czy ekspertów, a także we współdziałaniu z nauczycielami z innych placówek.
6. Jeżeli szkoła nie jest w stanie poradzić sobie z organizacja WDN powinna skorzystać z pomocy.
7. Po zmianie kwalifikacji zawodowych nauczycieli powinna być zmiana praktyki szkolnej.


IV PROCEDURA WDN

Etap Treść etapu
1. Sformułowanie wymagającego rozwiązania problemu szkoły na podstawie diagnozy istniejącego stanu albo wizji rozwoju
2. Określanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli ( zespołowych i indywidualnych ), tzn. wiedzy i umiejętności, którą powinni posiąść, uzupełnić lub wzbogacić, aby rozwiązać wybrany problem szkoły
3. Opracowania planu doskonalenia nauczycieli tzn. ustalenie sposobów zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwiązania wybranego problemu szkoły
4. Zdobycie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwiązania wybranego problemu – realizacja planu doskonalenia, tj. organizacja i przeprowadzanie szkoleń
5. Zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności do rozwiązania wybranego problemu szkoły, tj.
-zaplanowanie zmiany praktyki szkolnej
-wprowadzenie zmiany w życie
6. Ewaluacje efektów rozwiązania wybranego problemu szkoły:
-ewaluacja zmiany praktyki szkolnej,
-ewaluacja zdobycia przez nauczycieli wiedzy i umiejętności


V. FORMY SZKOLENIOWE

Wiedzę i umiejętności niezbędne do rozwiązywania wybranego problemu szkoły można zdobywać uczestnicząc w różnych formach doskonalenia np.:
- Organizowanych przez szkołę i w szkole dla całej rady pedagogicznej, większych lub mniejszych zespołów czy par nauczycieli;
- Organizowanych przez szkolę dla całej rady pedagogicznej, zespołów lub par, ale poza jej murami np.
- W innej szkole, która interesujący nauczycieli problem już rozwiązuje z dobrym skutkiem,
- W firmie szkoleniowej specjalizującej się w doskonaleniu na ten temat,
- W placówce naukowej zajmującej się badaniami systemów oceniania uczniów w różnych krajach itp.;
- Organizowanych przez różne firmy szkoleniowe oferujące przede wszystkim stacjonarne formy z oderwaniem od pracy dla nauczycieli z różnych szkół;
- Organizowanych przez ośrodki edukacji na odległość, ośrodki doskonalenia otwartego, placówki wirtualne-oferujących doskonalenia dla pojedynczych osób;
- Organizowanych przez nauczycielskie stworzenia zawodowe zajmujące się doskonaleniem nauczycieli poszczególnych przedmiotów lub dziedzin działalności wychowawczej szkoły;
- Organizowanych przez sieci zrzeszające określone kategorie profesjonalistów itp.


Możliwa jest także aktywność indywidualna nauczycieli włączona w wewnątrzszkolny plan doskonalenia, a dotycząca np.:
- Gromadzenia i czytania literatury fachowej na wskazany temat;
- Gromadzenia informacji na dany temat za pośrednictwem Internetu;
- Uczestniczenia w grupach dyskusyjnych omawiających zagadnienia WDN np. za pośrednictwem Internetu;
- Prowadzenia dziennika zawodowego;


Sposoby zdobywania wiedzy i umiejętności przez nauczycieli:
- Konferencje samokształceniowe rady pedagogicznej;
- Dyskusje profesjonalne;
- Obserwacja;
- Odgrywanie roli „krytycznego przyjaciela”;
- Hospitacja koleżeńska;
- Prowadzenie dziennika zawodowego;
- Uczestniczenie w kursach i konferencjach;
- Edukacja na odległość;
- Studiowanie literatury;
- Badanie w działaniu;
- Analiza zdarzeń krytycznych;


VI ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ, KOORDYNATORÓW I LIDERA

Rada Pedagogiczna:
- Wypracowuje strategie rozwoju placówki;
- Wyznacza dziedziny rozwoju szkoły;
- Formułuje cele ogólne i przewiduje efekty;
- Ustala priorytety w pracy;
- Powołuje zespoły koordynujące;
- Powołuje lidera i koordynatorów, którzy wspólnie z dyrektorem odpowiadają za sprawność organizacyjną systemu WDN;

Koordynatorzy:
- Ustalają cele operacyjne;
- Wyznaczają zadania do realizacji oraz harmonogram działań swojego zespołu;
- Koordynują realizację planu na terenie szkoły;
- Dokonują systematycznych przeglądów realizacji planu;

Lider WDN:
- Planowanie doskonalenia zawodowego zgodnie z dziedzinami rozwoju szkoły oraz potrzebami pracowników;
- Organizowanie poszczególnych etapów procesu WDN;
- Koordynowanie realizacji planu;
- Podejmowanie działań mających na celu powiązanie WDN z doskonaleniem oferowanym przez firmy szkoleniowe;
- Udzielanie pomocy nauczycielom doskonalącym kwalifikacje zawodowe;
- Koordynowanie pracy zespołów;
- Ewaluacja poszczególnych działań i rozwiązań podejmowanych w ramach WDN;
- Gromadzenie informacji na potrzeby WDN;
- Współdziałanie z różnymi firmami szkoleniowymi, edukatorami, bibliotekami pedagogicznymi i innymi osobami oraz instytucjami działającymi na rzecz kształcenia ustawicznego nauczycieli;
- Prowadzenie dokumentacji WDN;
- Doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych jako lidera WDN;


VII TEMATYKA WDN

1. Na każdy rok szkolny przyjmuje się priorytety dla doskonalenia i dokształcania nauczycieli podane przez:
- Dyrektora szkoły
- Warmińsko-mazurskiego Kuratora Oświaty
- Wynikające z potrzeb szkoły
2. Na dany rok szkolny tworzony jest plan i harmonogram, którego treść podaje się do wiadomości w ciągu 6 tyg. od rozpoczęcia roku szkolnego w formie załącznika;
3. Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia i dokształcania w szkole diagnozuje się w oparciu o ankietę przeprowadzoną w ostatnim miesiącu nauki ubiegłego roku szkolnego;


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby uczestniczące w badaniu potrzeb pracowników Szkoły w zakresie doskonalenia i dokształcania lub z racji zajmowanego stanowiska mające dostęp do informacji zawartych w ankietach obowiązane są do zachowania tajemnicy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.