X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10209
Przesłano:

Plan wynikowy z j. polskiego dla klasy I gimnazjum specjalnego, semestr I

Tematyka zajęć
Liczba godzin
Wymagania podstawowe
Wymagania rozszerzone
Wprowadzone terminy
Środki dydaktyczne
Termin realizacji

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

O czasowniku
2 Odróżnia formy nieosobowe i osobowe czasownika, uzupełnia zdania czasownikami w odpowiednich formach Wyjaśnia znaczenie czasownika jako części mowy, odmienia czasownik, Czasownik, osoby, liczby, rodzaje „ Zeszyt Ćwiczeń” wrzesień

Obrazy z przeszłości naszej ojczyzny
1 Odczytywanie dosłowne tekstu,Wyszukiwanie odpowiednich informacji, Wyszukiwanie fragmentów i nadawanie im tytułów Mecenas sztuki,narrator Opow.” Czasy Stanisławowskie” wrzesień

Wybitni aryści i uczeni.
1 Poznanie sylwetki Ignacego Krasickiego czytanie utworów pisarza Interpretacja przenośnych znaczeń utworów Wiersz, satyra,komizm „ Ignacy Krasicki”podręcznik, encyklopedia wrzesień

Czytamy bajki Ignacego Krasickiego
1 Głośne czytanie bajek,wyyjaśnianie znaczenia bajek Wyjaśnianie symboli występujących w bajkach Bajka symbol „ Bajki Ignacego Krasickiego” pażdziernik

Poznajemy utwór Jana Ursyna Niemcewicza” Powrót posła”
2 Czytanie ze zrozumienie tekstu,Wymienienie postaci występujących w tekście Czytanie z podziałem na role, analiza opiniiStarosty i Podkomorzego „ Powrót Posła” pażdziernik

Co trzeba wiedzieć jeszcze o czasowniku?
1 Przekształcanie zdań zmieniając jego formy
Odnajdywanie w tekście osobowychi nieosobowych form czasownika Redagowanie opisu używająć czasowników w różnych czasach Zeszyt ćwiczeń, karty pracy Październik

Listy z wakacji” Przygody Miziołka”
2 Czytanie ze zrozumieniem, porządkowanie informacji, Układanie krótkiego streszczenia obu listów streszczenie „ Listy z wakacji” – opowiadanie Październik

Piszemy listy
2 Poznanie elementów składowych listu
Budowanie poprawnego listu, Redagowanie listu prywatnego, wyszczególnienie elementów listu motywacyjnego, list Zeszyt ćwiczeń, pażdziernik

Jak zachowujemy się w górach?
- Wakacyjna przygoda w górach” 2 Przygotowanie do opowiadania o przygodzie w górach, określenie miejsca i czasu akcji Wspólne redagowanie notatki notatka „ Przygoda w górach”- s.15- - podręcznik pażdziernik

Kolejność wydarzeń w opowiadaniu „ Przygoda w górach”
1 Ustne opowiadanie opowiadania, redagowanie planu wydarzeń Zapis planu ramowego wydarzeń Plan ramowy wydarzeń „ Przygoda w górach” s 15 pażdziernik

Dbamy o czystość naszej planety
- Sprzątanie świata
1 Czytanie tekstu poświęconego akcji sprzątania świata ze zrozumieniem, wyciąganie wniosków Tabela o zagrożeniu dla Ziemi encyklopedia pażdziernik

Jak zredagować notatkę?
2 Dzielenie tekstu na akapity i nadanie im tytułów
Wypisywanie z tekstu najważniejszych Wypisywanie z tekstu najważniejszych informacji, uzasadniająć swój wybór informacji Notatka, środki stylistyczne Karta pracy, zeszytćwiczeń pażdziernik

Legenda o królu Arturze
1 Tłumaczenie zjawiska pochodzenia rycerza,porządkowanie chronologiczne wydarzeń Redagowanie charakterystyki postaci charakterystyka Tekst legendy pażdziernik

Jak dzielimy rzeczowniki?
2 Podział rzeczowników,Odmiana
rzeczowników, pisownia „ Nie” z rzeczownikami. Odróżnianie rzeczowników żywotnych i nieżywotnych, własnych i pospolitych Rzeczowniki i ich rodzaje Zeszyt ćwiczeń pażdziernik

Rzeczowniki kłopotliwe
1 Rzeczowniki o nieregularnej odmianie,Poprawny zapis rzeczowników z małej i dużej litery, wypisanie rzeczowników o nieregularnej budowie Stosowanie w wypowiedziach poprawnych form rzeczowników Kary pracy listopad
Jak Zeus ukarał gatatliwego Syzyfa? 1 Czytanie tekstu ze zrozumieniem poprawny zapis nazw własnych Wyszukiwanie fragmentów, wyjaśnianie p[ojęcia „ syzyfowa Praca” mitologia „ Syzyf „ s.73 listopad
Opowiadamy mit o Syzyfie. 1 Wyszukiwanie fragmentów i nadawanie im tytułów Redagowanie planu wydarzeń, opowiadanie mitu „ Syzyf” s.73 listopad

Odwieczne prawa przyrody w micie o Demeter.
1 Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwamie informacji Gromadzenie argumentów, w celu uzasadnienia własnego zdania atrybut Tekst mitu listopad
Midas – złoty król 1 Czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, odczytywanie odpowiednich fragmentów Wskazywanie piękna kultury starożytnej „ Król Midas”s.75 listopad

Dzieciństwo Zeusa Boga Bogów
1 Samodzielne czytanie tekstu, wyszukiwanie informacji, Układanie wypowiedzi na pytania „ Dzieciństwo Zeusa” s.34 Pażdziernik

Mit o Prometeuszu
2 Czytanie ze zrozumieniem, korzystanie z podanych informacji Analiza tekstu, dlaczego Prometeusza nazwano dobroczyńcą ludzkości? , redagowanie notatki Znaczenie imion bogów „ Prometeusz” s.32 listpoad

Konkurs poprawnego czytania mitów
1 Poprawne czytanie tekstów, przestrzeganie znaków przestankowych Samodzielne czytanie tekstów Znaki interukcyjne Teksty mitów listopad

Sprawdzian wiadomości o mitach
1 Sprawdzenie wiadomości dotyczących znajomości mitów test listopad

Bóg i jego dzieło w pieśni Jana Kochanowskiego” Czego chcesz od nas Panie”
2 Poznanie biografii Jana Kochanowskiego,
Określanie nastrojuwiersza Posługiwanie się w opisie utworu kategoriami: obraz poetycki, podmiotlityczny Podmiot liryczny obraz poetycki, hymn, pytanie retoryczne Tekst hymnu listopad

Biblia – książka nad książkami
2 Czytanie ze zrozumieniem tekstu, układanie punktów planu, stosowanie słownictwa związanego z tematyką biblijną Wybieranie i selekcjonowanie informacji, stosowanie bogatego słownictwa Upodobnienia,Pięcioksiąg,biblia „ Księga Rodzaju” w Biblia dla Dzieci” listopad

Bibllijny poemat o stworzeniu świata
4 „ Stworzenie świata”„ Ogród w Edenie”„ Kain i Abel”: Potop” Czytanie ze zrozumieniem tekstów, wyszukiwanie fragmentów i nadawanie im tytułów, interpretacja tekstów Poprawne budowanie zdań, redagowanie notatki listopad

Jesienne zmiany w przyrodzie
1 Czytanie wiersza ze zrozumieniem, próba dokonania interpretacji wiersza Przedstawienie opisów obrazów jesieni, bobór słownictwa Wers, strofa dwuwers J.Tuwim-„ Strofy o póżnym lesie” listopad

Powtórka z alfabetu 1 powtórka znajomości alfabetu, podział na spółgłoski i samogłoski Alfabetyczne szeregowanie wyrazów alfabet listopad
Poznajemy twórczość K.I. Gałczyńskiego 1 Samodzielne czytanie wiersza, dokonywanie interpretacji Redagowanie notatki Wyrazy pokrewne, epitety, porównania „ Kronika Olsztyńska” grudzień

Na czym polega prawdziwa przyjażń?
1 Czytanie tekstu ze zrozumieniem,wyszukiwanie potrzenych informacji Wyjaśnianie słów- oswoić,tworzenie wyrazów pokrewnych, zapis przysłów o przyjażni przyjażń „ Mały Książe” grudzień

Prowadzimy dialog
- Oswój mnie –czytanie z podziałem na role
1 Poprawne czytanie tekstu Dialog, monolog „ Oswój mnie” s.49 grudzień
Układamy dialogi 2 Stosowanie form i sposobów porozumiewania się z ludżmi Redagowanie dialodów i przekształcanie dialogów na opis Dialog, opis. opowiadanie Ćwiczenie s.13 - 20 grudzień

Co jest podstawą przyjażni?
2 Czytanie tekstu ze zrozumieniem, wyszukiwanie fragmentów na temat Układanie zdań ze wzrotami „ wierna przyjażń, redagowanie planu wydarzeń „ Ania zawiera przyjażń z Dianą”s.45 grudzień

Bogurodzica- najstarsza pieśń ojczysta
1 Czytanie ze zrozumieniem tekstu poetyckiegoDostrzeganie w utworze cech gatunkowych pieśni Odnajdywanie i interpretacja głównej myśli w utworze Archaizm, ikona Tekst Bogurodzicy grudzień

O potrzebie tworzenia
1 Określanie tematu wiersza, środków językowych
Odczytywanie głównej myśli w utworze sztuka Tekst wiersza J.Iwaszkiewicza” Chciałbym napisać” grudzień

Wypowiadam się, ale co?
- powtórzenie wiedomości o wypowiedzeniu.
2 Poznanie podstawowych pojęć ze skłani. Świadome stosowanie wiedzy językowej w praktyce Wypowiedzenie,Równoważnik zdania, zdanie Zeszyt ćwiczeń, karty pracy grudzień

Podział wypowiedzeń
1 Rozpoznanie rodzajów wypowiedzeń Redagowanie i analiza różnych rodzajów wypowiedzeń wypowiedzenie Karty pracy, zeszyt ćwiczeń styczeń

Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniach.
1 Umiejętne określenie wypowiedzeń Stosowanie wiedzy w praktyce Karty pracy styczeń

Test wiadomości o wypowiedzeniach. 1 Sprawdzenie umiejętności gramatycznych test styczeń

Przebieg wydarzeńw„ Opowieści wigilijnej” K.Dickensa”
2 Prezentacja najważniejszych wydarzeń, wskazywanie elementów świata przedstawionego, dostrzeganie różnych postaw bohaterów Zachowanie chronoligii wydarzeń, odczytanie prawd ogólnych, dobieranie odpowiednich cytatów Moralność, wartość Tekst opowiadania styczeń
Świat przedstawiony w utworze H.Sienkiewicza” Sachem”
2 Wskazywanie elementów świata przedstawionego, dostrzeganie cech gatunkowych noweli, Odczytanie ogólnego sensu utworu, analizowanie motywów postępowania Sachema. Akcja, retrospekcja, punkt kulminacyjny, nowela Tekst lektury styczeń

Redagujemy wypowiedż użytkową- ogłoszenie
2 Wskazywanie najważniejszych elementów ogłoszenia Samodzielne zredagowanie ogłoszenia ogłoszenie Zeszyt ćwiczeń, karty pracy styczeń
Zaimki – niezastąpieni zastępcy.
2 Zastępowanie różnych części mowy odpowiednimi zaimkami
Poprawne stosowanie zaimków w zdaniu,Klasyfikowanie zaimków Zaimek i jego rodzaje Zeszyt ćwiczeń, karty pracy styczeń

Przebieg wydarzeń w opowiadaniu „ Opowieść wigilijna” K. Dickensa. 2 Prezentacja wydarzeń, wskazanie elementów świata przestawionego, , dostrzeganie różnych postaw bohaterów, Zachowanie chronologii wydarzeń i porządek przyczynowo- skutkowy, odczytywanie prawd ogólnych, dobieranie odpowiednich cytatów Plan wydarzeń wartość, moralność Tekst opowiadania styczeń

O porównaniu w tekście poetyckim.
2 Czytanie tekstu poetyckiego, rozumienie tekstu, wskazywanie porównań Świadome omawianie funkcji porównania,Dobieranie odpowiedniego słownictwa. porównanie Zeszyt ćwiczeń, karty pracy styczeń

Redagujemy wypowiedż użytkowa- ogłoszenie
2 Poprawne stosowanie terminów dotyczących budowy ogłoszenia Samodzielne zredagowanie ogłoszenia ogłoszenie Zeszyt ćwiczeń, karty pracy styczeń

Świat przedstawiony w „ Sachemie” H.Sienkiewicza
2 Wskazywanie elementów konstrukcyjnych Świata przedstawionego, określanie osoby narratora, Posługiwanie się bogatym słownictwem w omawianiu motywów postępowania Sachema. Akcja, retrospekcja, punkt kulminacyjny, nowela Tekst noweli Styczeń

Co to są nieodmienne części mowy?
1 Wskazywanie nieodmiennych części mowy w zdaniu, Tworzy i stosuje stopnie przysłówka Ze względu na przekazywaną informację. Homonim, nieodmienne części mowy Zeszyt ćwiczeń, karty pracy styczeń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.