X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10127
Przesłano:

Test diagnozujący na wstępie do klasy IV (z kartoteką)

TEST DIAGNOZUJĄCY POZIOM OPANOWANYCH UMIEJĘTNOŚCI WYNIESIONYCH Z I ETAPU KSZTAŁCENIA


Imię i nazwisko ucznia: ........................................ klasa: ..........................

□ Bardzo uważnie przeczytaj poniższy tekst.

„O założeniu Ostrowa”

Dawno temu, w miejscu, gdzie teraz znajduje się Ostrów Wielkopolski, rozciągała się ogromna puszcza pełna bagien i małych rzek.
Młody książę, do którego należały ziemie, urządził w tej okolicy polowanie. Trwało ono bardzo długo. Późnym popołudniem książę zranił młodą łanię, jednak zwierzę uciekło w głąb puszczy. Myśliwy gonił za swą zdobyczą i nie zauważył, że oddalił się od innych uczestników polowania.
Książę dwa dni błąkał się po puszczy, był osłabiony głodem, pogryziony przez owady, na bagnach stracił konia i nie miał już nadziei, że uda mu się uratować. Poczuł jednak zapach dymu, ruszył w jego stronę i w lasku ukrytym wśród trzcin znalazł drewniane domostwa. W największej chacie mieszkał gospodarz stojący na czele tego rodu. Dookoła jego zagrody rósł sad. Gospodarz życzliwie przyjął wędrowca i obiecał mu pomóc.
Książę nie zdradził się, kim jest. Gdy wyzdrowiał, dużo jeszcze czasu spędził wśród leśnych ludzi i wspólnie z nimi pracował. Kiedy nadszedł dzień pożegnania, gospodarz wręczył gościowi kosz pełen pięknych jabłek, aby odwdzięczyć się za trud i pracę. Młody człowiek obiecał, że wkrótce tu wróci.
Kiedy nastała zima, do małej wioski w puszczy przyjechał wspaniały orszak książęcy. Gospodarz zdziwił się, rozpoznając w księciu swego gościa, książę zaś rzekł: - Przyjechałem tu podziękować ci za wszystko. Wytniemy las wokół, osuszymy bagna i zbudujemy tu miasto. W jego herbie będą klucze, symbol pokoju i jabłko, symbol obfitości.

1. Odpowiedz pełnymi zdaniami (nie przepisuj fragmentów z tekstu):
a) Dlaczego książę zabłądził w lesie w czasie polowania?
........................................
b) Jak gospodarz podziękował za pracę swemu gościowi?
........................................
c) O jakiej porze roku do leśnych ludzi przybył orszak książęcy?
........................................
d) Co dawniej znajdowało się w miejscu, gdzie dziś jest nasze miasto?
........................................
e) Jak długo błąkał się po lesie książę zanim trafił do domu gospodarza?
........................................
..........p./10p.
2. Podane wydarzenia ułóż w odpowiedniej kolejności – wpisz numery w kratki.
Samotna wędrówka słabego księcia przez las.

Powrót do zdrowia i życie wśród leśnych ludzi.

Polowanie i pogoń za ranną łanią.

Oddalenie się od towarzyszy.

Ponowna wizyta księcia w wiosce.

Dotarcie do małej osady.
..........p./6p.
3. Wypisz z tekstu po cztery:

a) czasowniki: ........................................
b) rzeczowniki: ........................................
c) przymiotniki: ........................................
..........p./6p.
4. Wypisz z tekstu dwa wyrazy rozpoczynające się samogłoską:
........................................
..........p./2p.
5. W zdaniu: „Gospodarz życzliwie przyjął wędrowca i obiecał mu pomóc” – wyraz życzliwie oznacza (podkreśl tylko jedną odpowiedź):
a) niegrzecznie,
b) składając mu życzenia,
c) serdecznie,
d) sprawiedliwie,
e) pospiesznie,
f) z wdzięcznością.
..........p./1p.
6. Uzupełnij zdania:
a) Nazwę Ostrów Wielkopolski zapisujemy wielkimi literami, ponieważ ........................................
b) Wyraz gospodarz piszemy przez RZ, ponieważ ........................................
........................................
..........p./2p.
7. Odmień przez osoby czasowniki:
szukać – czas teraźniejszy
liczba pojedyncza
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................ liczba mnoga
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
pracować – czas przeszły
liczba pojedyncza
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................ liczba mnoga
1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
..........p./12p.

8. Uporządkuj w kolejności alfabetycznej podane nazwy miast:

GDAŃSK, WARSZAWA, OSTRÓW, KATOWICE, WROCŁAW, POZNAŃ, WAŁBRZYCH, KALISZ, SOPOT, ZAKOPANE
........................................
..........p./5p.
9. Wyobraź sobie, że wieczorem spotkałeś na podwórku dziecko, które się zgubiło. Zapisz w pięciu punktach – co zrobisz.

........................................

..........p./10p.


SPRAWDŹ JESZCZE RAZ, CZY ODPOWIEDZIAŁEŚ NA WSZYSTKIE PYTANIA.
WYPEŁNIONY TEST ODDAJ NAUCZYCIELOWI.


SUMA PUNKTÓW: ................/ 54p. (.....................%)

........................................


Opracowanie testu: mgr K. Łukaszewska
Tekst „O założeniu Ostrowa” na podstawie legendy E. Kor - Walczaka
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim


„O ZAŁOŻENIU OSTROWA”


KARTOTEKA TESTU
DIAGNOZUJĄCEGO
POZIOM OPANOWANYCH UMIEJĘTNOŚCI
WYNIESIONYCH Z I ETAPU KSZTAŁCENIA


TEST DIAGNOZUJĄCY POZIOM OPANOWANYCH UMIEJĘTNOŚCI
WYNIESIONYCH Z I ETAPU KSZTAŁCENIA

Test obejmuje zagadnienia treści polonistycznych obowiązujących – zgodnie z podstawą programową – w I etapie kształcenia.

Uczniowie objęci testem: uczniowie rozpoczynający naukę w klasie IV

Cel testu: zdiagnozowanie opanowania materiału obejmującego treści polonistyczne z pierwszego etapu kształcenia, ocena umiejętności pracy z tekstem, ocena umiejętności pisania krótkiej wypowiedzi samodzielnej na zadany temat.

• Przewidywane efekty: Uczniowie oswajają się z formą testu, nauczyciel zdiagnozuje stan wiedzy i umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Dzięki wynikom testu będzie można określić, które partie materiału należy powtórzyć, jak rozłożyć w czasie powtórki oraz lekcje wprowadzające nowy materiał gramatyczny i językowy. Określone zostaną najczęściej popełniane przez uczniów błędy (językowe, gramatyczne, stylistyczne i ortograficzne), co pozwoli na wprowadzenie dodatkowych ćwiczeń dla uczniów. Dodatkowo diagnoza stanie się zbiorem swoistych wskazówek dla nauczycieli nauczania początkowego.

• Sposób ewaluacji: Opracowanie wyników testu z zestawieniem punktacji za poszczególne zadania i określenia zadań sprawiających najmniej i najwięcej trudności. Podsumowanie wyników i wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy w tym zespole klasowym oraz dla nauczycieli nauczania początkowego.

• Obowiązujące zagadnienia:
Gramatyka: rozpoznawanie części mowy: rzeczownik, czasownik i przymiotnik, wypisywanie ich z tekstu, odmiana wskazanych czasowników przez osoby w czasie teraźniejszym i przeszłym, rozpoznawanie samogłosek i spółgłosek.
Ortografia i interpunkcja: wykazanie się znajomością podstawowych zasad ortografii (pisownia wielkich liter, pisownia wyrazów z „ó” i „rz” wymiennym i w zakończeniach). Ponadto w swojej wypowiedzi pisemnej uczniowie będą musieli wykazać się znajomością zasad interpunkcji i ortografii.
Pisanie: redagowanie twórczej wypowiedzi (przynajmniej pięciozdaniowej) na temat pośrednio związany z tekstem, uczeń powinien wskazać logiczne rozwiązanie problemu, zapisać około pięciu rzeczowych argumentów nierozwiniętych.
Rozumienie tekstu: uczeń powinien wykazać się rozumieniem tekstu czytanego cicho: odpowiedzieć na pytania do tekstu, ułożyć do niego dwa pytania samodzielnie, ustalić kolejność zdarzeń, wskazać wyrazy bliskoznaczne (na podstawie kontekstu wypowiedzi).


KRYTERIA I STANDARYZACJATESTU
„O ZAŁOŻENIU OSTROWA”
TEST DIAGNOZUJĄCY POZIOM OPANOWANYCH UMIEJĘTNOŚCI
WYNIESIONYCH Z I ETAPU KSZTAŁCENIA

Typ zadań:
• 8 zadań wymagających krótkiej odpowiedzi, rozwiązania zadania gramatycznego i wyszukania wyrazów w tekście, 1 zadanie wymagające dłuższej odpowiedzi na wskazany temat.

TEST REALIZUJE TREŚCI ŚCIEŻKI Wychowanie regionalne – dziedzictwo kulturowe regionu

• Uczeń: Cicho czyta tekst, odpowiada logicznie, pełnym zdaniem na temat tekstu. . (zdania muszą być logiczne i komunikatywne) (kategoria A,B / Forma zadania KW, poziom wymagań P)
• Dostrzega związki przyczynowo-skutkowe, ustala kolejność zdarzeń. (A,B/ KW/P)
• Rozpoznaje i wypisuje z tekstu wskazane części mowy. (A,B/KW,P)
• Rozróżnia samogłoski i spółgłoski, wskazuje wyrazy rozpoczynające się samogłoską. (A,B/KW,P)
• Rozpoznaje i wyszukuje wyrazy bliskoznaczne. (A,B/KW,P)
• Wskazuje poprawne zasady ortograficzne. (A,B/KW,P)
• Odmienia wskazane czasowniki w różnych czasach. (A,B/KW,P)
• Porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej wg pierwszej, pierwszej i drugiej, pierwszej, drugiej i trzeciej litery. (A,B/ KW,P)
• Redaguje samodzielną, pięciopunktową wypowiedź na zadany temat. (C,RW,P)

Poziom wymagań:
P – podstawowe
R – rozszerzone
D – dopełniające

Kategorie celu:
A – zapamiętanie wiadomości
B – zrozumienie wiadomości
C – zastosowanie wiadomości w praktyce

Formy wypowiedzi:
KW – krótka odpowiedź
RW – rozszerzona odpowiedź


TABELA ODPOWIEDZI DO TESTU
DIAGNOZUJĄCEGO POZIOM OPANOWANYCH UMIEJĘTNOŚCI
WYNIESIONYCH Z I ETAPU KSZTAŁCENIA

1. Uczeń musi odpowiedzieć pełnym zdaniem
Książę zabłądził w lesie, ponieważ gonił ranne zwierzę.
Gospodarz podarował gościowi koszyk jabłek.
Orszak księcia przybył do wioski zimą.
W miejscu, gdzie dziś jest Ostrów była puszcza.
Książę błąkał się po lesie dwa dni.
(Za każdą prawidłową odpowiedź (uczeń musi odpowiedzieć pełnym zdaniem) 2 p., za odpowiedź niepełną 1 p.
0 - 10p.)
2.
• Polowanie i pogoń za ranną łanią.
• Oddalenie się od towarzyszy.
• Samotna wędrówka słabego księcia przez las.
• Dotarcie do małej osady.
• Powrót do zdrowia i życie wśród leśnych ludzi.
• Ponowna wizyta księcia w wiosce.
(Za poprawną kolejność po 1 p. za wydarzenie. Punktacja do pierwszego błędu. 0 – 6p.)

3. Np. a) urządził, rozciągała, zdradził, obiecał,
b) puszcza, książę, jabłka, miasto,
c) ogromna, piękne, mała, młody,
(Za każdy wyraz 0,5p. 0 – 6p.)

4. Np. uczestnik, Ostrów, okolica, owady, orszak, obfitość, obiecać, uciekło, oddalić, udać, uratować, osłabiony, ukryty, odwdzięczyć, osuszyć (forma gramatyczna nie jest istotna) (Za każdy wyraz 1 p. 0– 2p.)
5. d) serdecznie (0 – 1p.)
6.
a) ... nazwy miast piszemy wielkimi literami / ... jest to nazwa miasta/ ...jest to nazwa własna
... wyraz ma końcówkę „arz”/ ... wymienia się na „r” w wyrazie „gospodarski” (Za każdą odpowiedź 1 p. 0 – 2p.)

7. Za każdy dobrze odmieniony wyraz 1 p. 0 – 12p.

8. Gdańsk, Kalisz, Katowice, Ostrów, Poznań, Sopot, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zakopane (Za każdy wyraz w prawidłowej kolejności 0,5p. Punktacja – do pierwszego błędu. 0 – 5p.)

9. Kryteria punktowania wypowiedzi pisemnej: - napisanie pięciu zdań przynajmniej w części odnoszących się do tematu i użyć w nich sensownych, rzeczowych argumentów nierozwiniętych (np. zaprowadzę dziecko do domu, powiem o nim rodzicom, zapytam, jak się nazywa i gdzie mieszka, dam dziecku ciepłą kolację itp.)
- uczeń stosuje normy gramatyczne, słownictwo jest poprawne.
(Za każdy logiczny argument o poprawnym zapisie ortograficznym, interpunkcyjnym i gramatycznym – 2p.
0 – 10p.)

SUMA: 54p.

KRYTERIA OCENIANIA
TESTU DIAGNOZUJĄCEGO POZIOM OPANOWANYCH UMIEJĘTNOŚCI WYNIESIONYCH Z I ETAPU KSZTAŁCENIA


Kryteria ustalone zgodnie z obowiązującym w szkole Przedmiotowym Systemem Oceniania z języka polskiego dla klas IV – VI.

Celujący: 100%
Bardzo dobry: 99%-90%
Dobry: 89%-75%
Dostateczny: 74%-51%
Dopuszczający: 50%-35%
Niedostateczny: 34%-0%


Opracowanie kartoteki testu: mgr Katarzyna Łukaszewska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.