X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10126
Przesłano:

Międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny

MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT EDUKACYJNY

DLA KLAS I – VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. MIESZKA I
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

NA ROK SZKOLNY 2010/2011

„Nasz region, nasz kraj”
CZĘŚĆ I
„Fryderyk Chopin – rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”

CZĘŚĆ II
„Muzyka i poezja spod ostrowskiego nieba – Krzysztof Komeda Trzciński i Aleksandra Kiełb – Szawuła”

Autor projektu:
mgr K. Łukaszewska


CZĘŚĆ I
„Fryderyk Chopin -
rodem warszawianin, sercem Polak,
a talentem świata obywatel...”


WSTĘP
Uchwałą Sejmu RP rok 2010 ogłoszony został Rokiem Fryderyka Chopina w związku z przypadającą w lutym (marcu) dwusetna rocznicą urodzin kompozytora.
Fryderyk Chopin to najwybitniejszy polski kompozytor, jeden z czołowych przedstawicieli romantyzmu na świecie. Dzieła stworzone przez Chopina to jeden z największych skarbów polskiej kultury, a ich bezpośredniość oddziaływania i uniwersalne piękno przemawiają do odbiorców bez względu na różnice geograficzne, kulturowe, rasowe i wiekowe.
Kultywowanie pamięci o polskim kompozytorze oraz znajomość jego spuścizny to z całą pewnością powinność wszystkich Polaków – także uczniów naszej szkoły, dlatego celem projektu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości wielkiego romantyka, a także przybliżenie wiedzy o współczesnych mu czasach, jednej z najbardziej płodnych epok w sztuce polskiej i europejskiej. Dodatkowo projekt ma zwrócić uwagę na związki Fryderyka Chopina z naszym regionem.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- uświadomienie istoty obchodów Roku Chopinowskiego;
- propagowanie muzyki Fryderyka Chopina;
- wzbudzenie zainteresowania muzyką poważną;
- pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości kompozytora;
- pogłębianie wiedzy o epoce i ówczesnych realiach;
- kształcenie umiejętności właściwego odbioru sztuki – w tym muzyki i malarstwa;
- pogłębianie wiedzy o związkach kompozytora z Wielkopolską;
- integrowanie zespołów klasowych;
- umiejętne dzielenie się własną wiedzą, doświadczeniami i osiągnięciami.

1. CZAS TRWANIA PROJEKTU
Pierwsza część projektu edukacyjnego rozpoczyna się we wrześniu 2010 roku – udziałem jak największej liczby uczniów w Rajdzie Chopinowskim, kończy w grudniu – prezentacją zadań przydzielonych klasom. Tematyka pierwszej części projektu zaznaczona będzie również podczas obchodów Dnia Patrona – uczniowie wraz z wychowawcami będą pracować nad realizacją przydzielonych im zadań, ponadto akcenty chopinowskie zawierać będzie przedstawienie przygotowywane przez uczniów z okazji uroczystego ślubowania klas I.

2. ADRESACI
Adresatami projektu edukacyjnego są uczniowie klas I – VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim, pracujący pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów oraz wychowawców.

3. FORMY REALIZACJI
Prace związane z projektem będą przebiegać w formach – zbiorowej, grupowej i indywidualnej.

4. METODY PRACY
Metody pracy zależeć będą w dużej mierze od założeń nauczycieli przedmiotów, którzy realizować będą poszczególne tematy, jednak do najważniejszych należą: dyskusja, pogadanka, gazetka, plakat, karta pracy, prezentacja i inne metody aktywizujące.

5. SPODZIEWANE EFEKTY
Po zakończeniu projektu uczniowie:
- potrafią podać najważniejsze fakty związane z Fryderykiem Chopinem (w tym datę urodzin i śmierci, miejsce pochowku i złożenia serca, wytłumaczyć przyczynę dwojakiego sposobu zapisu nazwiska kompozytora);
- znają najważniejsze tytuły utworów kompozytora;
- znają najważniejsze fakty ważne dla romantyzmu;
- wiedzą o związkach artysty z naszym regionem;
- potrafią współpracować w zespołach rówieśniczych;
- potrafią wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł;
- potrafią dokonać prezentacji osiągnięć grupy i klasy.

6. SPOSÓB EWALUACJI
Podsumowaniem prac nad pierwszą częścią projektu będzie prezentacja zadań wszystkich klas. Zadaniem uczniów będzie wykonanie wskazanych form (plakat, mapa, wystawa, żywa wystawa, prezentacja multimedialna) na zadany temat związany z kompozytorem lub epoką.

7. ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ
Koordynator – Katarzyna Łukaszewska;
Odpowiedzialni za pracę zespołów klasowych – wychowawcy klas;
Odpowiedzialni za realizację tematów – nauczyciele przedmiotów;
Do włączenia się w prace nad projektem serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli naszej szkoły.

8. PRZEBIEG PRAC
Lp. Działania Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Przedstawienie projektu RP. K. Łukaszewska 30.08.2010
2. Losowanie zadań dla klas. K. Łukaszewska wrzesień 2010
3. Zapoznanie z projektem oraz celami i zadaniami uczniów klas IV – VI. wychowawcy godzina wychowawcza wrzesień 2010
4. Rajd Chopinowski. organizatorzy wrzesień 2010
5. Czas na realizację tematów lekcyjnych w poszczególnych klasach. nauczyciele przedmiotów wrzesień/
październik 2010
6. Czas na realizację zadań przydzielonych klasom. wychowawcy październik/
listopad 2010
7. Podsumowanie i prezentacja zadań. K. Łukaszewska grudzień 2010

9. REALIZACJA PROJEKTU W KLASACH IV - VI
9.1. ZADANIA DLA KLAS

(Zadania będą losowane przez wychowawców klas)
Klasy IV:
- Fryderyk Chopin w Wielkopolsce – MAPA (format i technika dowolne)
- Fryderyk Chopin w Wielkopolsce – ALBUM (format i technika dowolne)
- Życie i twórczość Fryderyka Chopina – ALBUM (format i technika dowolne)
- Fryderyk Chopin na tle epoki – PLAKAT (format i technika dowolne)

KLASY V:
- Tak żyli i wyglądali ludzie w czasach Chopina – ŻYWA WYSTAWA / WYSTAWA
- Życie w czasach Chopina – PLAKAT (format i technika dowolne)
- Jaką epoką był romantyzm? – PLAKAT (format i technika dowolne)
- Fryderyk Chopin – niezwykłe dziecko – SCENKI lub PRZEDSTAWIENIE (maksymalnie 10 minut)
KLASY VI:
- Jaką epoką był romantyzm? – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
- Życie i twórczość Fryderyka Chopina – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
- Najważniejsze miejsca w Polsce i w Europie związane z Chopinem – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
-- Fryderyk Chopin – natchnieniem dla innych twórców – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
W realizację zadań należy zaangażować wszystkich uczniów w klasie – każdy powinien być za coś odpowiedzialny, każdy też powinien zostać za swój wkład pracy i zaangażowanie na rzecz klasy oceniony. Do prezentacji zadań wychowawca wyznacza niezbędną liczbę uczniów (plakaty i albumy prezentuje maksymalnie dwoje uczniów, prezentację multimedialną przedstawia uczeń wraz z nauczycielem).


9.2. TEMATYKA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Lp. Temat lekcji Przedmiot Realizujący
1. Twórczość Fryderyka Chopina. muzyka xxxxxxx
2. Śladami Fryderyka Chopina po Wielkopolsce. przyroda xxxxxxx
3. Epoka, w której żył Fryderyk Chopin. historia xxxxxxx
4. Chopin w sieci – informacje o kompozytorze w Internecie. informatyka xxxxxxx
5. Fryderyk Chopin natchnieniem dla malarzy i dla nas. plastyka xxxxxxx
6. Fryderyk Chopin w literaturze pięknej. j. polski xxxxxxx
7. Chopin i jego twórczość w cyfrach... matematyka xxxxxxx
8. Najsłynniejsi kompozytorzy niemieccy. Słownictwo związane z muzyką. j. niemiecki xxxxxxx
9. Najsłynniejsi kompozytorzy angielscy. Słownictwo związane z muzyką. j. angielski xxxxxxx
10. Jak i gdzie szukać informacji o Fryderyku Chopinie? zajęcia biblioteczne xxxxxxx

Lekcje realizowane są w ramach scenariuszy i pomysłów własnych nauczycieli we wszystkich klasach IV – VI. Na wszystkich poziomach mogą obowiązywać te same scenariusze. Termin realizacji zależy od uczących, jednak zajęcia muszą zostać zrealizowane przed zakończeniem projektu.


10. REALIZACJA ZADAŃ W KLASACH I – III
10.1. ZADANIA DLA KLAS
Na zakończenie I części projektu uczniowie przygotowują wystawy:
KLASY I przygotowują wystawę portretów Fryderyka Chopina – w dowolnej formie plastycznej (rysunek, rzeźba).
KLASY II przygotowują wystawę prac plastycznych inspirowanych muzyką Fryderyka Chopina – „Nutą malowane”.
KLASY III przygotowują wystawę map „Tu był Fryderyk Chopin” (forma i wielkość dowolna).
10.2. TEMATYKA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH
Lp. Temat zajęć Zakres Klasa
1. Od Frycka do Fryderyka – poznajemy największego polskiego kompozytora. edukacja
polonistyczna I
2. Jak wyglądał Fryderyk Chopin? Tworzymy portrety przy muzyce. edukacja plastyczna/
muzyczna I
3. Z Fryderykiem Chopinem podróżujemy po Polsce i Wielkopolsce. edukacja środowiskowa II
4. Nutą malowane – inspiracje muzyką Fryderyka Chopina. edukacja plastyczna/
muzyczna II
5. Z Fryderykiem Chopinem podróżujemy po stolicach Europy. edukacja środowiskowa III
6. Jakie dzieła tworzył Fryderyk Chopin? edukacja muzyczna III

Zajęcia realizowane są według pomysłów własnych nauczycieli we wszystkich klasach I - III. Termin realizacji zależy od uczących, jednak zajęcia muszą zostać zrealizowane przed zakończeniem projektu.


CZĘŚĆ II
„Muzyka i poezja
spod ostrowskiego nieba
– Krzysztof Komeda Trzciński
i Aleksandra Kiełb – Szawuła”


WSTĘP
Ostrów Wielkopolski jest miastem, w którym odbywa się kilka cyklicznych imprez kulturalnych – w tym o charakterze muzycznym i poetyckim. Wśród ostrowian znajduje się wielu twórców znanych w kraju, a nawet na świecie. Do II części projektu wybrani zostali Aleksandra Kiełb Szawuła, która co prawda urodziła się w Koszalinie, jednak od ponad dziesięciu lat mieszka w naszym mieście. To nie tylko znakomita poetka, ale i autorka wielu znanych tekstów muzycznych, znana jest również w kraju jako wokalistka zespołu Stare Dobre Małżeństwo.
Na świecie znany jest inny ostrowianin (za sprawą muzyki wykorzystywanej w filmach między innymi Romana Polańskiego) Krzysztof Komeda Trzciński. Urodziny w Poznaniu przez wiele lat mieszkał w Ostrowie, tu chodził do szkoły i zdawał egzamin maturalny w Gimnazjum Męskim. Uczniowie rzadko wiedzą, dlaczego ostrowskie kino nazywa się Komeda, nie znają też twórczości tego wybitnego jazzmana.

CELE SZCZEGÓŁOWE
- uświadomienie roli Ostrowa na mapie kulturalnej Polski;
- propagowanie muzyki Krzysztofa Komedy Trzcińskiego;
- wzbudzenie zainteresowania jazzem;
- propagowanie twórczości Aleksandry Kiełb Szawuły;
- wzbudzenie zainteresowania poezją;
- kształcenie umiejętności właściwego odbioru sztuki – w tym muzyki i poezji;
- pogłębianie wiedzy o związkach sławnych ludzi z Ostrowem;
- integrowanie zespołów klasowych;
- umiejętne dzielenie się własną wiedzą, doświadczeniami i osiągnięciami.


1. CZAS TRWANIA PROJEKTU
Druga część projektu edukacyjnego rozpoczyna się w styczniu 2011 roku, kończy w maju – wystawą prac uczniów.

2. ADRESACI
Adresatami projektu edukacyjnego są uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim, pracujący pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów oraz wychowawców. Częściowo elementy projektu realizowane będą w klasach I – III.

3. FORMY REALIZACJI
Prace związane z projektem będą przebiegać w formach – zbiorowej, grupowej i indywidualnej.

4. METODY PRACY
Metody pracy zależeć będą w dużej mierze od założeń nauczycieli przedmiotów, którzy realizować będą poszczególne tematy, jednak do najważniejszych należą: dyskusja, pogadanka, gazetka, plakat, karta pracy, prezentacja i inne metody aktywizujące.

5. SPODZIEWANE EFEKTY
Po zakończeniu projektu uczniowie:
- potrafią podać najważniejsze informacje o Krzysztofie Komedzie Trzcińskim, Aleksandrze Kiełb Szawule;
- znają tematykę utworów ostrowskiej poetki;
- potrafią rozpoznać muzykę jazzową pośród innych gatunków;
- znają nazwy najważniejszych imprez kulturalnych w naszym mieście;
- potrafią współpracować w zespołach rówieśniczych;
- potrafią wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł;
- potrafią dokonać prezentacji osiągnięć grupy i klasy.

6. SPOSÓB EWALUACJI
Podsumowaniem prac nad drugą częścią projektu będzie prezentacja prac wykonanych przez uczniów wszystkich klas. Zadaniem uczniów będzie wykonanie ilustracji do wierszy, ilustracji inspirowanych muzyką oraz pamięciowe opanowanie tekstów poetyckich.

7. ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJĘ
Koordynator – Katarzyna Łukaszewska;
Odpowiedzialni za pracę zespołów klasowych – wychowawcy klas;
Odpowiedzialni za realizację tematów – nauczyciele przedmiotów;
Do włączenia się w prace nad projektem serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli naszej szkoły.

8. PRZEBIEG PRAC
Lp. Działania Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Zapoznanie z projektem oraz celami i zadaniami uczniów klas IV – VI. wychowawcy godzina wychowawcza styczeń 2011
2. Analiza wybranych tekstów poetyckich Aleksandry Kiełb Szawuły. xxxxxxx luty 2011
3. Wieczór poezji przy świecach – spotkanie z p. A. Kiełb Szawułą. xxxxxxx marzec 2011
4. Krzysztof Komeda Trzciński i jego jazz. xxxxxxx marzec 2011
5. Ilustrujemy ulubione teksty poetyckie ostrowskiej poetki. xxxxxxx kwiecień 2011
6. Podsumowanie prac nad projektem. K. Łukaszewska
wychowawcy maj 2011

10. REALIZACJA PROJEKTU W KLASACH IV - VI
Klasy IV:
- Na zakończenie projektu uczniowie wykonują ilustrację do wybranego utworu Aleksandry Kiełb Szawuły (PLASTYKA).
KLASY V:
- Na zakończenie projektu uczniowie uczą się wybranego tekstu Aleksandry Kiełb Szawuły na pamięć (JĘZYK POLSKI).
KLASY VI:
- Na zakończenie projektu uczniowie tworzą wybraną techniką ilustrację inspirowaną muzyką Krzysztofa Komedy Trzcińskiego (GODZINA WYCHOWAWCZA).

11. REALIZACJA ZADAŃ W KLASACH I – III
Uczniowie klas I – III analizują wybrany tekst Aleksandry Kiełb Szawuły dla dzieci.
Uczniowie klas I i II wykonują ilustrację do tekstu, natomiast uczniowie klas III opanowują tekst pamięciowo.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.