X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 10019
Przesłano:

W jaki sposób odbieramy wrażenia wzrokowe? Konspekt lekcji biologii

Przedmiot nauczania : Biologia
Klasa : II
Typ szkoły: Technikum
Dział programowy: Organizm człowieka jako zintegrowana całość.
Temat lekcji: W jaki sposób odbieramy wrażenia wzrokowe?.

I. Cele ogólne:
1. Zapoznanie uczniów z budową i funkcjonowaniem ludzkiego oka oraz wadami i chorobami narządu wzroku.

II. Cele operacyjne::
1. Wiadomości
a) Zapamiętanie
Uczeń potrafi:
-wymienić i wskazać na schemacie elementy budujące narząd wzroku
-wymienić elementy ochronne oka
-wymienić najczęstsze wady i schorzenia oka [E.Z.]*

b) Rozumienie
Uczeń potrafi:
-wyjaśnić, na czym polega proces akomodacji
-omówić rolę poszczególnych elementów oka w wytwarzaniu obrazów
-wyjaśnić rolę siatkówki w procesie widzenia

2. Umiejętności przedmiotowe
a) Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych
Uczeń potrafi:
-scharakteryzować budowę i rolę poszczególnych elementów oka w wytwarzaniu obrazów
-scharakteryzować powszechnie występujące wady wzroku i choroby oczu [E.Z.]*

b) Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych
Uczeń potrafi:
-przewidzieć konsekwencje braku dbałości o stan wzroku [E.Z.]*
-scharakteryzować fizjologię widzenia

3. Umiejętności kluczowe
Uczeń potrafi:
-współdziałać w zespole
-utożsamiać się z grupą
-czytać tekst ze zrozumieniem
-skutecznie komunikować się

4. Postawy i przekonania
Po zajęciach uczeń powinien:
-zdawać sobie sprawę, jak wielkie znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku ma jego własne postępowanie [E.Z.]*
-mieć świadomość konieczności przeprowadzania badań wzroku [E.Z.]*

III . Metody pracy:
-metoda IGSAW- klasowa układanka
-praca z tekstem źródłowym

IV. Środki dydaktyczne:
-plansze ścienne: Budowa oka
-model budowy oka
-foliogramy: Budowa oka
-materiały dla uczniów przygotowane przez nauczyciela


V. Przebieg lekcji:

1. Faza wstępna ( ok. 5 minut)

-sprawy organizacyjno- porządkowe:
sprawdzenie obecności uczniów
sprawdzenie pracy domowej
pytania i polecenia sprawdzające stopień opanowania wiedzy i umiejętności z poprzedniej lekcji oraz nawiązujące do nowego tematu
-podanie tematu lekcji
-zapoznanie uczniów z celami lekcji oraz metodą pracy
-przypomnienie zasad pracy w zespole

2. Faza realizacji (ok. 30 minut)
Praca na lekcji przebiega w IV etapach.
Etap I. Indywidualne uczenie się rozdanego tekstu.
Nauczyciel dzieli uczniów na 4-osobowe zespoły . Każdy członek grupy otrzymuje swoją część do opanowania, a grupa ma razem całość materiału (a + b + c + d). W pozostałych zespołach jest tak samo. (ok. 5 minut).
ZESPÓŁ 1. – 1A, 1B, 1C, 1D
ZESPÓŁ 2.- 2A, 2B, 2C, 2D
ZESPÓŁ 3. – 3A, 3B, 3C, 3D
ZESPÓŁ 4.- 4A, 4B, 4C, 4D
A 1, 2, 3, 4 – tekst „Budowa ludzkiego oka”
B 1, 2, 3, 4 – tekst „ Rola pręcików i czopków w odbieraniu wrażeń wzrokowych”
C 1, 2, 3, 4 – tekst „Proces odbierania wrażeń wzrokowych”
D 1, 2, 3, 4 –tekst „Wady i schorzenia narządu wzroku”

Etap 2. Spotkania w grupach eksperckich.
Uczniowie z poszczególnych zespołów, opracowujący ten sam fragment materiału, spotykają się w grupach ekspertów. Tam porządkują swoją wiedzę, wyjaśniają wątpliwości, uzgadniają wspólne stanowisko, wyjaśniają niezrozumiałe pojęcia oraz zastanawiają się w jaki sposób najlepiej nauczyć pozostałych członków swoich grup danej partii materiału. (ok. 5 minut)
ZESPÓŁ A. – 1A, 2A, 3A, 4A
ZESPÓŁ B.- 1B, 2B, 3B, 4B
ZESPÓŁ C. – 1C, 2C, 3C, 4C
ZESPÓŁ D.- 1D, 2D, 3D, 4D

Etap 3. Eksperci wracają do swoich grup macierzystych. Przekazują swoją wiedzę uzgodnioną
z grupą ekspercką pozostałym członkom grupy.
Wzajemnie przekazują sobie wiadomości. (ok. 20 minut)

ZESPÓŁ 1. – 1A, 1B, 1C, 1D
ZESPÓŁ 2.- 2A, 2B, 2C, 2D
ZESPÓŁ 3. – 3A, 3B, 3C, 3D
ZESPÓŁ 4.- 4A, 4B, 4C, 4D

3. Faza powtórzeniowa. ( ok. 10 minut)

Etap 4.
Sprawdzenie wiedzy uczniów z poszczególnych
zagadnień.
Ocena wiadomości i aktywnego samokształcenia.
Podsumowanie lekcji przez nauczyciela.
Zadanie pracy domowej.


* realizacja ścieżki prozdrowotnej


Opracowała: Barbara Chęcińska - Nagłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.