X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 996
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko: Ewelina Kozieł
Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół w Obicach
Opiekun stażu:
TERMINARZ:
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2007r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2008r.
CEL GŁÓWNY: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia


ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA SZKOŁY *(§6 ust.2 pkt 1)
ZADANIA:
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
3. Poznanie przepisów dotyczących szkolnictwa w Polsce (Dziennik Ustaw MEN, przepisy BHP, Karta Nauczyciela)
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją
5. Uczestnictwo w działaniach wewnątrzszkolnych
6. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu

FORMY REALIZACJI
1. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli , śledzenie
informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
2. Rozmowy, hospitacje
3. Analiza tych dokumentów, umówienie ich treści z opiekunem stażu
4. Prowadzenie dzienników lekcyjnych i konspektów oraz zapoznanie się z :
-statutem szkoły
-programem dydaktyczno-wychowawczym
-wewnątrzszkolnym systemem oceniania
5. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, współpraca z innymi nauczycielami, wychowawcami moich uczniów, ich rodzicami, praca w zespołach przedmiotowych
6. Planowanie i organizacja, lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu szkoły, współpraca w realizacji planu rozwoju szkoły, regulaminu
7. Gromadzenie i opis dokumentów , działań, programów, scenariuszy, wydarzeń, itp.
Analiza własnych działań i ocena skuteczności
8. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju

DOWODY REALIZACJI
1. Napisanie niniejszego planu rozwoju, rozpoczęcie stażu z początkiem pracy w szkole
2. Współpraca z opiekunem stażu
3. Sprawozdanie ze spotkania z opiekunem stażu, notatki z analizy dokumentów
4. Zapisy w dziennikach, konspekty
5. Zaświadczenia, obecność na zebraniach i radach pedagogicznych
6. Dokumentacja szkolna, zapisy w dziennikach
7. Wspomniane dokumenty
8. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju


UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ SZKOŁY *(§6 ust.2 pkt 2)
ZADANIA
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy dobierając podręczniki, zeszyty ćwiczeń, testy diagnostyczne, plany wynikowe
2. Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas
3. Obserwacja zajęć u opiekuna stażu i innych nauczycieli
4. Hospitacje na własnych lekcjach co najmniej raz w miesiącu
5. Doskonalenie własnego warsztatu pedagogicznego. Ukończenie studiów magisterskich.
6. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych

FORMY REALIZACJI
1. Przegląd oferty wydawniczej w katalogach lub Internecie, analiza wybranych zestawów podręczników, modyfikacja i tworzenie planów wynikowych
2. Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących kryteriów ocen w programie nauczania dla wybranych podręczników
3. Obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć
4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrekcji szkoły lub opiekuna stażu i późniejsze ich omówienie
5. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.
6. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków

DOWODY REALIZACJI
1. Wybrane i zakupione przez uczniów podręczniki i zbiory zadań, zestawy testów dostosowane do odpowiednich grup. Plany wynikowe do wybranych podręczników
2. Ujęcie oczekiwanych od ucznia umiejętności w planach wynikowych oraz przedstawienie opracowanych kryteriów ocen dyrekcji
3. Arkusze obserwacji lekcji
4. Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski i refleksje, opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej
5. Zaświadczenia, certyfikaty. Dyplom ukończenia studiów i uzyskanie tytułu zawodowego magistra
6. Scenariusze zajęć, programy, plany wynikowe, ankiety, testy


ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA UCZNIÓW , ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM UCZNIÓW *(§6 ust.2 pkt 3)


ZADANIA
1. Zapoznanie się z planem wychowawczo-dydaktycznym szkoły
2. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju
3. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia
4. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce
5. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z rodzicami

FORMY REALIZACJI
1. Analiza planu wychowawczo-dydaktycznego
2. Rozmowy, metody pracy, wsparcie duchowe dla uczniów
3. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej
4. Badanie i diagnozowanie sytuacji każdego ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz rodzicami, udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą uczniów tego wymagających
5. Kontakty indywidualne, wywiady

DOWODY REALIZACJI
1. -
2. Konspekty
3. Wyniki we współpracy z uczniem
4. Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
5. Notatki


UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ *(§6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA
1. Wstępna samoocena
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
4. Analiza i samoocena swoich zachowań
5. Wykorzystanie techniki, zwłaszcza komputera i Internetu w pracy pedagogicznej

FORMY REALIZACJI
1. Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski
2. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz
udostępnianie innym nauczycielom
3. Współpraca z nauczycielami , dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
4. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych
5. Praca z komputerem z wykorzystaniem Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym, przygotowaniu lekcji oraz na lekcjach z uczniami

DOWODY REALIZACJI
1. Wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Portale internetowe, niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w szkolnej
dokumentacji
3. Kontakty interpersonalne min. z uczniami i gronem pedagogicznym
4. Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
5. Konspekty lekcji, publikacje w Internecie*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.