X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9813
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: BEATA WOJTAL
2. Nazwa placówki:
3. Stanowisko: nauczyciel języka niemieckiego
4. Posiadane kwalifikacje:
- dyplom licencjata na kierunku filologia germańska (specjalizacja nauczycielska),

II. STAŻ
1. Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
2. Termin zakończenia stażu: 31.05.2010
3. Opiekun stażu:

III. CELE STAŻU
1. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
2. Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania zespołu,
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia,
• poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć,
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć z prowadzącym,
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
• uczestniczenie w wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego,
• pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowankami.

IV. PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt 1).

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
TERMINY
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
wrzesień 2009
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego.

Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, zawarcie kontraktu pisemnego z opiekunem.
Opiekun stażu
wrzesień 2009
Opracowanie zasad współpracy. (kontrakt pisemny)

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły
Analiza statutu szkoły, planu pracy szkoły, programu wychowawczego i profilaktycznego oraz Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
nauczyciele
wrzesień 2009 oraz cały okres stażu
Poświadczenie od opiekuna stażu.

Poznanie zasad pracy Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Zapoznanie z regulaminem pracy Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Opiekun stażu
wrzesień 2009 oraz cały okres stażu
Poświadczenie od Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.
Dokonywanie samodzielnych wpisów w dziennikach lekcyjnych, arkuszach ocen itp.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
wrzesień 2009 oraz cały okres stażu
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w spotkaniach np. zespołu klasowego.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
wrzesień 2009 oraz cały okres stażu

Organizacja zajęć własnych, udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych.
Dyrektor Opiekun stażu
wrzesień 2009-maj 2010
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń itp.
Opiekun stażu
cały okres stażu
Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, potwierdzenia).

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opiekun stażu
maj 2010
Sprawozdanie z realizacji stażu.

Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
maj 2010
Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§6 ust.2 pkt 2).

Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Analiza podręczników, programów nauczania, słowników, czasopism, planów wynikowych oraz podstawy programowej.
Opiekun stażu
wrzesień 2009
Poświadczenie od opiekuna stażu.

Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
Opiekun stażu
wrzesień 2009
Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.

Opracowanie rozkładów materiałów i testów diagnostycznych Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących rozkładów materiałów i testów diagnostycznych w oparciu o podstawę programową i program nauczania
Opiekun stażu
wrzesień 2009
Wpisy w dziennikach, analizy testów diagnostycznych.

Wprowadzenie aktywizujących metod na lekcjach języka niemieckiego Kształcenie umiejętności wykorzystania gier, krzyżówek, zabaw leksykalnych na lekcjach
Opiekun stażu
cały okres stażu
Poświadczenie od opiekuna stażu, materiały dydaktyczne.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej
Opiekun stażu
Bibliotekarka
Osoby prowadzące kursy według potrzeb
Zaświadczenia, certyfikaty, materiały dydaktyczne.

Doskonalenie technik multimedialnych.
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Opiekun stażu, nauczyciel informatyki
wrzesień 2009,
maj 2010 oraz cały okres stażu
Płyta z zapisem elektronicznym.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

Zapoznanie się z sytuacją wychowawczą wychowanków
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
Wychowawcy klas
Pedagog szkolny
cały okres stażu
Poświadczenia od wychowawców.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.
Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej. Opiekun stażu
Bibliotekarka
według potrzeb
Notatki własne.

Współpraca z rodzicami uczniów.
Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych.
Konsultacje dla rodziców.
Rodzice
Opiekun stażu
cały okres stażu
Dokumentacja szkolna.
Poświadczenia od wychowawców klas.

Współpraca z uczniami.
Konsultacje dla uczniów
Opiekun stażu
cały okres stażu
Poświadczenie od opiekuna stażu.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
Opiekun stażu
wrzesień 2009
Poświadczenie opiekuna stażu.

Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Opiekun stażu
Nauczyciele raz w miesiącu
Poświadczenie od nauczyciela prowadzącego, własne wnioski, refleksje.

Hospitacje na własnych lekcjach.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora szkoły lub innych nauczycieli uczących w szkole i późniejsze ich omówienie. Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
raz w miesiącu
Potwierdzenia od nauczycieli hospitujących.

Analiza i samoocena prowadzonych lekcji.
Hospitacje i rozmowy pohospitacyjne.
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele na bieżąco
Wnioski, notatki własne.

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
maj 2010
Dokumentacja stażysty.


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


................................. ......................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.