X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9746
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

I. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (&6 ust. 2 pkt 1)
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
*Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991r.
*Znowelizowana Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 ze szczególnym uwzględnieniem rozdz. 3a dot. awansu zawodowego nauczyciela
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego prze nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593, zm. Dz. U. Z 2007r. Nr 214, poz. 1580)

IX. 2009

Znajomość przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Określenie formy współpracy, terminów obserwacji zajęć, skonstruowanie planu rozwoju zawodowego
IX.2009

Kontrakt

3. Zapoznanie się z podstawowymi dokumentami określającymi organizację i zadania przedszkola

Analiza dokumentacji Przedszkola Integracyjnego „W Kasztanowym Parku”:
*Statut Przedszkola
*Plan Pracy Przedszkola
*Program Rozwoju Przedszkola *Regulamin pracy
*Zarządzenia wewnętrzne

IX/X.2009

Notatki własne oraz kserokopie dokumentów

4. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola

Udział w szkoleniu BHP i analiza regulaminu BHP i ppoż.

IX.2009

Zaświadczenie o odbyciu szkolenia


5. Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Zapoznanie się z programami realizowanymi w przedszkolu

IX.2009

Notatki własne

6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji.

Poprawne wpisy do dziennika
Opracowywanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych
Opracowanie scenariuszy zajęć

IX–V.2009

Dziennik zajęć, indywidualnych,
Scenariusze zajęć

7. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym

Udział w wykładach, warsztatach i zajęciach otwartych,
Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN ,
Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno – pedagogicznych

Okres stażu

Zaświadczenia lub potwierdzenia udziału, materiały ze szkoleń warsztatów

8. Czynne uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i spotkaniach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz zebraniach grupowych z rodzicami

Wypełnianie zadań i poleceń wynikających z bezpośrednich poleceń Dyrekcji oraz planów rozwoju placówki

Okres stażu

Lista obecności z Rad Pedagogicznych, Protokoły z zebrań,
Notatki własne


II. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (&6 ust. 2 pkt 2)

1. Opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych

Prowadzenie zajęć zgodnych z indywidualnym programem terapeutycznym

Na bieżąco

Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne

2. Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć.

Przygotowanie i analiza z opiekunem stażu scenariuszy prowadzonych zajęć.

Na bieżąco
Scenariusze zajęć

3. Prowadzenie zajęć terapeutycznych w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora przedszkola
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza przeprowadzonych zajęć

Raz w miesiącu

Scenariusze zajęć

4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
Obserwacja zajęć,
Omówienie i zapisywanie jej wyników
Raz w miesiącu
Umiejętne wysuwanie wniosków;
Doskonalenie prowadzenia zajęć z dziećmi z różnymi deficytami rozwojowymi; Notatki, Arkusze obserwacji zajęć; Wnioski z obserwacji;

5. Doskonalenia multimedialnych technik pracy

Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego,
przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej

Okres stażu

Teczka stażysty,
płyta z zapisem elektronicznym


III. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (&6 ust. 2 pkt 3)
1. Poznanie środowiska wychowawczego dziecka

Gromadzenie informacji o środowisku z którego pochodzą dzieci oraz ich zainteresowaniach uwzględniając ustawę o ochronie danych osobowych

Współpraca z rodzicami. Indywidualne rozmowy z rodzicami mające na celu lepszą współpracę i uzyskanie informacji o rozwoju i funkcjonowaniu dziecka
Analiza opinii pedagogicznych, psychologicznych, medycznych.
Okres stażu

Arkusz obserwacji dziecka,
Notatki własne
Karta spotkań z rodzicami
Arkusz wywiadu z rodzicami

2. Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole w pracy wychowawczo -edukacyjno -terapeutycznej.

Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

X .2009

Spis instytucji z adresami i telefonami. Udostępnienie tej listy rodzicom na zebraniu i wywieszenie jej na tablicy informacyjnej


3. Ścisła współpraca z wychowawcami grup

Omawianie problemów wychowawczych i wspólne nakreślenie kierunku działania

Okres stażu

Karta spotkań, Notatki własne

4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

Studiowanie literatury, udział w szkoleniach

Okres stażu

Zaświadczenia


5. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Omówienie sposobu realizacji zaleceń poradni, konsultowanie trudnych przypadków wychowawczych, wydawanie opinii dzieciom kierowanym na badania do PPP, ustalenie terminu badania dla dzieci
kierowanych do PPP

Okres stażu

Lista dzieci kierowanych na badania

IV. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(&6 ust. 2 pkt 4)
1. Analiza i samoocena prowadzonych przez siebie zajęć
Obserwacje; Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dziećmi

Okres stażu
Analiza własnej pracy, wnioski; Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji

2. Obserwacje zajęć u innych nauczycieli

Obserwacja zajęć według opracowanych narzędzi
Omówienie i zapisywanie jej wyników

Okres stażu
Umiejętne wysuwanie wniosków; Notatki własne

3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron w pracy terapeutycznej
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji, spotkania z opiekunem

Okres stażu
Notatki własne........................................ ........................................
Podpis opiekuna stażu Podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.