X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9724
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

§7 ust.2, pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz Planu Rozwoju Zawodowego.
• Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.

Cały okres stażu
IX 2009
VI 2012
Potwierdzenie opiekuna stażu
Wniosek, Plan Rozwoju
Wniosek

2.Współpraca z opiekunem stażu.

• Zawarcie kontraktu.
• Omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.

IX 2009
Cały okres stażu
Kontrakt
Potwierdzenia, wnioski

3.Analiza i określenie słabych i mocnych stron swojej działalności.

• Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach.
• Analiza stopnia zrealizowania wyznaczonych w Planie Rozwoju celów.
• Przygotowanie sprawozdania na temat swojej pracy w okresie stażu.

Cały okres stażu
VI 2012
Wnioski
Sprawozdanie ze stażu

4.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
• Opieka nad pracownią komputerową i świetlicą.
• Gromadzenie prac uczniów.

Cały okres stażu
Pomoce dydaktyczne
Potwierdzenia
Prace uczniów

5.Dokumentowanie własnych działań.

• Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązkami nauczyciela.

Cały okres stażu
Dzienniki lekcyjne


§7 ust.2, pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.

• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Systematyczny kontakt z wychowawcami klas, rodzicami.
• Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

Cały okres stażu
Potwierdzenia
Adnotacje

2.Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
• Aktywne włączanie się w organizację uroczystości szkolnych, np. bal karnawałowy, festyn szkolny itp.
IX corocznie
Wg harmonogramu
Potwierdzenia

3.Praca w zespołach zadaniowych.

• Praca w zespole nauczycieli uczących w danej klasie.
Cały okres stażu
Potwierdzenia

4. Organizowanie i sprawowanie opieki nad świetlicą szkolną.

• Prowadzenie zajęć świetlicowych.
• Gromadzenie potrzebnych do zajęć pomocy dydaktycznych.
• Kompletowanie biblioteczki z zakresu zajęć świetlicowych.
• Wykonywanie gazetek tematycznych.

Rok szkolny 2009/2010
Potwierdzenia

5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.

• Przygotowywanie konkursów i imprez szkolnych o tematyce zdrowotnej.
• Prowadzenie szkolnego koła plastycznego „Kontrast”.

Cały okres stażu
Potwierdzenia

6. Współpraca z biblioteką szkolną.

• Korzystanie ze zbiorów biblioteki.
Cały okres stażu
Potwierdzenia


§7 ust.2, pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Doskonalenie umiejętności obsługi komputera.

• Udział w kursach doskonalących.
• Współpraca z opiekunem szkolnej pracowni komputerowej p. Iwoną Stachlewską
• Samodzielne studiowanie literatury metodycznej.

Cały okres stażu
Zaświadczenia

2.Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy nauczyciela.

• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Zagłębianie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet.
• Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy technologii komputerowej.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu, encyklopedii multimedialnych.

Cały okres stażu
Dokumentacja dorobku zawodowego.
Płyty CD
Potwierdzenia

3. Strona internetowa ZSS w Sochaczewie.

• Aktywny udział w tworzeniu szkolnej strony internetowej na Portalu Społeczności Sochaczewa.
Cały okres stażu
www.zss.esochaczew.pl

4.Korzystanie z Internetu, publikacje w Internecie.

• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych.
• Przygotowanie artykułów do zamieszczania na stronach internetowych portali edukacyjnych.
• Umieszczenie w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.

Cały okres stażu
Rok szkolny 2009/2010
Adresy stron www


§7 ust.2, pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

• Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie.

Cały okres stażu
Zaświadczenia

2.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami.

• Objęcie szczególną troską uczniów słabych.
• Opieka nad uczniami uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy.
• Aktywne pełnienie dyżurów w czasie przerw śródlekcyjnych.

Cały okres stażu
Potwierdzenia


§7 ust.2, pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

• Zapoznanie z:
- Kartą Nauczyciela,
- Rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej.

W ciągu stażu
Notatki

2.Analiza dokumentacji szkoły.

• Analiza Statutu, WSO, planów i regulaminów szkolnych.
W ciągu stażu
Notatki

3.Stosowanie przepisów prawa oświatowego w praktyce szkolnej.

• Znajomość trybu kierowania uczniów do poradni.
W ciągu stażu
Potwierdzenie

4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• Udział w Radach Pedagogicznych.
Cały okres staży
Zapisy w protokołach


Niniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.