X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9491
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Stażysta: Regina Łukaszyk

Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Ropie

Posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Opiekun: mgr Danuta Szydłowska

Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2010r.

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposób jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych, samokształcenia.

Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji i zasad funkcjonowania szkoły.

-Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
-Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
- Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami , zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej. Obserwacja pracy Rady Pedagogicznej
Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu
Konsultacje i rozmowy z opiekunem stażu dotyczące realizacji zadań i celów stażu.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły, dokumentacji szkoły
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
-Statut Szkoły, Plan Rozwoju Szkoły , Program Wychowawczy Szkoły,Wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania,
-Przedmiotowy system oceniania.
Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji szkoły
Poznanie prowadzenia szkolnych dokumentów tj. dzienniki lekcyjne, protokół Rady Pedagogicznej.
Zapoznanie się zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw – pożarowymi
Udział w szkoleniu.
Analiza i przyswojenie przepisów BHP, regulamin dyżurów nauczycielskich, regulaminu korzystania z obiektów sportowych.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedstawienie go Dyrektorowi szkoły.
Opis realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego z zawarciem własnych refleksji.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku . Przygotowanie wszelkiej dokumentacji

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
Opracowanie kryteriów wymagań z zakresu wychowania fizycznego.
Dostarczenie kryteriów do podstaw programowych.
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu
Uczestnictwo w szkoleniach. Lektura czasopism pedagogicznych i książek tematycznych.
Wykonywanie zadań zgodnych z rocznym planem pracy szkoły.
Udział w szkoleniach, warsztatach i seminariach zgodnie z aktualnymi zasadami szkoły.
Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.
Przygotowanie uczniów do zawodów
Rozmowa z uczniami, wybór reprezentacji szkoły na zawody różnego szczebla

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem , wychowawcami klas, literatura z zakresu pedagogiki i psychologii dzieci w wieku szkolnym.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków.
Lektura pedagogiczna i psychologiczna.
Współpraca z Samorządem Szkolnym
Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Rozmowa z pedagogiem szkolnym .

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Poznanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Rozmowa z opiekunem stażu.
Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Przygotowanie tematów i terminów.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli pod kątem zgodności zamierzonych celów
Omówienie hospitowanych zajęć-ich celowości, doboru środków i metod.
Obserwacja zajęć opiekuna stażu
Obserwacja lekcji i jej omówienie.
Ocena własnych umiejętności. Analiza własnej działalności
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Działanie autorefleksyjne. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.
Samoocena i wnioski do dalszej pracy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.