X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9414
Przesłano:

Motywacja oceny niedostatecznej

Uczeń klasy VIs ........................................
otrzymuje niedostateczną ocenę semestralną z matematyki w roku szkolnym 2007/2008, gdyż nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy w zakresie tego przedmiotu.

Dodatkowo:

- wszystkie prace klasowe przewidziane w tym semestrze napisał na ocenę niedostateczną
- nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń (błędnie używa pojęć matematycznych, niepoprawnie posługuje się symbolami literowymi)
- nie potrafi rozwiązać nawet z pomocą nauczyciela zadań tekstowych dotyczących sytuacji typowych
- nie potrafi rozwiązać zadań problemowych
- popełnia rażące błędy w rachunkach
- nie potrafi bezbłędnie (nawet przy pomocy nauczyciela, który między innymi zadaje pytanie pomocnicze) wykonać najprostszych ćwiczeń
Ocena semestralna wystawiona zostaje nie tylko na podstawie ocen cząstkowych, które odzwierciedlają posiadane wiadomości i umiejętności; których zakres jest określony programem nauczania; ale również pod uwagę musiałam wziąć wszelkie przejawy aktywności intelektualnej ucznia w pracy na lekcji oraz w pracy pozalekcyjnej i pozaszkolnej. Uczeń praktycznie nie prowadzi zeszytu przedmiotowego (gdyż notuje sporadycznie), nie posiada żadnego z trzech zeszytów ćwiczeń, nie skorzystał z pomocy w ich skserowaniu, nie posiada przyborów geometrycznych, co uniemożliwiało mu wykonywanie rysunków i zadań w zeszycie, nie uzupełniał przerabianych zadań z zeszytów ćwiczeń. Z tego powodu między innymi bardzo rzadko brał aktywny udział w lekcji.
Ocenami decydującymi w największym stopniu o ocenie semestralnej są oceny z prac klasowych, uczeń nie wykazał najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności, nie starał się pomimo pomocy ze strony nauczyciela (podawane zagadnienia, wyznaczane dodatkowe terminy, przykładowe zadania) poprawić ocen z prac klasowych tym samym nie zaliczył materiału. Z pozostałych form kontroli (sprawdziany , odpowiedzi , prace domowe, prace dodatkowe) również przeważają oceny niedostateczne.

Kontakt z rodzicami był utrudniony, telefony były nieaktualne, bądź wyłączone – dopiero po kilkakrotnych próbach (moich i wychowawcy) udało nam się doprowadzić do spotkania, lecz ze mną osobiście matka nie rozmawiała. Uczeń i rodzice zostali powiadomieni w odpowiednim terminie o grożącej ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

mgr inż. Ewa Widera

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.