X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9259
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Mgr Joanna Smolec
Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939
w Jeżowie

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Czas trwania stażu: 01.09.2009 r. – 31.05.2010 r.
Kwalifikacje: studia magisterskie - Pedagogika w Zakresie Oświaty Dorosłych
oraz studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
Opiekun stażu: Mgr Iwona Gocek

I) CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

II) CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
• przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
• sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
• przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym zajęcia.
Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia nauczycieli:
• wewnątrzszkolnych
• pozaszkolnych
• samokształcenia

III) PROGRAM DZIAŁANIA:

Działania zaplanowane na okres stażu Forma realizacji Termin realizacji Potwierdzenie realizacji określonego działania
1. Zadania związane z procedurą awansu zawodowego.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. 1. Analiza aktów prawnych z zakresu prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
• Karta Nauczyciela,
• Ustawa w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli,
• Ustawa o systemie oświaty.
2. Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
IX 2009 r.

IX 2009 r. – V 2010 r. Znajomość wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.


Opracowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły.
1. Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu:
• określenie zakresu obowiązków stażysty,
• określenie zakresu obowiązków opiekuna stażu,
• określenie zasad komunikowania się i współpracy,
• ustalenie wstępnego harmonogramu spotkań i hospitacji zajęć.
2. Pomoc opiekuna stażu w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
3. Pomoc opiekuna stażu w realizacji planu rozwoju zawodowego – rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. IX 2009 r.
IX 2009 r.
IX 2009 r. – V 2010 r.
IX 2009 r.

1. Kontrakt zawarty z opiekunem stażu.
2. Plan rozwoju zawodowego.
3. Harmonogram spotkań opiekuna stażu ze stażystą.

Plan rozwoju zawodowego.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego oraz własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy wybranych lekcji, stosowanych środków dydaktycznych itp.
Analiza gromadzonej dokumentacji i korzystanie z wniosków. IX 2009 r. – V 2010 r.
Dokumentacja zebrana podczas stażu.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg planu rozwoju zawodowego.
V 2010 r. – VI 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji. VI 2010 r.

1. Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
2. Dokumentacja zebrana podczas realizacji stażu.

2. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły:
• statut szkoły,
• wewnątrzszkolny system oceniania,
• regulamin pracy,
• podstawa programowa,
• szkolny plan nauczania,
• szkolny program wychowawczy.
IX 2009 r. – X 2009 r.

1. Znajomość aktów prawnych i stosowanie się do ich założeń we własnej pracy dydaktycznej.
2. Rejestr przeanalizowanych przepisów i informacji.

Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej:
• dziennik lekcyjny,
• księga protokołów Rady Pedagogicznej,
• dziennik zajęć pozalekcyjnych,
• arkusze ocen. IX 2009 r. – V 2010 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. 1. Obserwacja,
2. Udział w Radach Pedagogicznych,
3. Konsultacje z opiekunem stażu,
4. Konsultacje z Dyrektorem szkoły. IX 2009 r. – V 2010 r.

Organizacja własnych zajęć.
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. Udział w szkoleniu BHP
1. Zaświadczenie ukończenia szkolenia BHP.
2. Stosowanie zasad BHP w praktyce.
3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacją statutowych zadań szkoły.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
1. Analiza orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Analiza podręczników uczniów.
3. Analiza metod, form pracy oraz środków dydaktycznych.
4. Analiza podstawy programowej.
5. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. IX 2009 r. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.
Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych Realizowanie zadań w ramach własnego indywidualnego programu nauczania.
• Indywidualizacja metod i form pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego.
• Opracowywanie i tworzenie środków dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
• Udoskonalanie stosowanych metod i środków dydaktycznych,
• Opracowywanie kart pracy dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego.
IX 2009 r. – V 2010 r.
1. Wybrane scenariusze zajęć.
2. Środki dydaktyczne.
3. Karty pracy uczniów.

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
1. Badanie i diagnozowanie sytuacji uczniów:
• rozmowy z uczniami i rodzicami,
• współpraca z wychowawcą klasy, nauczycielami, pedagogiem szkolnym i psychologiem.
2. Udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką uczniów tego wymagających.
3. Organizacja i prowadzenie zajęć wyrównawczych. IX 2009 r. – V 2010 r.

1. Zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
2. Oceny opisowe, diagnoza funkcjonalna uczniów.
3. Karty obserwacji uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu.

1. Obecność na lekcjach opiekuna stażu i innych nauczycieli.
2. Omówienie obserwowanych zajęć.
3. Wyciąganie wniosków. IX 2009 r. – V 2010 r. Arkusze obserwacji lekcji ( notatki i wnioski z prowadzonych zajęć).

Hospitacje na własnych lekcjach w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu.
1. Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora szkoły lub opiekuna stażu.
2. Omówienie hospitowanych zajęć.
3. Wyciąganie wniosków. IX 2009 r. – V 2010 r.

1. Opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej.
2. Konspekty zajęć.

Ocena własnych umiejętności

1. Konsultacje z opiekunem stażu
2. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie pracy z uczniem. IX 2009 r. – V 2010 r.

1. Autoanaliza
2. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć
.
5. Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Szkoleniowe Rady pedagogiczne
2. Zespoły samokształceniowe
3. Szkolenia, kursy i warsztaty
4. Spotkania metodyczne IX 2009 r. – V 2010 r. 1. Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.
2. Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń i warsztatów.

Samokształcenie
1. Studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
2. Analiza czasopism pedagogicznych i publikacji.
3. Korzystanie z Internetu i portali edukacyjnych. IX 2009 r. – V 2010 r. Gromadzenie i wykorzystywanie materiałów służących, jako pomoc dydaktyczna w pracy.
6. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. Pomoc w organizowaniu imprez szkolnych. IX 2009 r. – V 2010 r. Potwierdzenie nauczycieli przygotowujących daną imprezę szkolną.

Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy i konsultacje z pedagogiem szkolnym, psychologiem, nauczycielami, wychowawcami klas. IX 2009 r. – V 2010 r. Notatki własne.

Poznanie sytuacji uczniów i przyczyn występowania trudności. Rozmowy z uczniami i rodzicami. IX 2009 r. – V 2010 r. Udział w zebraniach z rodzicami oraz indywidualne spotkania z rodzicami.

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ..................................... ........................................
Miejscowość i data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.