X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9252
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Justyny Kowalczuk
Wychowawcy świetlicy

NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Zespół Szkół Publicznych nr 1 im. Z. Nałkowskiej w Kobyłce
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.IX.2009 r. do 31.V.2010 r.)

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

FORMY REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJĄCE
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN

Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza Karty Nauczyciela
Poznanie i analiza prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych i prasy poświęconej oświacie
Napisanie planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
IX 2009


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu, omówienie koncepcji Planu Rozwoju Zawodowego, sporządzenie kontraktu
Opiekun stażu
Kontrakt
IX 2009


Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy zajęć itp.
Opiekun stażu
Scenariusze zajęć, zaświadczenia, zdjęcia itp.
W trakcie stażu

Przygotowanie projektu sprawozdania
Opis realizacji planu rozwoju
Opiekun stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
V 2010

Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły

Udział w Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
Opiekun stażu
Dyrektor
Nauczyciele
Lista obecności na
Radach Pedagogicznych i zespołach samokształceniowych
W trakcie stażu

Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole i dokumentów związanych z zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi

Analiza dokumentacji: statutu szkoły, programu wychowawczego, regulaminów, dzienników zajęć wychowawczych itp.

Opracowanie planu pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy
Opiekun stażu
Dyrektor
Pedagog szkolny

Potwierdzenie opiekuna stażu

IX/X 2009

Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu
wewnętrznym oraz zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Oświadczenie o znajomości przepisów i świadectwo ukończenia kursu
IX/X 2009

Określenie roli wychowawcy świetlicy szkolnej

Bezpośrednia rozmowa z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem
Dyrektor szkoły,
wychowawcy klas,
wychowawcy świetlicy,
pedagog szkolny
Wnioski do dalszej pracy nauczyciela stażysty
Na bieżąco


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, analiza jej wyników
Opiekun stażu
Wnioski z obserwacji i hospitacji
Dwa razy w miesiącu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
Raz w miesiącu

Doskonalenie warsztatu pracy
Udział w kursach i szkoleniach, studiowanie wybranych pozycji literatury fachowej oraz czytanie czasopism pedagogicznych, udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, różnych formach WDN
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły
Bibliotekarki
Zaświadczenia, świadectwa
W trakcie stażu

Wspomaganie aktywności twórczej dzieci
Organizacja uroczystości, gier, zabaw i konkursów wynikających z planu pracy świetlicy
Opiekun stażu
Wychowawcy świetlicy
Konspekty, dyplomy z konkursów, zdjęcia
W trakcie stażu

Pomoc w nauce i wyrównywaniu braków szkolnych

Odrabianie z dziećmi zadań domowych, gry i zabawy edukacyjne, praca z dziećmi słabszymi w nauce
Opiekun stażu
Nauczyciele klas I - III
Potwierdzenie opiekuna stażu
Okres stażu
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w internecie planu rozwoju

Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Wymiana poglądów i informacji.
Opiekun stażu
Nauczyciel informatyki
Płyta z zapisem elektronicznym, opracowane dokumenty
W trakcie stażu


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Poznanie środowiska uczniów i ich problemów
Obserwacja, indywidualne rozmowy z dziećmi i rodzicami oraz wychowawcami
Opiekun stażu, pedagog szkolny, inni nauczyciele
Charakterystyka grupy uczniów przebywających na świetlicy
W trakcie stażu

Współpraca z wychowami klas
Bezpośrednie rozmowy z wychowawcami, wymiana doświadczeń
Opiekun stażu, wychowawcy klas I- III
Refleksje w sprawozdaniu, potwierdzenie opiekuna stażu
Na bieżąco

Współpraca z osobami, instytucjami wspierającymi rozwój dziecka
Kontakt z poradnią psychologiczno –pedagogiczną, bezpośrednie rozmowy z logopedą i psychologiem
Opiekun stażu,
Pedagog i psycholog szkolny
Notatki z przeprowadzonych rozmów
W trakcie stażu

Współpraca z pielęgniarką szkolną
Rozmowa, wizyta w gabinecie
Opiekun stażu
Pielęgniarka szkolna
Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej
Na bieżąco

Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych
Lektura pedagogiczna i psychologiczna
Nauczyciel bibliotekarz
Streszczenie literatury
W trakcie stażu


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli

Hospitacja według wcześniej przygotowanych narzędzi, omówienie i zapisanie spostrzeżeń
oraz wniosków
Opiekun stażu, inni nauczyciele
Wnioski z obserwacji i hospitacji
W trakcie stażu

Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron

Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań, analiz i ewaluacji
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
Na bieżąco

Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Autorefleksja
Opiekun stażu
Samoocena i wnioski do dalszej pracy
V 2010

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.