X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9243
Przesłano:

Sprawozdnaie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA CZERWIŃSKA
MIEJSCE PRACY: II Liceum Ogólnokształcące im. G. Gizewiusza w Giżycku
ZAJMOWANE STANOWISKO: pedagog szkolny
WYKSZTAŁCENIE: wyższe
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2009r.
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2012r.

REALIZACJA ZADAŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH SPEŁNIENIE WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
(zgodnie z Rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli) W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Organizację warsztatu pracy rozpoczęłam od nawiązania współpracy z opiekunem stażu panią mgr Dorotą Skrzypek. Aby współpraca z opiekunem stażu przebiegała według ustalonych zasad spisany został kontrakt (zał. nr 1).

Następnie dokonałam wstępnej analizy swojej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego, jak również określenia potrzeb w tym zakresie. Owocem tego było napisanie planów na rok szkolny 2009/2010.
Usystematyzowałam również wiedzę dotyczącą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez ponowną analizę rozporządzenia MENiS z roku 2004 oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela. Czynności te były podstawą do napisania planu rozwoju zawodowego, który został złożony Dyrektorowi Szkoły. Pomoc przy jego redagowaniu czerpałam także ze wskazówek opiekuna oraz z portali internetowych.
Swój warsztat pracy doskonaliłam przez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz nauczyciela religii – p. Jaworską (zał. nr 2, 3). Przy wyborze zajęć obserwowanych kierowałam się tematyką psycho – pedagogiczną. Obserwacja pozwoliła mi na zapoznanie się z nowymi formami prowadzenia lekcji a wymiana wskazówek na rozmowach poobserwacyjnych była dla mnie cennym doświadczeniem.
Aby uzyskać wskazówki dotyczące ewaluacji moich zajęć prowadziłam je w obecności opiekuna stażu: jedne zajęcia to integracja w lesie miejskim a drugie to warsztat z doradztwa zawodowego (załącznik nr 4, 5). Przed każdymi zajęciami analizowałam sposób ich prowadzenia co pozwoliło mi na wprowadzenie zmian i ulepszeń.
Tworząc własny warsztat pracy korzystałam z fachowej literatury oraz zasobów internetowych. Oprócz zaplanowanych działań przeprowadziłam 2 rodzaje zajęć naprawczych: jedne we klasie III F – dotyczące mobbingu międzyrówieśniczego; drugie w klasie II D dotyczące kultury słowa i odpowiedzialności za nie.
Przyczyniłam się również do poszerzenia zbiorów biblioteki o zasoby książkowe i multimedialne z zakresu profilaktyki i wychowania.
Analizując skuteczność oddziaływań profilaktycznych na terenie szkoły podjęłam się wprowadzenia nowej formy działań w postaci spektakli profilaktycznych. Nawiązałam w tym celu współpracę z przedstawicielami SU, aby pomysł ten wcielić w życie.
Obecnie klasy I i II przygotowują różne formy teatralne o tematyce profilaktycznej, które będą wystawione w ramach konkursu dnia 22 marca. Uczniowie są zaangażowani w działania.

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Ze względu na specyfikę pracy pedagoga szkolnego znajomość potrzeb rozwojowych uczniów, jak również diagnoza ich środowiska wychowawczego jest niezbędna do podejmowania jakichkolwiek działań wspierających czy naprawczych. Dlatego też jak na początku każdego roku szkolnego przeprowadziłam ankietę wśród rodziców klas I (zał. nr 6), która pozwoliła mi na uzyskanie cennych informacji, do których często sięgają również wychowawcy. Pozwoliło mi to na wyłonienie problemów rodzinnych, zdrowotnych oraz specyficznych problemów w czytaniu i pisaniu. Dokonałam również wnikliwej analizy teczek z dokumentami klas I, w tym szczególnie orzeczeń z PPP .
Ważnym elementem mojej pracy była również współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami. W minionym semestrze odbyłam 70 rozmów z gronem pedagogicznym i 21 z rodzicami. Tematyka rozmów znajduje się w załączniku nr 7
Współpracowałam również z PPP kierując uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się na badania kontrolne i wstępne. Udzielona została również pomoc psychologiczna 7 uczniom, których skierowałam do placówki. Aby oddziaływania wspierające były kontynuowane na terenie szkoły byłam w kontakcie z psychologiem ( 2 konsultacje), co zwiększyło efekty pomocy.
Przyczyniłam się także do udzielenia wsparcia finansowego 2 uczennicom ( Brylewska, Cybruk) przez Radę Rodziców, przekazując informację o trudnej sytuacji wychowawcom klas p. Dobrzyńskiej i p. Zakrzewskiej.
Odbyłam 51 rozmów indywidualnych z uczniami o charakterze pouczającym, wspierającym lub informacyjnym. Tematyka – załącznik nr 8.
Przeprowadziłam zajęcia dostosowane do potrzeb uczniów:
• integracyjne w lesie miejskim dla klas I – zaowocowały one bliższym poznaniem, przełamaniem anonimowowości, integracji z wychowawcą klasy
• dotyczące technik efektywnego uczenia się
• dotyczące profilaktyki alkoholowej.
Jako doradca zawodowy starałam się zarówno na zajęciach grupowych, jak i indywidualnych rozmowach doradczych pomóc uczniom w określeniu swojej ścieżki kariery zawodowej.
Odbyłam 41 rozmów, które skupiały się na diagnozowaniu preferencji, zaznajomieniu z ofertą edukacyjną i rynkiem pracy.
Przeprowadziłam również zajęcia warsztatowe:
• analiza skłonności zawodowych
• poznanie specyfiki temperamentu
• wieloraki test inteligencji
• analiza informatorów
• podsumowanie testów dla klas III.
Byłam również opiekunem na wyjeździe do Olsztyna na Salon Maturzystów, co pozwoliło mi na zapoznanie uczniów z ofertą wielu szkół wyższych.

Uwzględniając współczesne zagrożenia młodzieży przeprowadziłam pogadankę dla rodziców klas I pt „ Narkotyki – ściąga dla rodziców”

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
W swojej pracy od samego początku korzystałam zarówno z różnych programów komputerowych, jak i z zasobów internetowych.
Dokumenty, konspekty, katalogi tematyczne, plany pracy, sprawozdania zawsze zapisane mam w wersji elektronicznej. Technologię komputerową stosuję w opracowywaniu dokumentów, narzędzi badawczych oraz w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych w pracy z uczniami.
Aby pozwolić odbiorcy na większą czytelność i obrazowość szkolenia dla rodziców zawsze przygotowuję w postaci prezentacji multimedialnej.
Z zasobów internetowych korzystam zarówno w codziennej pracy pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego korzystając chociażby z portali pedagog.pl , perspektywy. pl, jak również na ścieżce awansu zawodowego ( literka.pl ; edux/pl)

§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Wyżej wymieniona umiejętność stanowi podstawę mojej pracy codziennej, w której ponoszę odpowiedzialność za drugiego człowieka.
Wiedza jaką zdobyłam na studiach, studiach podyplomowych i innych formach doskonalenia jest przeze mnie wciąż aktualizowana.
W minionym semestrze podjęłam również nowe formy kształcenia:
• konferencja w Warszawie pt „Pedagog szkolny w walce z demoralizacją i przestępczością młodzieży” : wiedza z niej wyniesiona przyczyniła się do rozwiązania sytuacji lobbingu w klasie III F, pozwoliła na bliższe zapoznanie się z programem BEZPIECZNA SZKOŁA, stanowiła podstawę przy tworzeniu procedur dotyczących cyberprzemocy i mobbingu.
• szkolenie „Czy twoje picie jest bezpieczne?” – pozwoliło na przybliżenie młodzieży programu NIEBOTAK
• kurs e-learningowy z zakresu wychowania do życia w rodzinie – poszerzył moją wiedzę na temat seksuologii biologicznej, klinicznej i społecznej.
Swoją wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki stosuję w trakcie tworzenia i prowadzenia zajęć, w trakcie rozmów indywidualnych oraz opracowywania diagnoz.

§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
Wyżej wymienione przepisy prawne zostały przeze mnie wykorzystane w następujących czynnościach:
• współtworzenie z panią Złotorzyńską priorytetów wychowawczych na rok szkolny 2009/2010
• praca w zespole dokonującym ewaluacji Statutu Szkoły
• praca w zespole tworzącym program profilaktyczno – wychowawczy
• zredagowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia na terenie szkoły mobbingu i cyberprzemocy
• prowadzeniu dokumentacji pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego
• dokumentowaniu awansu zawodowego
Śledziłam na bieżąco zmiany w prawie oraz nowości w zasobach internetowych, prasie i mediach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.