X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 924
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Grzegorz Jawgiel

NAUCZYCIEL MIANOWANY

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007

Data zakończenia stażu: 31.05.2010

(Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu).

Września, 31 sierpnia 2007§8 ust.2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

FORMY REALIZACJI
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
TERMINY
DOWODY REALIZACJI, UWAGI

Wstępna analiza własnych umiejętności.
Autorefleksja.
Wrzesień 2007
Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych.
Sierpień 2007
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.

Założenie teczki „Awans zawodowy”
Wrzesień 2007
Teczka „Awans zawodowy”.

Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym.
Okres stażu.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Organizowanie i
udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Okres stażu.
Dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicznych.

Udział w konferencjach i warsztatach.
Okres stażu.
Potwierdzenia udziału.

Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu przedmiotowego.
Okres stażu.
Sprawozdanie z działalności zespołu.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu.
Scenariusze zajęć.

Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
Na bieżąco.

Recenzje literatury, notatki, wykaz przyswojonych pozycji.

§8 ust.2 pkt 2

„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z uczniami.
Opracowywanie dokumentów. Okres stażu. Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.

Wykonywanie pomocy dydaktycznych.

Korzystanie z encyklopedii multimedialnej .

Prowadzenie lekcji biologii z wykorzystaniem programów multimedialnych i samodzielnie przygotowanych pomocy wykorzystujących technologie komputerową.
Okres stażu.
Wykaz programów.

Korzystanie z Internetu.
Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
Okres stażu.
Wydruki stron.
§8 ust.2 pkt 3

„umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Opracowanie scenariuszy.
Okres stażu.
Scenariusze.

Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”.
Przygotowanie planu
i przesłanie na stronę internetową
Październik 2007
Publikacja w Internecie.

Współpraca w ramach zespołu przedmiotowego
Okres stażu.
Potwierdzenia przewodniczącego zespołu.
§8 ust.2 pkt 4b

„wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej”

Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora.
Udział w szkoleniu dla egzaminatorów organizowanym przez OKE w Poznaniu.
Rok szkolny 2007/2008
Zaświadczenie z OKE

Wykonywanie zadań egzaminatora OKE

Zgodnie z harmonogramem OKE
Zaświadczenie z OKE
§8 ust.2 pkt 4c

„poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Okres stażu.
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć.

Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury.
Organizowanie wycieczek, rajdów, wyjazdów do kina, muzeum, na wystawy.
Okres stażu.
Dokumentacja wycieczek.

Współpraca przy organizacji cyklicznych imprez środowiskowych.
Pomoc w organizacji:
Targów Edukacyjnych.
Okres stażu.
Zdjęcia.

Udział uczniów w konkursach.
Wyszukiwanie propozycji różnych instytucji dotyczących pozaszkolnych konkursów ekologicznych i biologicznych. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Propozycje konkursów szkolnych: przygotowanie regulaminów, plakatów, powołanie komisji, koordynacja pracy, pomoc uczniom w pracy, nagrodzenie uczniów.
Okres stażu.
Potwierdzenia dyrektora. Zdjęcia.
§8 ust. 2 pkt 4e

„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Współpraca z pedagogiem szkolnym.
Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy.
Okres stażu.
Zaświadczenie

Współpraca z nauczycielami innych szkół.
Pomoc na różnych płaszczyznach działania danej szkoły.
Okres stażu.
Notatki.

Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Zaproszenie pielęgniarki na lekcję w celu wygłoszenia prelekcji o higienie uczniów w okresie młodzieńczym.
Lekcje wychowawcze.
Potwierdzenie współpracy.
§8 ust. 2 pkt 5

„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Opis i analiza dwóch przypadków
edukacyjnych lub wychowawczych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków
edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie metod pracy z młodzieżą i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Podsumowanie i wnioski.
Okres stażu.
Opis i analiza dwóch przypadków .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.