X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 9186
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela dyplomowanego - język angielski

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

nauczany przedmiot: język angielski
data rozpoczęcia stażu: 01 IX 2007 r.
przewidywana data ukończenia stażu: 31 V 2010 r.

OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 1.

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
1. Umiejętność wprowadzania różnorodnych metod pracy.

Wezmę udział w kursach i warsztatach szkoleniowych związanych z metodyką języka angielskiego.
Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia.
Zaświadczenia o uczestnictwie w wykładach związanych z przedmiotem.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
2. Nabycie dodatkowych umiejętności mających na celu podniesienie jakości pracy szkoły.

Wezmę udział w szkoleniach i warsztatach niezwiązanych bezpośrednio z nauczanym przedmiotem.
Certyfikaty uczestnictwa.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
3.Realizacja zadań szkoły poprzez uczestnictwo w zespołach nauczycielskich.

Będę uczestniczyć w pracach i realizować zadania zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Będę uczestniczyć w pracach zespołu statutowego.
Plan pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Plan pracy zespołu statutowego.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
4.Ewaluacja form i metod pracy.

Pod koniec każdego roku szkolnego przeprowadzę ankietę wśród uczniów uwzględniającą ocenę zajęć z języka angielskiego. Dokonam procentowej analizy wyników ankiety.
Ankiety, analiza pisemna ankiet.
VI 2008
VI 2009
V 2010

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
5.Poszerzenie bazy dydaktycznej szkoły o pomoce do języka angielskiego.

Nawiążę współpracę z przedstawicielami wydawnictw, a w szczególności wydawnictwa, z którego książek będę korzystał na zajęciach lekcyjnych. Pozyskam darmowe materiały
dla biblioteki szkolnej.
Pomoce dydaktyczne.
Książki metodyczne.
Co kwartał


OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej § 8 ust. 2 pkt 2.

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
1.Doskonalenie umiejętności komputerowych.

Ukończę kurs komputerowy z zakresu zastosowania praktycznego technologii informacyjnej i komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych.
Zaświadczenie ukończenia kursu.
X, XI 2007

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
2.Aktywizacja uczniów.

Wykorzystam wiedzę i umiejętności zdobyte na kursie komputerowym organizując zajęcia w sali informatycznej oraz korzystając z innych pomocy multimedialnych
Scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
3.Wykorzystanie programów komputerowych do pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Opracuję pomoce dydaktyczne i testy na lekcje języka angielskiego oraz na zajęcia prowadzonych przeze mnie kół.
Pomoce dydaktyczne.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
4.Dokumentacja życia szkoły w postaci zdjęć.

Będę pełnił obsługę fotograficzną imprez i uroczystości szkolnych.
Zdjęcia zamieszczę na stronie internetowej szkoły.
Zdjęcia, strona internetowa szkoły.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
5.Obsługa audio uroczystości szkolnych.

Będę czuwał nad prawidłową obsługą szkolnego sprzętu audio.
Zdjęcia z uroczystości.
Okres stażu


OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8 ust. 2 pkt 3

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
1.Zapoznanie innych nauczycieli z metodami aktywizującymi
na lekcjach języka angielskiego.

Przeprowadzę zajęcia w obecności nauczycieli z mojej szkoły.
Zaproszę na zajęcia rodziców uczniów – przeprowadzę zajęcia otwarte.
Scenariusze lekcji.
Potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
2.Współpraca z zespołem Wewnątrzszkolnego Doskonalenia

Przeprowadzę szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia
Zaświadczenie, materiały szkoleniowe.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
3.Dzielenie się wiedzą z zakresu awansu zawodowego nauczycieli.

Opublikuję w Internecie plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego oraz sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela kontraktowego.
Publikacja w Internecie.
XII 2007
IX 2008

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
4.Dzielenie się wiedzą ze studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne.

Przygotuję praktycznie do pełnienia zawodu studentów skierowanych do mojej szkoły na praktykę nauczania języka angielskiego.
Potwierdzenia odbytych praktyk.
W razie potrzeby


OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

4. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
1.Opracowanie i realizacja programu pracy z uczniem zdolnym.
Opracowanie programu zajęć w ramach koła języka angielskiego.
Przygotowanie do konkursów przedmiotowych z języka angielskiego.
Przygotowanie szkolnego konkursu na temat wiedzy o krajach anglojęzycznych.
Program autorski.
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej.
Protokoły konkursów.
Zdjęcia.
2008/2009
2009/2010


OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

5. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
1.Aktywizacja uczniów w ramach członkostwa w drużynie 1DSh „..................”

Będę pełnił funkcję opiekuna drużyny harcerskiej działającej w naszej szkole. Drużyna będzie aktywnie uczestniczyła zarówno w życiu szkoły jak i środowiska lokalnego.
Zorganizuję harcerskie imprezy integrujące naszą młodzież z harcerzami z sąsiednich gmin.
Zaangażuję harcerzy w wolontariat poprzez współorganizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Przeciszowie.
Programy imprez, plan pracy drużyny, zdjęcia.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
2.Aktywizacja uczniów w ramach przygotowania do olimpiady języka angielskiego.

Przygotuję uczniów i przeprowadzę etap szkolny olimpiady języka angielskiego.
Plan koła języka angielskiego.
Scenariusze zajęć.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
3.Aktywizacja uczniów.

Wezmę udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych i środowiskowych.
Scenariusze uroczystości.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
4.Korespondencja uczniów z rówieśnikami zza granicy.

Zapiszę chętnych uczniów do organizacji Letternet.
Wymiana korespondencji przez uczniów.
Gazetka ścienna
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
5.Nabycie przez uczniów umiejętności gry na gitarze, udział tych uczniów w akademiach i uroczystościach szkolnych.

Będę prowadzić zajęcia koła gitarowego.
Plan działania kółka.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
6.Opracowanie i realizacja zadań Planu Wychowania Komunikacyjnego.

Opracuję Plan Wychowania Komunikacyjnego dla szkoły.
Przygotuję uczniów do konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym organizując kółko rowerowe.
Przeprowadzę egzamin na kartę motorowerową.
Dyplomy.
Plan Wychowania Komunikacyjnego.
IX, X, I, II, III, V 2007-2010


OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

6. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
1.Zdobycie wiedzy z zakresu zdobywania dofinansowanie do projektów z zewnętrznych funduszy.

Ukończę szkolenie z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych do zewnętrznych źródeł finansowania edukacji.
Zaświadczenie.
IX 2007

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
2.Współpraca z instytucjami samorządowymi i NGO w ramach ubiegania się o dofinansowanie projektów ze źródeł zewnętrznych.

Nawiążę współpracę z Urzędem Gminy Przeciszów, Stowarzyszeniem Dolina Karpia oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Przeciszów.
Wniosek o dofinansowanie.
Dokumentacja realizacji projektu.
Okres stażu

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
3.Współpraca z instytucjami samorządowymi w ramach realizacji działań 1DSh „...............”.

Nawiążę współpracę z Urzędem Gminy Przeciszów, Gminną Biblioteką Publiczną oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu pomocy w organizacji imprez harcerskich.
Programy profilaktyczne imprez.
Okres stażu


OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO

7. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 5

Zakładane efekty, sposób realizacji i dokumentowania, termin:
1. Rozpoznanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczychUstalenie i zastosowanie środków zaradczych.

Zdiagnozuję dwa przypadki edukacyjne.
Ustalę metody pracy z dziećmi, a dzięki systematycznej pracy postaram się rozwiązać problem. Podsumuję pracę i wyciągnę wnioski do dalszej pracy.
Analiza przypadku.
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.