X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8982
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej

I Sprawy organizacyjno- porządkowe, współżycie w zespole.
Zadania i sposób realizacji:
1. Wybór samorządu klasowego:
- przeprowadzenie wyborów.
2. Kształtowanie koleżeństwa, umiejętności współżycia w grupie:
- reagowanie na przejawy zła i niesprawiedliwości,
- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej,
- ustalenie czynności i obowiązków osób odpowiedzialnych np. za gazetkę szkolną, kontrolę czytelnictwa (łącznik z biblioteką),
- rozmowy, pogadanki na godzinach wychowawczych.
3. Organizacja dyżurów klasowych:
- określenie harmonogramu dyżurów,
- ustalenie czynności i obowiązków dyżurnych.
4. Przestrzeganie zasad, obowiązujących norm:
- omówienie Kodeksu Ucznia i Statutu Szkoły,
- bieżąca kontrola przestrzegania w/w dokumentów zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli.
II Dbałość o mienie szkolne, estetykę klasy.
Zadania i sposób realizacji:
1. Urządzanie klasy:
- wykonywanie aktualnych gazetek,
- dbałość o porządek w klasie.
2. Troska o mienie klasy i szkoły:
- udział w pracach porządkowych na rzecz szkoły,
- dbałość o porządek na boisku szkolnym i terenie wokół szkoły,
- udział w akcji "ścierka",
- pogadanki na godzinach wychowawczych,
czytanie wycinków z prasy na temat dewastacji mienia (rozmowy o przeczytanych tekstach).
3. Budzenie szacunku dla pracy innych:
- pogadanki na godzinach wychowawczych.
III Kultura osobista.
Zadania i sposób realizacji:
1. Wyrabianie nawyku stosowania form grzecznościowych i właściwego zachowania się:
- pogadanki na lekcjach, broszury, książki traktujące o dobrym wychowaniu, projekcja filmów.
2. Wyrabianie punktualności:
- pogadanki na godzinach wychowawczych,
- bieżąca kontrola liczby spóźnień.
3. Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży:
- rozmowy z uczniami i rodzicami (np. na temat radzenia sobie ze stresem, asertywności, rozwiązywania konfliktów),ankiety,
- spotkania z pedagogiem szkolnym.
IV Wychowanie ekologiczne.
Zadania i sposób realizacji:
1. Uświadomienie uczniom znaczenia freonów i ich wpływu na warstwę ozonową:
- pogadanka,
- rozmowy z nauczycielem przyrody.
2. Zapoznanie z rezerwatami przyrody na terenie województwa:
- wycieczki,
- przynależność do LOP oraz udział w zajęciach Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego.
3. Uświadomienie, dlaczego należy dbać o swoje środowisko naturalne:
- pogadanki na lekcjach,
- udział w szkolnej akcji zbiórki surowców wtórnych,
- udział w akcjach Sprzątania Świata.
V Wychowanie regionalne.
Zadanie i sposób realizacji:
1. Poznajemy nasze miasto, nasz region (rzeźbę terenu, granicę).:
- pogadanki na godzinach wychowawczych i innych zajęciach,
- oglądanie albumów, zdjęć, widokówek,
- udział w zajęciach Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego,
- wycieczki, warsztaty muzealne.
VI Wychowanie komunikacyjne.
Zadania i sposób realizacji:
1. Uświadomienie uczniom zachowań będących przyczyną wypadków:
- pogadanki, rozmowy na godzinach wychowawczych,
- projekcja filmu, analiza konkretnych sytuacji.
2. Ustalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach:
- udział w zajęciach terenowych, wycieczkach.
VII Edukacja prozdrowotna.
Zadania i sposób realizacji:
1. Uświadomienie uczniom zależności pomiędzy odżywianiem a zdrowiem człowieka:
- pogadanki i rozmowy na lekcjach,
- spotkanie z pielęgniarką.
2. Wyrabianie właściwych postaw wobec propozycji osób nieznajomych:
- pogadanki na lekcjach,
- rozmowy z pedagogiem szkolnym,
- projekcja filmu.
3. Uświadomienie uczniom co to jest stres i jak sobie z nim radzić oraz gdzie szukać pomocy w razie kłopotów życiowych.
VIII Profilaktyka uzależnień.
Zadanie sposób realizacji:
1. Uświadomienie uczniom zgubnego wpływu używek na zdrowie człowieka:
- rozmowy z uczniami,
- spotkanie z pielęgniarką szkolną, pedagogiem,
- wykonywanie prac plastycznych dotyczących tematu,
- projekcja filmu.
IX Wyrabianie nawyku systematycznego uczenia się.
Zadania i sposób realizacji:
1. Planowanie pracy ucznia, samoocena:
- zwrócenie uwagi na konieczność systematycznego uczenia się,
- kształtowanie umiejętności prawidłowego planowania pracy ucznia i samooceny.
2. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych:
- lekcje biblioteczne,
- kontrola stanu czytelnictwa,
- pogadanka na godzinie wychowawczej.
X Współpraca z rodzicami.
Zadania i sposób realizacji:
1. Przedstawienie planu wychowawczego:
- zebranie z rodzicami.
2. Stała wymiana informacji o dziecku:
- na zebraniach, telefonicznie, za pomocą pism
- rozmowy indywidualne
3. Udział rodziców w życiu klasy:
- udział w uroczystościach klasowych, szkolnych,
- udział w spotkaniach tematycznych organizowanych na terenie szkoły z pedagogiem, przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji i.t.p.,
- udział w imprezach szkolnych (apele,festyny, wycieczki...)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.