X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8824
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Katarzyna Dąbrowska
Nauczyciel: nauczyciel przedmiotów ekonomia i prawo w hotelarstwie, organizacja pracy w hotelarstwie, informatyka w hotelarstwie
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Noblistów Polskich w Łebie
Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2009 r.
Czas trwania stażu: do 03.06.2010 r. 9 miesięcy.
Opiekun stażu:
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

A. Cele szczegółowe:
1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły:
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrzszkolnych, pozaszkolnych i samokształcenia).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845 ) - dalej zwana ustawą.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593 ) dalej zwane rozporządzeniem.

B. Plan działania:

(Tabela - dop. red.)

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1
Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
Napisanie planu rozwoju zawodowego
Dyrektor szkoły opiekun stażu,
IX 09
Poprawne opracowany planu rozwoju zawodowego
2
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Bezpośrednia rozmowa,
zwarcie ustnego kontraktu z opiekunem
Opiekun
IX 09
Opracowanie zasad współpracy
3
Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
opracowanie zakresu i tematów zajęć
Opiekun stażu
IX 09 – VI 10
Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Opiekun stażu
IX 09-VI 10
Teczka stażysty
5
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Opiekun stażu
VI 10

Sprawozdanie z realizacji stażu

Zna organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły
1
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Udział w Radach Pedagogicznych,
Dyrektor, opiekun,
IX 09 VI 10
Lista obecności na radach,
2
Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
spotkania Rady Pedagogicznej
Dyrektor, opiekun,
IX 09
Organizacja zajęć własnych,
3
Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły, program wychowawczy, dzienniki zajęć wychowawczych rozkłady zajęć itp.
Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Opracowanie propozycji tygodniowych cykli tematycznych
Opiekun,
IX/X 09
wpisy w dziennikach,
Propozycje cykli tematycznych
4
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych,
Dyrektor,
IX-XI 09
Oświadczenie o znajomości przepisów
5
Określenie roli nauczyciela przedmiotów zawodowych
Bezpośrednia rozmowa
Dyrektor, wychowawcy klas,
W czasie stażu
Uwagi w autorefleksji

Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków
1
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Opiekun, nauczyciele,
Raz w miesiącu
Wnioski z obserwacji i hospitacji
2
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza,
Opiekun
Raz w miesiącu
Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanej ewaluacji.
Samodzielna praca z opiekunem
Na bieżąco
Autorefleksja, autoanaliza
4
Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, oparte na samokształceniu
Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy,
Opiekun stażu
W ciągu trwania stażu
Notatki własne
5
Wspomaganie aktywności twórczej młodzieży
Udział wychowanków w konkursach – przeprowadzenie we współpracy z nauczycielem technologii żywności;
Opiekun stażu

II semestr

Sprawozdanie z organizacji konkursu

6
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Opiekun stażu,
W trakcie stażu
Teczka stażysty,

Posiada wiedzę z zakresu problemów wychowawczych szkoły oraz umie poszukiwać źródeł informacji o uczniu
1
Poznanie sytuacji wychowawczej wychowanków
Rozmowa, wywiad
Opiekun, dyrektor, wychowawca.
X/XI 09
Charakterystyka klas w przygotowanej przez siebie formie
2
Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
Dyrektor, opiekun
VI 10
Teczka stażysty

.................................
podpis opiekuna stażu

............................
podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.