X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8700
Przesłano:

Pogram zajęć matematycznych dla klas IV - VI

„W świecie matematyki”
- program zajęć matematycznych dla klas IV –VI przewidziany do realizacji w ramach projektu „Wszystko zaczyna się od marzeń”
Szkoła Podstawowa

I. Założenia programowe.

Program został napisany z myślą o uczniach klas IV – VI .
Głównym jego założeniem jest rozwijanie zdolności poznawczych uczniów oraz pobudzanie ich do samodzielnego i logicznego myślenia poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, różnego rodzaju łamigłówki umysłowe oraz ciekawostki matematyczne. Zadania, zabawy i ćwiczenia w programie zostały dobrane w taki sposób, aby pobudzały naturalne zainteresowania uczniów i zachęcały do twórczości na miarę ich indywidualnych możliwości. Zastosowane w programie metody i formy pracy mają stymulować wszechstronną aktywność ucznia w procesie nauczania i wychowania, odpowiadają one uczeniu się przez przyswajanie, odkrywanie przeżywanie i działanie. Związane jest to z pobudzaniem różnych form jego aktywności: emocjonalnej, werbalnej, intelektualnej, a także ruchowej i manipulacyjnej. Zasadniczym celem zajęć jest stwarzanie sytuacji, w której każdy uczeń osiąga sukcesy w matematyce. Program „W świecie matematyki” to program pracy z uczniem zainteresowanym matematyką - obejmuje on drugi szczebel nauki szkolnej - klasy IV – VI, przewidziany jest do realizacji w ciągu 12 miesięcy Ma na celu poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Zabawy z matematyką będą odbywały się w formie zajęć pozalekcyjnych.

II. Cel ogólny.

- rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów klas IV – VI,
doskonalenie wcześniej zdobytych oraz nabywanie nowych umiejętności

w rozwiązywaniu problemów matematycznych

III. Cele szczegółowe.

- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,
- rozwijanie uzdolnień,
- uczenie logicznego myślenia,
- aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy
i realizowania własnych pomysłów,
- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań,
- uczenie uważnego analizowania treści zadania
- korzystanie z informacji za pomocą tabel i wykresów,
- wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych,
- przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
- kształtowanie umiejętności stosowania matematyki w różnych dziedzinach nauki.

IV. Treści programowe i procedury osiągania celów.

Osiąganie stawianych celów następuje poprzez:
- rozwijanie wyobraźni matematycznej,
- tworzenie możliwości uczenia się, odkrywanie matematyki,
- podejmowanie zadań z różnorodnych sfer działalności człowieka,
- rozwiązywanie zagadek logicznych, krzyżówek, łamigłówek liczbowych
Metody:
- podająca: praca z tekstem, pogadanka,
- eksponująca: konkursy na wykonanie zadań w grupach, zawody
matematyczne,
- problemowa: rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności,
- praca indywidualna,
- praca w grupach.

Formy pracy:
- aktualizacja gazetki o tematyce matematycznej,
- przygotowywanie konkursów i innych imprez matematycznych,
- rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych, zagadek logicznych, krzyżówek, łamigłówek liczbowych, szyfrów, rebusów i innych zagadek,
- wykonywanie prac praktycznych i ich matematyzacja,
- indywidualne i zespołowe rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem pomocy opracowanych przez nauczyciela,
- rozwiązywanie zadań interesujących, stwierdzających nowe problemy,
podających wiadomości w nowoczesnym ujęciu.
Środki dydaktyczne:

- przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć,
- encyklopedia matematyki,
- programy komputerowe,
- ciekawostki matematyczne ze stron internetowych,
- książki z prywatnej biblioteki nauczyciela,
- plansze, krzyżówki, tabele z danymi do odczytu, cenniki.

Treści nauczania.

Zagadnienia
Treści programowe
Formy realizacji

Liczby naturalne
Zadania na „rozruszanie głowy” typu:
wstaw nawiasy, aby zapis był prawdziwy,
jakich liczb brakuje, logiczne ciągi, dziwne
rachunki, szukanie reguł (liczby ułożone są
wg pewnej reguły, znajdź ją; dopisz kolejne
liczby), zadania oparte na działaniach w
zbiorze liczb naturalnych: liczby trójkątne,

liczby pierwsze i złożone (Sito
Eratostenesa)
Zadania z życia codziennego podane w
formie zagadek.
Tajemnicze nazwy liczb (tuzin, mendel, kopa w zadaniach.
- krzyżówki, zagadki liczbowe
- tabele
- kwadraty magiczne

Podzielność liczb naturalnych
Podzielność liczb przez: 6,7,8,11,12,15

opracowanie wiadomości w formie gazetki
- cechy podzielności liczb
- krzyżówki

Rzymski system liczbowy
Zapisywanie liczb za pomocą znaków rzymskich.
Określanie wieku wydarzeń historycznych.
krzyżówki
- tabele
- diagramy

Problemy matematyczne z życia codziennego
Rozwiązywanie zadań z cyklu:
- Z przyrodą za pan brat.
- Zastosowanie czasu i kalendarza.
- Zamiana jednostek monetarnych.
- Odległości między miastami.
Korzystanie z tabel:
- odległości między miastami
- czas trwania podróży
- długość rzek
- waga niektórych ssaków chronionych
Korzystanie z ofert i cenników:
- szacowanie danych,
- zakupy

Ach, ten X
Zadania na obliczanie niewiadomej wartości, która znajduje się w dość skomplikowanym zapisie matematycznym.
Rozwiązywanie zadań z treścią z zastosowaniem niewiadomej liczby.
Układanie równań z jedną niewiadomą i rozwiązywanie ich.
równania

Geometria
Obliczanie pól powierzchni figur geometrycznych i brył.
Skala i plan.
Obliczanie wymiarów rzeczywistych.
Rysowanie wzorów (ornamentów) z kół i okręgów.
- krzyżówki, cennik działek,
- korzystanie z planu i mapy,
- odczytywanie skali

Liczby wymierne
Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem cenników artykułów spożywczych.
- krzyżówki
- cennik artykułów spożywczych

Obliczenia
procentowe
Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem
obliczeń procentowych.
Wyjaśnienie pojęć: marża, rabat, kredyt,
odsetki, podatek

- krzyżówki logiczne
- cenniki, sprzedaż hurtowa
- korzystanie z informacji rysunkowych i reklamowych
- paragony sklepowe
- diagramy procentowe

Matematyka inaczej
Projektowanie własnych krzyżówek z zastosowaniem haseł wykorzystujących wiedzę matematyczną uczniów.
Układanie ciekawostek i wierszy z zastosowaniem terminów i pojęć
matematycznych

Tablice:
„Krzyżówki matematyczne”,
„Wiersze matematyczne”.

Trening przed testami kompetencji w
klasach IV-VI
Rozwiązywanie zadań z oryginalnych arkuszy egzaminacyjnych
Ćwiczenia przed testami kompetencji
Różnorodne testy i zadania matematyczne

Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.
Rozwiązywanie zadań konkursowych
-zestawy konkursowe z lat ubiegłych-

Organizacja konkursów szkolnych
Przygotowanie zadań konkursowych

-konkurs „Sprawny matematyk”

V. Założone osiągnięcia uczniów

Ocenianie i kontrolowanie uczniów następuje poprzez:
- obserwację pracy poszczególnych uczniów, ich aktywność i zaangażowanie,
- ocenianie pracy indywidualnej i w grupach,
- eksponowanie prac uczniów,
- organizowanie konkursów.

Przewidywane efekty:

- pracując z uczniami zdolnymi przyczynię się do rozwoju ich zdolności i zainteresowań, rozwinę ich umiejętności samokształcenia, pobudzę do samodzielnego działania i własnej inwencji twórczej. Skutkiem mojej pracy będzie popularyzacja matematyki oraz udział uczniów w konkursach matematycznych,
- w podręcznikach, encyklopediach czy zbiorach zadań uczniowie nauczą się szukać potrzebnych informacji z różnych dziedzin nauki. Będą przygotowani do radzenia sobie z trudnościami, z jakimi mogą się spotkać podczas konkursów, testów kompetencji i w życiu codziennym. Nauczyciel będzie pełnił rolę inspirującą i motywującą do pracy. Umożliwi to uczniom różnorodne spojrzenie na problem, wyrażanie własnych sądów, pomysłów i sposobów rozwiązywania zadań złożonych.
- uczniowie nauczą się doceniać pracę innych, jak również bronić własnego zdania.

VIII. Ewaluacja programu

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIÓW

DROGI UCZNIU!

Chcę się dowiedzieć, jak oceniasz zajęcia kółka matematycznego oraz stosowane na zajęciach metody pracy. Zależy mi na Twoich rzetelnych i szczerych odpowiedziach, dzięki czemu postaram się tak uatrakcyjnić zajęcia, aby zaspokoić Twoje oczekiwania oraz innych uczniów.

Ankieta jest anonimowa.
Zakreśl wybraną odpowiedź. W innym przypadku uzupełnij ją.

1. Czy chętnie uczęszczasz na zajęcia matematyczne?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
2. Czy odpowiada Ci forma w jakiej prowadzone są zajęcia?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
3. Czy zadania na zajęciach zainteresowały Cię?
a) Tak
b) Raczej tak
c) Raczej nie
4. W jakim stopniu pomogłam Ci zrozumieć zagadnienia matematyczne?
(Zaznacz na skali.)
1 2 3 4 5 6
5. W jakim stopniu takie zajęcia poszerzają zakres Twoich wiadomości
matematycznych?
1 2 3 4 5 6
6. Jak oceniasz zajęcia?
a) Były ciekawe
b) Nie zawsze są ciekawe
c) Były nudne
7. Jak oceniasz współpracę z nauczycielem prowadzącym?
a) Dobra
b) Raczej dobra
c) Raczej słaba
6. Jakie tematy chciałbyś realizować na zajęciach matematycznych?
........................................
7. Jak oceniasz swoją pracę na zajęciach?
........................................

IX. Literatura

1. Leksykon ucznia. Matematyka
2. Z. Bobiński, P. Nędzyński, M. Ustki – Uczymy się myśleć poprzez rozrywkę
3. S. Kalisz, J. Kulbicki, H. Rudzicki –Matematyka na szóstkę. Zadania dla kl. V
4. Zadania z konkursów matematycznych z poprzednich lat.
5. K. Gałązka, E. Lesiak – Skok w XXI wiek
6. Matematyka z wesołym Kangurem

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.