X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 8638
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Leśnej Podlaskiej

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego Iwony Barbary Chibowskiej ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela
dyplomowanego.

Leśna Podlaska, wrzesień 2007r.


Plan rozwoju zawodowego

1.& 8 ust.2 pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania
1.Poznanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.
·Opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego
·Udział w szkoleniu: „Rozwój awans zawodowy nauczyciela mianowanego"
2. 2.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie portfolio nauczyciela plomowanego
·Sporządzanie sprawozdań dotyczących stopnia realizacji poszczególnych założeń planu rozwoju zawodowego.
3.Podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych

Aktywny udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach członków Rady Pedagogicznej, Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących i Zawodowych
· Udział w pracach zespołu samokształceniowego
·bibliotekarzy.
·Uczestnictwo w konferencjach, warsztatach metodycznych·Samokształcenie: studiowanie literatury fachowej·Gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą·Odwiedzanie bibliotecznych stron www

4 Komputeryzacja zbiorów bibliotecznych.

Zapoznanie się z obsługą programu MOL Optivum 2000.Ukończenie kursu obsługi programu
· Tworzenie opisów bibliograficznych książek w programie MOL Optivum·Zakupienie kodów kreskowych i czytnika do kodów.
· Tworzenie komputerowej bazy danych o stanie księgozbioru.
· Retrospektywne uzupełnianie opisów bibliograficznych.

5.Opracowanie regulaminu pracy biblioteki

Opracowanie regulaminu dotyczącego wypożyczeń i zwrotów książek.
Opracowanie regulaminu czytelni.
Przygotowanie załącznika do statutu szkoły dotyczącego pracy w bibliotece szkolnej

6.Cykliczna obserwacja i analiza stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli.

Sporządzenie ankiety do ucznia.
Zbieranie danych statystycznych dotyczących wypożyczeń książek za każdy dzień.·Opracowanie narzędzi pomiaru stanu czytelnictwa.
Analiza uzyskanych wyników

7. Opracowanie planu pracy biblioteki.

Tabelaryczne opracowanie planu pracy biblioteki szkolnej na dany rok szkolny
Wrzesień każdego roku szkolnego
Plan pracy biblioteki.

8.Rozwijanie zainteresowań uczniów·

Pomoc w przygotowaniu uczniów do udziału w konkursie czytelniczym dotyczącym twórczości J. I. Kraszewskiego

9.Koordynowanie realizacji ścieżki „Edukacja Czytelnicza i Medialna”
·
Opracowanie programu ścieżki dotyczącej edukacji czytelniczej i medialnej w oparciu o konsultacje z innymi nauczycielami realizującymi tę ścieżkę.
Tworzenie dokumentacji dotyczącej realizacji projektu.Opracowanie odpowiednich scenariuszy i materiałów dydaktycznych
10.Wspieranie uczniów mających trudności w zdobywaniu wiedzy.
Opracowanie i realizacja systemu działań służących kształtowaniu umiejętności samodzielnego korzystania z różnorodnych źródeł informacji, umiejętności uczenia się i zapamiętywania, poszerzania i pogłębiania wiedzy.
11.Utworzenie archiwum zbiorów rzadziej wypożyczanych.
Segregacja księgozbioru, utworzenie wykazu książek rzadko wypożyczanych.
12.Podjęcie odpowiednich działań dotyczących promowania biblioteki w śodowisku.
Promocja biblioteki szkolnej podczas dni otwartych szkoły.
Promocja biblioteki szkolnej w innych placówkach oświatowych.
Promocja biblioteki na stronie internetowej szkoły.
Przygotowanie i kolportaż ulotki reklamującej usługi biblioteki.

13. Opracowanie i wykorzystanie na zajęciach zestawu pomocy dydaktycznych.
Założenie teczki pomocy dydaktycznych przydatnych w prowadzeniu lekcji bibliotecznych.

14. Pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.
Czynne uczestniczenie w imprezach szkolnych, realizacja przydzielonych zadań.
Aktywny udział w organizacji „Dni Otwartych Szkoły”, wyjazdach promocyjnych

15. Redagowanie Kroniki
· Udział w corocznych zjazdach „Leśniaków”·Prowadzenie kroniki


2.& ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania 1. Poszerzenie wiedzy w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Ukończenie kursu komputerowego

2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, edytora tekstu, Internetu·
Komputerowe opracowanie materiałów pomocniczych do lekcji bibliotecznych, gazetek ściennych itp.
·Przygotowanie bibliografii przydatnej podczas awansu zawodowego nauczycieli.
Tworzenie i sporządzanie wydruków tematycznych zestawień bibliograficznych odpowiadających potrzebom użytkowników biblioteki.
Zebranie i opracowanie w formie segregatora zestawienia internetowych stron przydatnych młodzieży w procesie dydaktycznym.
·Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów metodycznych z innymi bibliotekarzami.

3. Komputerowe opracowanie zbiorów bibliotecznych Opracowanie zbiorów bibliotecznych w programie komputerowym.

4. Opracowanie wyników stanu czytelnictwa w postaci graficznej, tabelarycznej lub opisowej.
Przedstawienie tabelaryczne i graficzne stanu czytelnictwa w szkole za każdy semestr.

5. Komputerowe opracowanie gazetek ściennych
Założenie segregatora z wykazem tematyki gazetek bibliotecznych.


3.& 8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
1.Prowadzenie otwartych zajęć bibliotecznych.
Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji bibliotecznej.
·Obserwacja zajęć·Przygotowanie konspektu lekcji i potrzebnych pomocy dydaktycznych.
·Przeprowadzenie ankiety na temat przebiegu lekcji wśród słuchaczy i opracowanie wniosków do dalszej pracy.
2.Aktywny udział w pracy Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących i Komisji Przedmiotów Zawodowych
Praca w Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących i Komisji Przedmiotów Zawodowych zgodnie z przydziałem zadań
·Wygłoszenie referatu.
Zbieranie informacji dotyczących nowości wydawniczych z różnych przedmiotów
·Udostępnianie koleżankom i kolegom do wglądu mojego portfolio nauczyciela mianowanego 3.

4. Realizacja następujących zadań (& 8 ust.2 pkt. 4):

a)& 8 ust.2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
1.Opracowanie i wdrożenie programu ścieżki „Edukacja Czytelnicza i Medialna”.
Praca z młodzieżą w ramach prowadzonych lekcji bibliotecznych, propagowanie czytelnictwa

2.Współudział w tworzeniu i realizacji ogólnoszkolnego programu wychowawczego. Realizacja elementów programu wychowawczego szkoły dotyczących biblioteki szkolnej


b)& 8 ust.2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania
1.Pomoc uczniom sprawiającym trudności wychowawcze w szkole.
Współpraca z pedagogiem szkolnym w ramach biblioterapii.

2.Pomoc uczniom w sporządzaniu bibliografii piśmienniczej dotyczącej prezentacji maturalnej.
Opracowanie wykazu stron internetowych przydatnych podczas sporządzania bibliografii.
Założenie segregatora z materiałami pomocniczymi. Udzielanie wskazówek w miarę zgłaszanych potrzeb

3. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Prowadzenie zajęć w ramach Sekcji miłośników Biblioteki

c)& 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

5.& 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

1.Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie różnorodnych problemów wychowawczych, innych Opis i analiza przypadku rozpoznania i sposobów rozwiązania problemów poprzez identyfikację problemu, opisanie wdrożonych działań oraz efektów końcowych.

Plan ma charakter ogólnego zarysu, który w trakcie realizacji będzie wypełniany konkretnymi treściami wynikającymi z założeń dydaktyczno –wychowawczych szkoły oraz sfery doskonalenia własnego warsztatu pracy. Stąd zakładam bieżącą modyfikację, drobne korekty i uzupełnienie planu za zgodą Dyrektora Szkoły.

Plan rozwoju opracowała: Iwona Chibowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.