X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 842
Przesłano:

Plan wychowawcy klasowego dla klas IV - VI szkoły podstawowej

PLAN PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO - ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZE


TROSKA O WŁAŚCIWY STOSUNEK UCZNIÓW DO NAUKI I O JAK NAJLEPSZE POSTĘPY W NAUCE:

1.Czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do domu.
2.Interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na uczniów szczególnie uzdolnionych oraz tych, którzy mają trudności
w nauce.
3.Analizowanie wspólnie z uczniami i rodzicami przyczyn niepowodzeń w pracy szkolnej i podejmowanie środków zaradczych, mobilizowanie dobrze i średnio uczących się do podnoszenia wyników w nauce.
4.Dbanie o regularne chodzenie do szkoły .
5.Współpraca z biblioteką szkolną, pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozaszkolnych
i pozalekcyjnych
6.Interesowanie się udziałem uczniów w różnych pracach pozalekcyjnych i pozaszkolnych .
7.Wdrażanie do rozwijania pozytywnych cech charakteru , rozwijanie motywacji do doskonalenia się przez pokonywanie własnych słabości , pozbywanie się złych przyzwyczajeń , przyzwyczajeń nabywanie dobrych , kontrolowanie swoich zachowań .
8.Wdrażanie do rozwijania własnych procesów poznawczych, wyrażania stosunków do przedmiotów, zjawisk , świadomego podejmowania decyzji .
9.Rozbudzanie potrzeby systematycznego systematycznego i obiektywnego oceniania swojej pracy , wdrażanie do samokontroli i samooceny .
10.Kształtowanie właściwej opinii o uczniach pracowitych , dobrych.

TROSKA O WYCHOWANIE MORALNO- SPOŁECZNE UCZNIÓW

1.Kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania , stwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród uczniów
więzów koleżeństwa i przyjaźni.
2.Przeciwdziałanie bezmyślnemu naśladowaniu zła
i głupoty , zapobieganie biernemu przystosowaniu społecznemu.
3.Kształtowanie umiejętności właściwego, zgodnego
z przyjętymi normami zachowania się w różnych sytuacjach życiowych.
4.Rozwiązywanie konfliktów .
5.Eliminowanie przemocy , uczenie kompromisu , wybaczania poznanych krzywd i błędów w ramach programu ,,Zero tolerancji”.
6.Rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły i środowiska:-przyzwyczajenie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, wyrabia-
nie poczucia odpowiedzialności za ład, czystość , estetykę klasy oraz innych pomieszczeń i terenu szkoły,
-rozwijanie samorządnych form społecznego
życia klasowego
-interesowanie się udziałem uczniów w pracach
uczniowskich
-budzenie zainteresowania uczniów życiem
i potrzebami środowiska.
7. Badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów i potrzeb środowiska.


OPIEKA NAD ZDROWIEM (KULTURA ZDROWOTNA ,
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ) :

1.Wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą
i stan higieniczny otoczenia oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią .
2.Przeciwdziałanie złym nałogom : alkohol , papierosy , narkotyki .
3.Interesowanie się stanem zdrowia uczni ów , porozumiewanie się z rodzicami w sprawach zdrowia ucznia .
4.Budzenie świadomości potrzeby niesienia pomocy ludziom chorym i potrzebującym.
5.Zapoznanie się ze sposobami niesienia pierwszej pomocy lekarskiej.

WYCHOWANIE PRORODZINNE:

1.Zapoznanie się z rolą rodziców rodziców
i dziecka w życiu człowieka , rodziny , społeczeństwa .
2.Uświadomienie że istotą relacji rodzinnych jest miłość , szacunek , wzajemna pomoc i troska .
3. Problemy dziecka w rodzinie patologicznej , przyczyny pojawiania się patologii.
4.Konflikty rodzinne i sposoby ich rozwiązywania .

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE:

1.Zapoznanie uczniów uczniów z przepisami ruchu drogowego .
2.Dbanie o bezpieczeństwo w czasie uroczystości szkolnej , wycieczek , biwaków , współodpowiedzialność za bezpieczeństwo.
3.Ewakuacja w czasie pożaru , alarmu .
4.Postępowanie w czasie wypadku drogowego .

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

1.Systematyczne informowanie rodzicow o postępach uczniow w nauce i o ich zachowaniu . Zapoznanie rodziców ze szkolnym i przedmiotowym systemem oceniania .
2.Współpraca w zakresie zapobiegania demoralizacji
i niedostosowaniu społecznemu .
3.Pozyskiwanie rodziców do współpracy przy organizowaniu wycieczek , dyskotek , uroczystości klasowych i szkolnych .
4.Pomoc dzieciom w trudnych warunkach materialnych .

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW:

1.Pogadanka n/t higieny dojrzewania młodzieży- higiena osobista ucznia i higiena otoczenia.
2.Pogadanka n/t zagrożeń wieku dorastania : narkotyki, alkohol i inne używki.
3.Pogadanka n/t właściwej organizacji dnia pracy
i wypoczynku, sposoby przygotowania się uczniów klasy VI do sprawdzianu końcowego.
4.,,Jeszcze raz o agresji...”- przyczyny agresji
i sposoby przeciwdziałania jej- pogadanka.
5.,, W jaki sposób kultywowane są tradycje
w rodzinach uczniów kl.VI ?”- spotkanie przy choince, wychowawcy, rodziców i uczniów- wspólne kolędowanie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.